Vocabulary-E

For GRE | GMAT | SAT | IELTS | PTE

1. Elusive

Type: Adjective

Sound: /ɪˈluːsɪv/

Nepali Meaning: पक्राउ नगर्ने, समझिने गर्न सकिने

Syllables: E-lu-sive

Synonym: Evasive, tricky

Antonym: Obvious, clear

Example 1: The answer to the puzzle was elusive, and no one could solve it. (पहेलीको जवाफ अप्राप्य थियो, र कोही पनि यो हल गर्न सकेन।)

Example 2: The mischievous cat remained elusive, evading its owner’s attempts to catch it. (नक्कली बिरालो अप्राप्य बनिरह्यो, जसले उसको मालिकको पक्राउ गर्ने प्रयासहरू टाढा गर्न सक्ने थिए।)

2.Empathy

Type: Noun

Sound: /ˈɛmpəθi/

Nepali Meaning: सहानुभूति, संवेदनशीलता

Syllables: Em-pa-thy

Synonym: Compassion, understanding

Antonym: Apathy, indifference

Example 1: He showed empathy towards his friend who was going through a difficult time. (उसले आफूको साथीलाई जुडेको कठिन समयमा सहानुभूति देखाए।)

Example 2: The little girl had empathy for the stray puppy and brought it food every day. (छोटी छोरीले एकलो कुकुरको लागि सहानुभूति देख्दा उसलाई दैनिक खाना ल्याए।)

3.Enhance

Type: Verb

Sound: /ɪnˈhæns/

Nepali Meaning: बढाउनु, उत्तीर्ण गर्नु

Syllables: En-hance

Synonym: Improve, strengthen

Antonym: Diminish, decrease

Example 1: The new software features will enhance the performance of the computer. (नयाँ सफ्टवेयर सुविधाहरूले कम्प्युटरको प्रदर्शन बढाउनेछ।)

Example 2: Adding spices can enhance the flavor of the dish. (मसला थप्ने गर्छ भनेर तलका नेकपाकको स्वाद उत्तीर्ण गर्न सक्छ।)

4.Enigma

Type: Noun

Sound: /ɪˈnɪɡmə/

Nepali Meaning: रहस्य, अपुराणी

Syllables: E-nig-ma

Synonym: Mystery, puzzle

Antonym: Clarity, explanation

Example 1: The disappearance of the ancient artifact remains an enigma to archaeologists. (प्राचीन कलाकृतिको गायबी पुर्वाधारले पुरातत्वविद्हरूको लागि अपुराणी छ।)

Example 2: The strange noises coming from the old house were an enigma to the neighborhood. (पुरानो घरबाट आउने अजीब आवाजहरू पछिल्लोटाको लागि एक अपुराणी थिए।)

5.Exacerbate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæsərbeɪt/

Nepali Meaning: बढाउनु, बिगाड्नु

Syllables: Ex-ac-er-bate

Synonym: Worsen, aggravate

Antonym: Alleviate, improve

Example 1: His constant complaints only served to exacerbate the situation. (उसका नियमित फर्काएर बसेका भएको अवस्थालाई बढाउने छक्क्काहरू मात्र गरे।)

Example 2: The heavy rain exacerbated the flooding in the city. (मोटो पानीले शहरको बाढीलाई बिगाडे।)

6.Exemplify

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɛmplɪfaɪ/

Nepali Meaning: उदाहरण दिनु, दर्शाउनु

Syllables: Ex-em-pli-fy

Synonym: Illustrate, demonstrate

Antonym: Hide, conceal

Example 1: The teacher used a real-life example to exemplify the concept to the students. (शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई अवधारणा दर्शाउनको लागि असल जीवनमा उदाहरण प्रयोग गरे।)

Example 2: The architect created a model to exemplify the design of the new building. (स्थापत्यविदले नयाँ भवनको नक्सा दर्शाउनको लागि एक मोडेल बनाए।)

7.Expeditious

Type: Adjective

Sound: /ˌɛkspɪˈdɪʃəs/

Nepali Meaning: शीघ्र, फाटिंग

Syllables: Ex-pe-di-tious

Synonym: Swift, rapid

Antonym: Slow, sluggish

Example 1: The company adopted an expeditious process to meet the deadline. (कम्पनीले मिति समयमा पुग्नका लागि फाटिंग प्रक्रिया अपनाए।)

Example 2: The firefighters responded in an expeditious manner to put out the fire. (अग्निकाण्ड निर्मूल गर्नका लागि अग्निसेनापतिहरू शीघ्र उत्तरदायी थिए।)

8.Extol

Type: Verb

Sound: /ɪkˈstoʊl/

Nepali Meaning: प्रशंसा गर्नु, गर्व गर्नु

Syllables: Ex-tol

Synonym: Praise, glorify

Antonym: Criticize, condemn

Example 1: The media extolled the actor’s brilliant performance in the movie. (मिडिया अभिनेताको फिल्ममा चम्किलो प्रस्तुतीलाई प्रशंसा गरे।)

Example 2: The coach extolled the team’s hard work and dedication after their victory. (कोचले जितको पछि टोलीको मेहनत र समर्पणलाई प्रशंसा गरे।)

9.Exude

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzud/

Nepali Meaning: झर्नु, बहिर्नु

Syllables: Ex-ude

Synonym: Emit, ooze

Antonym: Absorb, retain

Example 1: The flower exuded a pleasant fragrance in the garden. (फूलले बगैंचामा एक सुहाउनी गन्ध झरे।)

Example 2: The confident speaker exuded charisma and captivated the audience. (आत्मविश्वासी भाषकले करिश्मा झरे र साभारीहरूलाई मोह लगाए।)

10.Exasperate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæspəreɪt/

Nepali Meaning: चिडाउनु, गुस्साउनु

Syllables: Ex-as-per-ate

Synonym: Irritate, annoy

Antonym: Pacify, calm

Example 1: The constant noise from the construction site exasperated the neighbors. (निरन्तर निर्माण स्थलबाटको शोरले पडाउने थियो पडार्नेहरूलाई।)

Example 2: His careless attitude continued to exasperate his supervisor. (उसको लापरवाही नागरिक सुपरवाइजरलाई थाहा छाड्यो।)

11. Enthrall

Type: Verb

Sound: /ɪnˈθrɔːl/

Nepali Meaning: मोहित गर्नु, चम्काउनु

Syllables: En-thrall

Synonym: Captivate, fascinate

Antonym: Bore, repel

Example 1: The magician’s performance was so mesmerizing that it enthralled the entire audience. (जादूगरको प्रस्तुती तत्काल सुहाउँदा थियो जसले संपूर्ण दर्शकहरूलाई मोहित गरेको थियो।)

Example 2: The thrilling plot of the book enthralled the readers and kept them hooked until the end. (पुस्तकको रोमाञ्चकारी प्लटले पाठकहरूलाई मोहित गरेका थिए र उनीहरूलाई समाप्तिसम्म कायम राखे।)

12.Erroneous

Type: Adjective

Sound: /ɪˈroʊniəs/

Nepali Meaning: गलत, भ्रामक

Syllables: Er-ro-ne-ous

Synonym: Incorrect, mistaken

Antonym: Accurate, correct

Example 1: The newspaper printed an erroneous report about the incident. (समाचारपत्रले घटना बारेमा गलत रिपोर्ट प्रिन्ट गर्यो।)

Example 2: Her erroneous calculations led to a financial loss for the company. (उसको गलत गणनाहरूले कम्पनीको लागि आर्थिक नुकसान परेको थियो।)

13.Effervescent

Type: Adjective

Sound: /ˌɛfərˈvɛsənt/

Nepali Meaning: चम्किलो, उत्साही

Syllables: Ef-fer-ves-cent

Synonym: Bubbly, lively

Antonym: Dull, flat

Example 1: Her effervescent personality always brightened up the room. (उसको चम्किलो व्यक्तित्व तिनले नियमित गरेर कमरामा चाँडै प्रकाश फैलाउँछ।)

Example 2: The effervescent soda made a satisfying fizz when opened. (चम्किलो सोडा खोल्दा खुशीवार खुजुर गर्यो।)

14.Elated

Type: Adjective

Sound: /ɪˈleɪtɪd/

Nepali Meaning: उत्साहित, प्रसन्न

Syllables: E-lat-ed

Synonym: Overjoyed, ecstatic

Antonym: Depressed, despondent

Example 1: She was elated after receiving the news of her promotion. (उसलाई आफ्नो पदोन्नति भनेको समाचार प्राप्त हुने पछि उत्साहित भएकी थिइन्।)

Example 2: The team’s victory in the championship left them elated and full of pride. (चैम्पियनसिपमा टोलीको जितले उनीहरूलाई उत्साहित र अभिमानसन्तुष्ट गर्यो।)

15.Envisage

Type: Verb

Sound: /ɪnˈvɪzɪdʒ/

Nepali Meaning: कल्पना गर्नु, योजना बनाउनु

Syllables: En-vis-age

Synonym: Imagine, visualize

Antonym: Disregard, ignore

Example 1: The architect could envisage a stunning skyscraper in the city skyline. (स्थानीय अखाडामा अद्भुत शंघर्मा विचार गर्न स्थापत्यविदको सम्भावना थियो।)

Example 2: She could never have envisaged the incredible turn of events that would follow. (उसले कहिल्यै सम्भावित गर्न सक्दैन जस्तो अविश्वसनीय घटनाक्रम पछि हुनेछ भनेर।)

16.Exonerate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɒnəreɪt/

Nepali Meaning: दोषमुक्त गर्नु, माफ गर्नु

Syllables: Ex-on-er-ate

Synonym: Acquit, clear

Antonym: Blame, accuse

Example 1: The evidence presented in court helped exonerate the defendant. (अदालतमा पेश गरिएको साक्ष्यले अभियुक्तलाई दोषमुक्त गर्न मद्दत गर्यो।)

Example 2: The detective’s investigation uncovered new evidence that exonerated the wrongly convicted man. (गुम्राह भएको व्यक्तिलाई दोषमुक्त गर्ने प्रमाणको खोज गरेको थियो जसले जाँचकर्मीको छानबिन उजागर गर्यो।)

17.Extemporaneous

Type: Adjective

Sound: /ɪkˌstɛmpəˈreɪniəs/

Nepali Meaning: तत्कालिक, बिना तयारीका

Syllables: Ex-tem-po-ra-ne-ous

Synonym: Impromptu, spontaneous

Antonym: Prepared, rehearsed

Example 1: The speaker gave an extemporaneous speech without any prior planning. (वक्ता तत्कालिक रूपमा बिना कुनै पूर्व योजना भएको भाषण दिनुभयो।)

Example 2: The comedian’s extemporaneous jokes had the audience laughing uncontrollably. (हास्य कलाकारको तत्कालिक हाँस्यको बित्ता रहेको थियो जसले दर्शकहरूलाई असंयत हसाएको थियो।)

18.Exquisite

Type: Adjective

Sound: /ɪkˈskwɪzɪt/

Nepali Meaning: सुन्दर, आलिस

Syllables: Ex-qui-site

Synonym: Beautiful, elegant

Antonym: Ordinary, plain

Example 1: The bride wore an exquisite wedding gown on her special day. (शिष्या आफ्नो विशेष दिनमा आलिस वेडिङ गाउन पहिराइदिन्।)

Example 2: The restaurant served an exquisite three-course meal that impressed all the guests. (भोजनालयले तीन कोर्सको सुन्दर भोजन सेवा गर्यो जसले सबै मेहमानहरूलाई प्रभावित गर्यो।)

19.Extol

Type: Verb

Sound: /ɪkˈstoʊl/

Nepali Meaning: प्रशंसा गर्नु, गर्व गर्नु

Syllables: Ex-tol

Synonym: Praise, glorify

Antonym: Criticize, condemn

Example 1: The media extolled the actor’s brilliant performance in the movie. (मिडिया अभिनेताको फिल्ममा चम्किलो प्रस्तुतीलाई प्रशंसा गरे।)

Example 2: The coach extolled the team’s hard work and dedication after their victory. (कोचले जितको पछि टोलीको मेहनत र समर्पणलाई प्रशंसा गरे।)

20.Epitome

Type: Noun

Sound: /ɪˈpɪtəmi/

Nepali Meaning: आदर्श, सारांश

Syllables: E-pit-ome

Synonym: Embodiment, quintessence

Antonym: Anomaly, deviation

Example 1: The Taj Mahal is considered the epitome of architectural beauty. (ताज महललाई स्थापत्यिक रूपमा सुन्दरताको आदर्श मानिएको छ।)

Example 2: The successful entrepreneur became the epitome of hard work and determination. (सफल उद्यमी गर्दा कड़ी मेहनत र निर्धारणको आदर्श बने।)

21.Ephemeral

Type: Adjective

Sound: /ɪˈfɛmərəl/

Nepali Meaning: अल्पकालिक, क्षणिक

Syllables: E-phem-er-al

Synonym: Transient, short-lived

Antonym: Permanent, enduring

Example 1: The beauty of cherry blossoms is ephemeral, lasting only a few weeks each spring. (चेरी ब्लसमहरूको सुन्दरता अल्पकालिक छ, प्रत्येक वसन्तमा केही हप्ताहरूमात्र स्थायी छ।)

Example 2: The artist created an ephemeral sand sculpture that would be washed away by the tide. (कलाकारले एक अल्पकालिक बालुका भउंरी बनायो जसलाई ज्वारमा धुलाउने गर्ने थियो।)

22.Enigma

Type: Noun

Sound: /ɪˈnɪɡmə/

Nepali Meaning: रहस्य, अपुराणी

Syllables: E-nig-ma

Synonym: Mystery, puzzle

Antonym: Clarity, explanation

Example 1: The disappearance of the ancient artifact remains an enigma to archaeologists. (प्राचीन कलाकृतिको गायबी पुर्वाधारले पुरातत्वविद्हरूको लागि अपुराणी छ।)

Example 2: The strange noises coming from the old house were an enigma to the neighborhood. (पुरानो घरबाट आउने अजीब आवाजहरू पछिल्लोटाको लागि एक अपुराणी थिए।)

23.Epiphany

Type: Noun

Sound: /ɪˈpɪfəni/

Nepali Meaning: सार्वभौमिक ज्ञान, प्रतिभाको उदय

Syllables: E-piph-any

Synonym: Revelation, insight

Antonym: Ignorance, unawareness

Example 1: She had an epiphany about her true passion and decided to change her career path. (उसलाई आफ्नो वास्तविक ज्ञानको बारेमा एक सार्वभौमिक ज्ञान भयो र उसले आफ्नो करियर पथ परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो।)

Example 2: The scientist’s discovery was an epiphany that transformed the field of medicine. (वैज्ञानिकको खोजीले उपचारको क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने एक सार्वभौमिक ज्ञान थियो।)

24.Emulate

Type: Verb

Sound: /ˈɛmjʊleɪt/

Nepali Meaning: अनुकरण गर्नु, अनुसरण गर्नु

Syllables: Em-u-late

Synonym: Imitate, copy

Antonym: Ignore, neglect

Example 1: The aspiring singer tried to emulate her favorite artist’s vocal style. (आकांक्षी गायक आफ्नो प्रिय कलाकारको आवाजिक शैली अनुकरण गर्ने कोशिस गर्यो।)

Example 2: The young football player looked up to the star player and wanted to emulate his success on the field. (तलाईको खेलमा समृद्धि अनुकरण गर्न तारा खेलाडीको लागि राम्रो खेलाडीको बन्न चाहिएको थियो।)

25.Exemplary

Type: Adjective

Sound: /ɪɡˈzɛmpləri/

Nepali Meaning: उदाहरणीय, आदर्शपुर्ण

Syllables: Ex-em-pla-ry

Synonym: Outstanding, commendable

Antonym: Mediocre, substandard

Example 1: The student’s exemplary academic performance earned her a scholarship. (विद्यार्थीको उदाहरणीय शैक्षिक प्रदर्शनले उसलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गरोस्।)

26.Euphoria

Type: Noun

Sound: /juːˈfɔːriə/

Nepali Meaning: उल्लास, उत्साह

Syllables: Eu-pho-ri-a

Synonym: Bliss, ecstasy

Antonym: Melancholy, sadness

Example 1: Winning the championship filled the team with euphoria and joy. (चैम्पियनसिप जित्ने टोलीलाई उत्साह र हर्षले भरिदियो।)

Example 2: The success of her debut novel brought her a sense of euphoria and accomplishment. (पहिलो उपन्यासको सफलताले उहाँलाई एक उत्साह र साफल्यको अनुभव दिए।)

27. Equanimity

Type: Noun

Sound: /ˌiːkwəˈnɪmɪti/

Nepali Meaning: स्थिरता, शान्ति

Syllables: E-qua-ni-mi-ty

Synonym: Composure, calmness

Antonym: Agitation, anxiety

Example 1: Despite facing challenges, she maintained her equanimity and approached the situation with a clear mind. (चुनौतीहरूको सामना गर्दा, उहाँले आफूको स्थिरता बनाए राखे र स्थिति बुझें ध्यानमा ल्याए।)

Example 2: The monk’s equanimity in the face of adversity was admirable. (विपदाको सामना गर्दा साधुको स्थिरता अनुकरणीय थियो।)

28.Exacerbate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæsərbeɪt/

Nepali Meaning: बढाउनु, बिगाड्नु

Syllables: Ex-ac-er-bate

Synonym: Worsen, aggravate

Antonym: Alleviate, improve

Example 1: His constant complaints only served to exacerbate the situation. (उसका नियमित फर्काएर बसेका भएको अवस्थालाई बढाउने छक्काहरू मात्र गरे।)

Example 2: The heavy rain exacerbated the flooding in the city. (मोटो पानीले शहरको बाढीलाई बिगाडे।)

29.Eclectic

Type: Adjective

Sound: /ɪˈklɛktɪk/

Nepali Meaning: बिविध, मिलाउनेबारे

Syllables: E-clec-tic

Synonym: Diverse, varied

Antonym: Uniform, homogeneous

Example 1: The restaurant offered an eclectic menu with dishes from different cuisines. (भोजनालयले विभिन्न भोजनको मिलाउनेबारे विशेष मेनु प्रदान गर्यो।)

Example 2: Her eclectic taste in music ranged from classical to rock. (सार्वजनिक संगीतमा उहाँको विविध चासोले क्लासिकलबाट रकसम्म छाडी गएको थियो।)

30.Enthrall

Type: Verb

Sound: /ɪnˈθrɔːl/

Nepali Meaning: मोहित गर्नु, चम्काउनु

Syllables: En-thrall

Synonym: Captivate, fascinate

Antonym: Bore, repel

Example 1: The magician’s performance was so mesmerizing that it enthralled the entire audience. (जादूगरको प्रस्तुती तत्काल सुहाउँदा थियो जसले संपूर्ण दर्शकहरूलाई मोहित गरेको थियो।)

Example 2: The thrilling plot of the book enthralled the readers and kept them hooked until the end. (पुस्तकको रोमाञ्चकारी प्लटले पाठकहरूलाई मोहित गरेका थिए र उनीहरूलाई समाप्तिसम्म कायम राखे।)

31.Exemplify

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɛmplɪfaɪ/

Nepali Meaning: उदाहरण दिनु, दर्शाउनु

Syllables: Ex-em-pli-fy

Synonym: Illustrate, demonstrate

Antonym: Hide, conceal

Example 1: The teacher used a real-life example to exemplify the concept to the students. (शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई अवधारणा दर्शाउनको लागि असल जीवनमा उदाहरण प्रयोग गरे।)

Example 2: The architect created a model to exemplify the design of the new building. (स्थापत्यविदले नयाँ भवनको नक्सा दर्शाउनको लागि एक मोडेल बनाए।)

32.Extol

Type: Verb

Sound: /ɪkˈstoʊl/

Nepali Meaning: प्रशंसा गर्नु, गर्व गर्नु

Syllables: Ex-tol

Synonym: Praise, glorify

Antonym: Criticize, condemn

Example 1: The media extolled the actor’s brilliant performance in the movie. (मिडिया अभिनेताको फिल्ममा चम्किलो प्रस्तुतीलाई प्रशंसा गरे।)

Example 2: The coach extolled the team’s hard work and dedication after their victory. (कोचले जितको पछि टोलीको मेहनत र समर्पणलाई प्रशंसा गरे।)

33.Effervescent

Type: Adjective

Sound: /ˌɛfərˈvɛsənt/

Nepali Meaning: चम्किलो, उत्साही

Syllables: Ef-fer-ves-cent

Synonym: Bubbly, lively

Antonym: Dull, flat

Example 1: Her effervescent personality always brightened up the room. (उसको चम्किलो व्यक्तित्व तिनले नियमित गरेर कमरामा चाँडै प्रकाश फैलाउँछ।)

Example 2: The effervescent soda made a satisfying fizz when opened. (चम्किलो सोडा खोल्दा खुशीवार खुजुर गर्यो।)

34.Elated

Type: Adjective

Sound: /ɪˈleɪtɪd/

Nepali Meaning: उत्साहित, प्रसन्न

Syllables: E-lat-ed

Synonym: Overjoyed, ecstatic

Antonym: Depressed, despondent

Example 1: She was elated after receiving the news of her promotion. (उसलाई आफ्नो पदोन्नति भनेको समाचार प्राप्त हुने पछि उत्साहित भएकी थिइन्।)

35.Envisage

Type: Verb

Sound: /ɪnˈvɪzɪdʒ/

Nepali Meaning: कल्पना गर्नु, योजना बनाउनु

Syllables: En-vis-age

Synonym: Imagine, visualize

Antonym: Disregard, ignore

Example 1: The architect could envisage a stunning skyscraper in the city skyline. (स्थानीय अखाडामा अद्भुत शंघर्मा विचार गर्न स्थापत्यविदको सम्भावना थियो।)

Example 2: She could never have envisaged the incredible turn of events that would follow. (उसले कहिल्यै सम्भावित गर्न सक्दैन जस्तो अविश्वसनीय घटनाक्रम पछि हुनेछ भनेर।)

36.Erudite

Type: Adjective

Sound: /ˈɛrʊdaɪt/

Nepali Meaning: विद्वान, पंडित

Syllables: E-ru-dite

Synonym: Learned, scholarly

Antonym: Ignorant, uneducated

Example 1: The professor was known for his erudite knowledge in ancient history. (प्राध्यापकले प्राचीन इतिहासमा उहाँको विद्वान ज्ञानको लागि प्रसिद्ध थिए।)

Example 2: The erudite author’s books were highly regarded in academic circles. (विद्वान लेखकको पुस्तकहरूले शैक्षिक वर्गहरूमा अत्यधिक मान्यता प्राप्त गर्यो।)

37.Ephemeral

Type: Adjective

Sound: /ɪˈfɛmərəl/

Nepali Meaning: अल्पकालिक, क्षणिक

Syllables: E-phem-er-al

Synonym: Transient, short-lived

Antonym: Permanent, enduring

Example 1: The beauty of cherry blossoms is ephemeral, lasting only a few weeks each spring. (चेरी ब्लसमहरूको सुन्दरता अल्पकालिक छ, प्रत्येक वसन्तमा केही हप्ताहरूमात्र स्थायी छ।)

Example 2: The artist created an ephemeral sand sculpture that would be washed away by the tide. (कलाकारले एक अल्पकालिक बालुका भउंरी बनायो जसलाई ज्वारमा धुलाउने गर्ने थियो।)

38.Erratic

Type: Adjective

Sound: /ɪˈrætɪk/

Nepali Meaning: अनियमित, अस्थायी

Syllables: Er-rat-ic

Synonym: Unpredictable, inconsistent

Antonym: Stable, steady

Example 1: The patient’s temperature showed erratic fluctuations, causing concern to the doctors. (रोगीको तापमानमा अनियमित परिवर्तनहरू देखाइरहेको थियो, जसले चिकित्सकहरूलाई चिन्ता गर्यो।)

Example 2: The train service was disrupted due to the erratic schedule caused by the weather. (मौसमले प्रकारको अनियमित अनुसूचीको कारणले रेल सेवा बिच्छेद भयो।)

39.Exonerate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɒnəreɪt/

Nepali Meaning: दोषमुक्त गर्नु, माफ गर्नु

Syllables: Ex-on-er-ate

Synonym: Acquit, clear

Antonym: Blame, accuse

Example 1: The evidence presented in court helped exonerate the defendant. (अदालतमा पेश गरिएको साक्ष्यले अभियुक्तलाई दोषमुक्त गर्न मद्दत गर्यो।)

Example 2: The detective’s investigation uncovered new evidence that exonerated the wrongly convicted man. (गुम्राह भएको व्यक्तिलाई दोषमुक्त गर्ने प्रमाणको खोज गरेको थियो जसले जाँचकर्मीको छानबिन उजागर गर्यो।)

40.Enigmatic

Type: Adjective

Sound: /ˌɛnɪɡˈmætɪk/

Nepali Meaning: रहस्यमय, अपुराणी

Syllables: En-ig-mat-ic

Synonym: Mysterious, puzzling

Antonym: Clear, straightforward

Example 1: The enigmatic disappearance of the treasure baffled historians for centuries. (समय समयमा सत्रहरूसम्म इतिहासकारहरूलाई अद्भुत खोजीले चकित गरेको थियो।)

Example 2: The enigmatic smile of Mona Lisa has been a subject of intrigue for art enthusiasts worldwide. (मोना लिजाको अपुराणी मुस्कान विश्वभरि कला प्रेमीहरूको अध्ययनको विषय बनेको छ।)

41.Enthralling

Type: Adjective

Sound: /ɪnˈθrɔːlɪŋ/

Nepali Meaning: मोहित गर्ने, चम्काउने

Syllables: En-thral-ling

Synonym: Captivating, fascinating

Antonym: Boring, uninteresting

Example 1: The enthralling plot of the novel kept the readers engaged till the end. (पुस्तकको मोहित बिकास पछि दर्शकहरू अन्तसम्म संलग्न रहनु रहेका थिए।)

Example 2: The performance of the lead actor was enthralling and received critical acclaim. (प्रमुख अभिनेताको प्रस्तुती मोहनीय थियो र यसले आलोचकहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्यो।)

42.Eclectic

Type: Adjective

Sound: /ɪˈklɛktɪk/

Nepali Meaning: बिविध, मिलाउनेबारे

Syllables: E-clec-tic

Synonym: Diverse, varied

Antonym: Uniform, homogeneous

Example 1: The restaurant offered an eclectic menu with dishes from different cuisines. (भोजनालयले विभिन्न भोजनको मिलाउनेबारे विशेष मेनु प्रदान गरे।)

Example 2: Her eclectic taste in music ranged from classical to rock. (सार्वजनिक संगीतमा उहाँको विविध चासोले क्लासिकलबाट रकसम्म छाडी गएको थियो।)

43.Ephemeral

Type: Adjective

Sound: /ɪˈfɛmərəl/

Nepali Meaning: अल्पकालिक, क्षणिक

Syllables: E-phem-er-al

Synonym: Transient, short-lived

Antonym: Permanent, enduring

Example 1: The beauty of cherry blossoms is ephemeral, lasting only a few weeks each spring.

44.Elusive

Type: Adjective

Sound: /iˈluːsɪv/

Nepali Meaning: छलफल गर्न दिने, पक्राउ नहुने

Syllables: E-lu-sive

Synonym: Evasive, tricky

Antonym: Accessible, attainable

Example 1: The criminal remained elusive, and the police had a hard time catching him. (अपराधीले छलफल गरेर बसेको थियो, र प्रहरीले उनीलाई पक्राउ गर्न सक्न गर्न सकेन।)

Example 2: The elusive answer to the puzzle stumped the participants of the game show. (पहेलीको छलफल गर्न नसकेको उत्तरले खेलकुदको सहभागीहरूलाई परेशान गर्यो।)

45.Enthrall

Type: Verb

Sound: /ɪnˈθrɔːl/

Nepali Meaning: मोहित गर्नु, चम्काउनु

Syllables: En-thrall

Synonym: Captivate, fascinate

Antonym: Bore, repel

Example 1: The magician’s performance was so mesmerizing that it enthralled the entire audience. (जादूगरको प्रस्तुती तत्काल सुहाउँदा थियो जसले संपूर्ण दर्शकहरूलाई मोहित गरेको थियो।)

Example 2: The thrilling plot of the book enthralled the readers and kept them hooked until the end. (पुस्तकको रोमाञ्चकारी प्लटले पाठकहरूलाई मोहित गरेका थिए र उनीहरूलाई समाप्तिसम्म कायम राखे।)

46.Extol

Type: Verb

Sound: /ɪkˈstoʊl/

Nepali Meaning: प्रशंसा गर्नु, गर्व गर्नु

Syllables: Ex-tol

Synonym: Praise, glorify

Antonym: Criticize, condemn

Example 1: The media extolled the actor’s brilliant performance in the movie. (मिडिया अभिनेताको फिल्ममा चम्किलो प्रस्तुतीलाई प्रशंसा गरे।)

Example 2: The coach extolled the team’s hard work and dedication after their victory. (कोचले जितको पछि टोलीको मेहनत र समर्पणलाई प्रशंसा गरे।)

47.Effervescent

Type: Adjective

Sound: /ˌɛfərˈvɛsənt/

Nepali Meaning: चम्किलो, उत्साही

Syllables: Ef-fer-ves-cent

Synonym: Bubbly, lively

Antonym: Dull, flat

Example 1: Her effervescent personality always brightened up the room. (उसको चम्किलो व्यक्तित्व तिनले नियमित गरेर कमरामा चाँडै प्रकाश फैलाउँछ।)

Example 2: The effervescent soda made a satisfying fizz when opened. (चम्किलो सोडा खोल्दा खुशीवार खुजुर गर्यो।)

48.Elated

Type: Adjective

Sound: /ɪˈleɪtɪd/

Nepali Meaning: उत्साहित, प्रसन्न

Syllables: E-lat-ed

Synonym: Overjoyed, ecstatic

Antonym: Depressed, despondent

Example 1: She was elated after receiving the news of her promotion. (उसलाई आफ्नो पदोन्नति भनेको समाचार प्राप्त हुने पछि उत्साहित भएकी थिइन्।)

Example 2: The team’s victory in the championship left them elated and filled with pride. 

49.Euphoria

Type: Noun

Sound: /juːˈfɔːriə/

Nepali Meaning: उल्लास, उत्साह

Syllables: Eu-pho-ri-a

Synonym: Bliss, ecstasy

Antonym: Melancholy, sadness

Example 1: Winning the championship filled the team with euphoria and joy. (चैम्पियनसिप जित्ने टोलीलाई उत्साह र हर्षले भरिदियो।)

Example 2: The success of her debut novel brought her a sense of euphoria and accomplishment. (पहिलो उपन्यासको सफलताले उहाँलाई एक उत्साह र साफल्यको अनुभव दिए।)

50.Equanimity

Type: Noun

Sound: /ˌiːkwəˈnɪmɪti/

Nepali Meaning: स्थिरता, शान्ति

Syllables: E-qua-ni-mi-ty

Synonym: Composure, calmness

Antonym: Agitation, anxiety

Example 1: Despite facing challenges, she maintained her equanimity and approached the situation with a clear mind. (चुनौतीहरूको सामना गर्दा, उहाँले आफूको स्थिरता बनाए राखे र स्थिति बुझें ध्यानमा ल्याए।)

Example 2: The monk’s equanimity in the face of adversity was admirable. (विपदाको सामना गर्दा साधुको स्थिरता अनुकरणीय थियो।)

51.Exacerbate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæsərbeɪt/

Nepali Meaning: बढाउनु, बिगाड्नु

Syllables: Ex-ac-er-bate

Synonym: Worsen, aggravate

Antonym: Alleviate, improve

Example 1: His constant complaints only served to exacerbate the situation. (उसका नियमित फर्काएर बसेका भएको अवस्थालाई बढाउने छक्काहरू मात्र गरे।)

Example 2: The heavy rain exacerbated the flooding in the city. (मोटो पानीले शहरको बाढीलाई बिगाडे।)

52.Enigmatic

Type: Adjective

Sound: /ˌɛnɪɡˈmætɪk/

Nepali Meaning: रहस्यमय, अपुराणी

Syllables: En-ig-mat-ic

Synonym: Mysterious, puzzling

Antonym: Clear, straightforward

Example 1: The enigmatic disappearance of the treasure baffled historians for centuries. (समय समयमा सत्रहरूसम्म इतिहासकारहरूलाई अद्भुत खोजीले चकित गरेको थियो।)

Example 2: The enigmatic smile of Mona Lisa has been a subject of intrigue for art enthusiasts worldwide. (मोना लिजाको अपुराणी मुस्कान विश्वभरि कला प्रेमीहरूको अध्ययनको विषय बनेको छ।)

53.Erratic

Type: Adjective

Sound: /ɪˈrætɪk/

Nepali Meaning: अनियमित, अस्थायी

Syllables: Er-rat-ic

Synonym: Unpredictable, inconsistent

Antonym: Stable, steady

Example 1: The patient’s temperature showed erratic fluctuations, causing concern to the doctors. (रोगीको तापमानमा अनियमित परिवर्तनहरू देखाइरहेको थियो, जसले चिकित्सकहरूलाई चिन्ता गर्यो।)

Example 2: The train service was disrupted due to the erratic schedule caused by the weather. (मौसमले प्रकारको अनियमित अनुसूचीको कारणले रेल सेवा बिच्छेद भयो।)

54.Exemplary

Type: Adjective

Sound: /ɪɡˈzɛmpləri/

Nepali Meaning: आदरणीय, उदाहरणीय

Syllables: Ex-em-pla-ry

Synonym: Commendable, praiseworthy

Antonym: Deficient, inadequate

Example 1: The student’s exemplary performance in academics earned her the top position in the class. (विद्यार्थिनीको शैक्षिक प्रस्तुतीले उहाँलाई तोप बर्तमानमा कमाएको थियो।)

Example 2: The teacher provided exemplary guidance and support to her students throughout the semester. 

55.Enthralling

Type: Adjective

Sound: /ɪnˈθrɔːlɪŋ/

Nepali Meaning: मोहित गर्ने, चम्काउने

Syllables: En-thral-ling

Synonym: Captivating, fascinating

Antonym: Boring, uninteresting

Example 1: The enthralling plot of the novel kept the readers engaged till the end. (पुस्तकको मोहित बिकास पछि दर्शकहरू अन्तसम्म संलग्न रहनु र उत्साहमा भरिएका थिए।)

Example 2: The performance of the lead actor was enthralling and received critical acclaim. (प्रमुख अभिनेताको प्रस्तुती मोहनीय थियो र यसले आलोचकहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्यो।)

56.Equitable

Type: Adjective

Sound: /ˈɛkwɪtəbl/

Nepali Meaning: न्यायिक, सामान्य

Syllables: E-quita-ble

Synonym: Fair, just

Antonym: Biased, unfair

Example 1: The company implemented an equitable salary structure to ensure fair compensation for all employees. (कम्पनीले सबै कर्मचारीहरूको लागि न्यायिक तलब संरचना लागू गर्यो भनेर निश्चित गर्यो।)

Example 2: The judge delivered an equitable verdict, considering all the evidence and arguments presented in court. (न्यायाधीशले अदालतमा प्रस्तुत भएका सबै साक्ष्य र विचारहरूलाई ध्यानमा राखेर न्यायिक फैसला दिए।)

57.Exonerate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɒnəreɪt/

Nepali Meaning: दोषमुक्त गर्नु, माफ गर्नु

Syllables: Ex-on-er-ate

Synonym: Acquit, clear

Antonym: Blame, accuse

Example 1: The evidence presented in court helped exonerate the defendant. (अदालतमा पेश गरिएको साक्ष्यले अभियुक्तलाई दोषमुक्त गर्न मद्दत गर्यो।)

Example 2: The detective’s investigation uncovered new evidence that exonerated the wrongly convicted man. (गुम्राह भएको व्यक्तिलाई दोषमुक्त गर्ने प्रमाणको खोज गरेको थियो जसले जाँचकर्मीको छानबिन उजागर गर्यो।)

58.Ephemeral

Type: Adjective

Sound: /ɪˈfɛmərəl/

Nepali Meaning: अल्पकालिक, क्षणिक

Syllables: E-phem-er-al

Synonym: Transient, short-lived

Antonym: Permanent, enduring

Example 1: The beauty of cherry blossoms is ephemeral, lasting only a few weeks each spring. (चेरी ब्लसमहरूको सुन्दरता अल्पकालिक छ, प्रत्येक वसन्तमा केही हप्ताहरूमात्र स्थायी छ।)

Example 2: The short-lived fame of some internet trends is ephemeral as they fade away quickly. (इन्टरनेटका केही प्रवृत्तिहरूको अल्पकालिक ख्याति छ जसले चाँडै फर्काउँछ।)

59.Envisage

Type: Verb

Sound: /ɪnˈvɪzɪdʒ/

Nepali Meaning: कल्पना गर्नु, योजना बनाउनु

Syllables: En-vis-age

Synonym: Imagine, visualize

Antonym: Disregard, ignore

Example 1: The architect could envisage a stunning skyscraper in the city skyline. (स्थानीय अखाडामा अद्भुत शंघर्मा विचार गर्न स्थापत्यविदको सम्भावना थियो।)

Example 2: She could never have envisaged the incredible turn of events that would follow. 

60.Elated

Type: Adjective

Sound: /ɪˈleɪtɪd/

Nepali Meaning: उत्साहित, प्रसन्न

Syllables: E-lat-ed

Synonym: Overjoyed, ecstatic

Antonym: Depressed, despondent

Example 1: She was elated after receiving the news of her promotion. (उसलाई आफ्नो पदोन्नति भनेको समाचार प्राप्त हुने पछि उत्साहित भएकी थिइन्।)

Example 2: The team’s victory in the championship left them elated and filled with pride. (चैम्पियनसिपमा टोलीको विजयले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो र गर्वमा भरिएको छ।)

61.Euphemism

Type: Noun

Sound: /ˈjuːfəmɪz(ə)m/

Nepali Meaning: शोभाकरी शब्द

Syllables: Eu-phe-mis-m

Synonym: Substitution, indirect expression

Antonym: Bluntness, directness

Example 1: The use of the term “passed away” as a euphemism for “died” is common in obituaries. (“मृत्यु भएको”को शोभाकरी शब्दको रूपमा “बिहेन” शब्दको प्रयोग प्रतिविम्बितहरूमा सामान्य छ।)

Example 2: Some people use euphemisms to soften the impact of unpleasant news. (केही व्यक्तिहरू अस्वीकार्य समाचारको प्रभाव कम गर्नका लागि शोभाकरी शब्दहरू प्रयोग गर्छन्।)

62.Exemplify

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɛmplɪˌfaɪ/

Nepali Meaning: उदाहरण गर्नु, प्रतिनिधित्व गर्नु

Syllables: Ex-em-pli-fy

Synonym: Demonstrate, represent

Antonym: Disprove, contradict

Example 1: The success story of the entrepreneur exemplifies hard work and determination. (उद्यमीको सफलता कथा गरिब र कसैले अनुमान गर्न सकेन अनुशासन देखाउँछ।)

Example 2: The character in the novel exemplifies the struggle of many people in similar situations. (पुस्तकमा भएको पात्र एकसारिमा रहने कसैको संघर्षलाई देखाउँछ।)

63.Elicit

Type: Verb

Sound: /ɪˈlɪsɪt/

Nepali Meaning: प्राप्त गर्नु, बाह्य गर्नु

Syllables: E-lic-it

Synonym: Extract, evoke

Antonym: Suppress, stifle

Example 1: The detective skillfully elicited crucial information from the witness. (जाँचकर्मीले प्रत्याशीसँग ठूलो जानकारी सटहाँए।)

Example 2: The inspiring speech by the leader elicited applause from the audience. (नेताको प्रेरणादायी भाषणले श्रोताहरूबाट ताली बजाउने प्रेरणा गर्यो।)

64.Embellish

Type: Verb

Sound: /ɪmˈbɛlɪʃ/

Nepali Meaning: सजाउनु, सुशोभित गर्नु

Syllables: Em-bel-lish

Synonym: Decorate, adorn

Antonym: Simplify, debase

Example 1: The artist chose to embellish the painting with intricate details. (कलाकारले रङ्गीन विवरणहरूसँग चित्रकलालाई सजाएको छ।)

Example 2: The writer used rich metaphors to embellish her prose. (लेखकले आफ्नो प्रोज़मा सुशोभित उपमा प्रयोग गरेका थिए।)

65.Elicitation

Type: Noun

Sound: /ɪˌlɪsɪˈteɪʃən/

Nepali Meaning: जिज्ञासा गर्ने, प्रेरणा

Syllables: E-lic-i-ta-tion

Synonym: Extraction, drawing out

Antonym: Suppression, inhibition

Example 1: The interviewer’s skillful elicitation of information revealed important insights about the candidate. (प्रश्नविधि ज्ञानको प्रेरणाले उम्मेदवारको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान प्रदर्शन गर्यो।)

Example 2: The psychologist’s elicitation of memories helped the patient gain a deeper understanding of their emotions. (मनोवैज्ञानिकको जिज्ञासा स्मृतिहरूको प्रेरणाले रोगीलाई उनीहरूको भावनाहरूको गहिरो सम्झनमा मद्दत गर्यो।)

66.Erroneous

Type: Adjective

Sound: /ɪˈroʊniəs/

Nepali Meaning: भूलबारे, गलत

Syllables: Er-ro-ne-ous

Synonym: Incorrect, mistaken

Antonym: Accurate, correct

Example 1: The newspaper printed an erroneous headline, leading to confusion among readers. (समाचारपत्रले गलत शीर्षक प्रिन्ट गर्यो, जसले पाठकहरूबीच भ्रम पैदा गर्यो।)

Example 2: The erroneous calculations resulted in a financial loss for the company. (गलत गणनाहरूले कम्पनीलाई आर्थिक नुक्सान भएको थियो।)

67.Exasperate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæspəreɪt/

Nepali Meaning: क्रोधित गर्नु, उत्कट गर्नु

Syllables: Ex-as-per-ate

Synonym: Irritate, annoy

Antonym: Soothe, calm

Example 1: The constant noise from the construction site exasperated the residents of the neighborhood. (निरन्तर निर्माण क्षेत्रबाटको शोर घरका निवासीहरूलाई क्रोधित गर्यो।)

Example 2: Her repeated failure to understand the concept exasperated her teacher. (तलको सिद्धान्तलाई बुझ्न नसक्ने उहाँको अघिको असफलता उहाँलाई उत्कट गर्यो।)

68.Enigmatic

Type: Adjective

Sound: /ˌɛnɪɡˈmætɪk/

Nepali Meaning: रहस्यमय, अपुराणी

Syllables: En-ig-mat-ic

Synonym: Mysterious, puzzling

Antonym: Clear, straightforward

Example 1: The enigmatic disappearance of the treasure baffled historians for centuries. (समय समयमा सत्रहरूसम्म इतिहासकारहरूलाई अद्भुत खोजीले चकित गरेको थियो।)

Example 2: The enigmatic smile of Mona Lisa has been a subject of intrigue for art enthusiasts worldwide. (मोना लिजाको अपुराणी मुस्कान विश्वभरि कला प्रेमीहरूको अध्ययनको विषय बनेको छ।)

69.Erudite

Type: Adjective

Sound: /ˈɛrjʊˌdaɪt/

Nepali Meaning: पंडित, विद्वान

Syllables: E-ru-dite

Synonym: Learned, scholarly

Antonym: Ignorant, uneducated

Example 1: The professor was known for his erudite knowledge of ancient civilizations. (प्राध्यापकले प्राचीन सभ्यताहरूको ज्ञानको विशेषज्ञ थिए।)

Example 2: The author’s erudite references to literary classics impressed readers with her depth of knowledge. (लेखकले साहित्यिक महाकाव्यहरूसम्मको उद्धरणहरूको प्रयोग उहाँको ज्ञानको गहिरोतामा पाठकहरूलाई प्रभावित गर्यो।)

70.Enervate

Type: Verb

Sound: /ˈɛnərveɪt/

Nepali Meaning: निश्चेष्ट, अनुराग गर्न नसक्नु

Syllables: E-ner-vate

Synonym: Weaken, debilitate

Antonym: Strengthen, invigorate

Example 1: The hot weather enervated the hikers during their trekking expedition. (तातो मौसमले ट्रेकिंग अनुसङ्गमा हाइकरहरूलाई निश्चेष्ट बनायो।)

Example 2: The long hours of work without breaks enervated the employees, affecting their productivity. (बिना बिरामीका दिनहरूका लामो घण्टा कामले कर्मचारीहरूलाई निश्चेष्ट बनायो, जसले उनीहरूको उत्पादकतामा प्रभाव परेको छ।)

71.Expunge

Type: Verb

Sound: /ɪkˈspʌn(d)ʒ/

Nepali Meaning: मिटाउनु, खारेज गर्नु

Syllables: Ex-punge

Synonym: Delete, erase

Antonym: Include, retain

Example 1: The court order expunged the criminal’s previous convictions from his record. (अदालतको आदेशले अपराधीको पहिलको सबूतहरूलाई उहाँको रेकर्डबाट मिटायो।)

Example 2: The student was disappointed when her teacher decided to expunge her name from the list of participants. (शिक्षकले प्रतिभागीहरूको सूचीबाट उहाँको नाम मिटाउने निर्णय गर्ने गर्दा छात्राले निराश भए।)

72.Exacerbate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæsərbeɪt/

Nepali Meaning: बढाउनु, बिगाड्नु

Syllables: Ex-ac-er-bate

Synonym: Worsen, aggravate

Antonym: Alleviate, improve

Example 1: His constant complaints only served to exacerbate the situation. (उसका नियमित फर्काएर बसेका भएको अवस्थालाई बढाउने छक्काहरू मात्र गरे।)

Example 2: The heavy rain exacerbated the flooding in the city. (मोटो पानीले शहरको बाढीलाई बिगाडे।)

73.Exemplary

Type: Adjective

Sound: /ɪɡˈzɛmpləri/

Nepali Meaning: आदरणीय, उदाहरणीय

Syllables: Ex-em-pla-ry

Synonym: Commendable, praiseworthy

Antonym: Deficient, inadequate

Example 1: The student’s exemplary performance in academics earned her the top position in the class. (विद्यार्थिनीको शैक्षिक प्रस्तुतीले उहाँलाई तोप बर्तमानमा कमाएको थियो।)

Example 2: The teacher provided exemplary guidance and support to her students throughout the semester. (शिक्षकले सेमेस्टर भरि उहाँको विद्यार्थीहरूलाई आदरणीय मार्गदर्शन र समर्थन प्रदान गरे।)

74.Enthralling

Type: Adjective

Sound: /ɪnˈθrɔːlɪŋ/

Nepali Meaning: मोहित गर्ने, चम्काउने

Syllables: En-thral-ling

Synonym: Captivating, fascinating

Antonym: Boring, uninteresting

Example 1: The enthralling plot of the novel kept the readers engaged till the end. (पुस्तकको मोहित बिकास पछि दर्शकहरू अन्तसम्म संलग्न रहनु र उत्साहमा भरिएका थिए।)

Example 2: The performance of the lead actor was enthralling and received critical acclaim. (प्रमुख अभिनेताको प्रस्तुती मोहनीय थियो र यसले आलोचकहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्यो।)

75.Envisage

Type: Verb

Sound: /ɪnˈvɪzɪdʒ/

Nepali Meaning: कल्पना गर्नु, योजना बनाउनु

Syllables: En-vis-age

Synonym: Imagine, visualize

Antonym: Disregard, ignore

Example 1: The architect could envisage a stunning skyscraper in the city skyline. (स्थानीय अखाडामा अद्भुत शंघर्मा विचार गर्न स्थापत्यविदको सम्भावना थियो।)

Example 2: She could never have envisaged the incredible turn of events that would follow. (उसले कहिल्यै सम्भावित नहुँदै गएका घटनाहरूको अद्भुत परिवर्तनको नक्कल गर्न सकेन।)

76.Equitable

Type: Adjective

Sound: /ˈɛkwɪtəbl/

Nepali Meaning: न्यायिक, सामान्य

Syllables: E-quita-ble

Synonym: Fair, just

Antonym: Biased, unfair

Example 1: The company implemented an equitable salary structure to ensure fair compensation for all employees. (कम्पनीले सबै कर्मचारीहरूको लागि न्यायिक तलब संरचना लागू गर्यो भनेर निश्चित गर्यो।)

Example 2: The judge delivered an equitable verdict, considering all the evidence and arguments presented in court. 

77.Ephemeral

Type: Adjective

Sound: /ɪˈfɛmərəl/

Nepali Meaning: अल्पकालिक, क्षणिक

Syllables: E-phem-er-al

Synonym: Transient, short-lived

Antonym: Permanent, enduring

Example 1: The beauty of cherry blossoms is ephemeral, lasting only a few weeks each spring. (चेरी ब्लसमहरूको सुन्दरता अल्पकालिक छ, प्रत्येक वसन्तमा केही हप्ताहरूमात्र स्थायी छ।)

Example 2: The short-lived fame of some internet trends is ephemeral as they fade away quickly. (इन्टरनेटका केही प्रवृत्तिहरूको अल्पकालिक ख्याति छ जसले चाँडै फर्काउँछ।)

78.Enunciate

Type: Verb

Sound: /ɪˈnʌnsieɪt/

Nepali Meaning: उच्चारण गर्नु, स्पष्ट उच्चारण गर्नु

Syllables: E-nun-ci-ate

Synonym: Articulate, pronounce

Antonym: Mumble, slur

Example 1: The speaker took care to enunciate each word clearly for the audience to understand. (वक्ता श्रोताहरूलाई सम्झनको लागि प्रत्येक शब्द स्पष्ट उच्चारण गर्नका लागि कुरा गर्ने गरेका थिए।)

Example 2: It is important for broadcasters to enunciate their words properly to ensure effective communication. (प्रभाषकहरूले सफल संचार सुनिश्चित गर्नका लागि उहाँहरूको शब्दहरू सही रूपमा उच्चारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।)

79.Elusive

Type: Adjective

Sound: /ɪˈluːsɪv/

Nepali Meaning: अप्राप्य, पाए नसकिने

Syllables: E-lu-sive

Synonym: Evasive, evanescent

Antonym: Accessible, attainable

Example 1: The elusive criminal managed to escape the police once again. (अप्राप्य अपराधीले फेरि पुलिसबाट बच्चन सफल गर्यो।)

Example 2: The solution to the complex puzzle remained elusive despite many attempts. (जटिल पहेलीको समाधान धेरै प्रयासहरूले गरेपनि अप्राप्य छोड्यो।)

80.Enthrall

Type: Verb

Sound: /ɪnˈθrɔːl/

Nepali Meaning: मोहित गर्नु, आकर्षित गर्नु

Syllables: En-thrall

Synonym: Captivate, fascinate

Antonym: Repel, bore

Example 1: The magical performance by the illusionist enthralled the audience. (जादुगरको जादुगर अद्भुत प्रस्तुती श्रोताहरूलाई मोहित गर्यो।)

Example 2: The enchanting melody of the song enthralled everyone present at the concert. (गीतको मोहनीय धुनले संगीतकारहरूलाई आकर्षित गर्यो जुन कन्सर्टमा उपस्थित थिए।)

81.Enrapture

Type: Verb

Sound: /ɪnˈræpʧər/

Nepali Meaning: मोहित गर्नु, आनन्दित गर्नु

Syllables: En-rap-ture

Synonym: Delight, enchant

Antonym: Displease, disappoint

Example 1: The breathtaking view from the mountaintop enraptured the hikers. (हिलोको शीर्षबाटको आकर्षक दृश्य हाइकरहरूलाई मोहित गर्यो।)

Example 2: The performance of the talented singer enraptured the entire audience. (प्रतिभाशाली गायकको प्रस्तुतीले पूर्ण श्रोताहरूलाई मोहित गर्यो।)

82.Exemplification

Type: Noun

Sound: /ɪˌɡzɛmplɪfɪˈkeɪʃən/

Nepali Meaning: उदाहरण, दर्शाउने

Syllables: Ex-em-pli-fi-ca-tion

Synonym: Illustration, demonstration

Antonym: Obscurity, ambiguity

Example 1: The article provided a clear exemplification of the concept of sustainable development. (लेखले धार्मिक विकासको अवस्था को स्पष्ट उदाहरण प्रदान गरेको थियो।)

Example 2: The artist’s paintings served as an exemplification of her creative talents. (कलाकारको चित्रकलाले उनको सृजनात्मक प्रतिभाको उदाहरणका रूपमा सेवा गरेका थिए।)

83.Exacerbation

Type: Noun

Sound: /ɪɡˌzæsərˈbeɪʃən/

Nepali Meaning: बढाउने, बिगाड्ने

Syllables: Ex-ac-er-ba-tion

Synonym: Aggravation, intensification

Antonym: Alleviation, improvement

Example 1: The harsh criticism from her peers led to an exacerbation of her self-doubt. (समृद्ध समर्थनबाटको कडा आलोचनाले उहाँको आत्म-सन्देहको अधिकतामा बढाउन लग्यो।)

Example 2: The exacerbation of the conflict between the two countries resulted in a full-blown war. (दुवै देशहरूको सम्बन्धमा बढाउने असहनीय द्वन्दका परिणामस्वरुप एक संपूर्ण युद्ध भएको थियो।)

84.Extricate

Type: Verb

Sound: /ˈɛkstrɪkeɪt/

Nepali Meaning: छुट्टार खोज्नु, बाहिर निकाल्नु

Syllables: Ex-tri-cate

Synonym: Free, release

Antonym: Trap, entangle

Example 1: The rescue team worked tirelessly to extricate the trapped miners from the collapsed mine. (बढ्दो खनिजको पल्टेको खदानबाट नष्टकर्मीहरूलाई मुक्त गर्नका लागि बचाउँ टोलीले अनिश्चितकोषी बाँड्दै काम गर्यो।)

Example 2: The lawyer managed to extricate his client from the false charges. (वकिलले तलबकसको झूठी दावा बाट उहाँको व्यक्तिगत जिम्मा समाप्त गर्नु भयो।)

85.Effervescent

Type: Adjective

Sound: /ˌɛfərˈvɛsənt/

Nepali Meaning: फुस्फुसाउने, उच्चोत्तेजक

Syllables: Ef-fer-ves-cent

Synonym: Bubbly, lively

Antonym: Calm, subdued

Example 1: Her effervescent personality brightened up every room she entered. (उहाँको फुस्फुसाउनेवालो व्यक्तित्वले उहाँले प्रवेश गरेका प्रत्येक कोठालाई उज्यालो बनायो।)

Example 2: The effervescent atmosphere of the party kept everyone entertained and engaged. (पार्टीको उच्चोत्तेजक वातावरणले सबैलाई मनोरंजन र संलग्न बनाएको थियो।)

86. Enigmatic

Type: Adjective

Sound: /ˌɛnɪɡˈmætɪk/

Nepali Meaning: रहस्यमय, अपुराणी

Syllables: En-ig-mat-ic

Synonym: Mysterious, puzzling

Antonym: Clear, straightforward

Example 1: The enigmatic disappearance of the treasure baffled historians for centuries. (समय समयमा सत्रहरूसम्म इतिहासकारहरूलाई अद्भुत खोजीले चकित गरेको थियो।)

Example 2: The enigmatic smile of Mona Lisa has been a subject of intrigue for art enthusiasts worldwide. (मोना लिजाको अपुराणी मुस्कान विश्वभरि कला प्रेमीहरूको अध्ययनको विषय बनेको छ।)

87. Erudite

Type: Adjective

Sound: /ˈɛrjʊˌdaɪt/

Nepali Meaning: पंडित, विद्वान

Syllables: E-ru-dite

Synonym: Learned, scholarly

Antonym: Ignorant, uneducated

Example 1: The professor was known for his erudite knowledge of ancient civilizations. (प्राध्यापकले प्राचीन सभ्यताहरूको ज्ञानको विशेषज्ञ थिए।)

Example 2: The author’s erudite references to literary classics impressed readers with her depth of knowledge. (लेखकले साहित्यिक महाकाव्यहरूसम्मको उद्धरणहरूको प्रयोग उहाँको ज्ञानको गहिरोतामा पाठकहरूलाई प्रभावित गर्यो।)

88. Enervate

Type: Verb

Sound: /ˈɛnərveɪt/

Nepali Meaning: निश्चेष्ट, अनुराग गर्न नसक्नु

Syllables: E-ner-vate

Synonym: Weaken, debilitate

Antonym: Strengthen, invigorate

Example 1: The hot weather enervated the hikers during their trekking expedition. (तातो मौसमले ट्रेकिंग अनुसङ्गमा हाइकरहरूलाई निश्चेष्ट बनायो।)

Example 2: The long hours of work without breaks enervated the employees, affecting their productivity. (बिना बिरामीका दिनहरूका लामो घण्टा कामले कर्मचारीहरूलाई निश्चेष्ट बनायो, जसले उनीहरूको उत्पादकतामा प्रभाव परेको छ।)

89. Expunge

Type: Verb

Sound: /ɪkˈspʌn(d)ʒ/

Nepali Meaning: मिटाउनु, खारेज गर्नु

Syllables: Ex-punge

Synonym: Delete, erase

Antonym: Include, retain

Example 1: The court order expunged the criminal’s previous convictions from his record. (अदालतको आदेशले अपराधीको पहिलको सबूतहरूलाई उहाँको रेकर्डबाट मिटायो।)

Example 2: The student was disappointed when her teacher decided to expunge her name from the list of participants. (शिक्षकले प्रतिभागीहरूको सूचीबाट उहाँको नाम मिटाउने निर्णय गर्ने गर्दा छात्राले निराश भए।)

90.Emulate

Type: Verb

Sound: /ˈɛmjʊleɪt/

Nepali Meaning: अनुकरण गर्नु, प्रतिरूपित गर्नु

Syllables: Em-u-late

Synonym: Imitate, mimic

Antonym: Ignore, disregard

Example 1: Aspiring artists often try to emulate the styles of their favorite painters. (आशा गर्ने कलाकारहरू अक्सर उहाँको पसन्दीदा चित्रकारहरूको शैलीहरू प्रतिरूपित गर्ने कोशिस गर्छन्।)

Example 2: The young football player looked up to Messi and tried to emulate his dribbling skills. (तरुङ फुटबल खेलाडीले मेस्सीलाई हेरी उहाँको ड्रिब्लिंग दक्षतालाई प्रतिरूपित गर्ने कोशिस गरे।)

91.Entail

Type: Verb

Sound: /ɪnˈteɪl/

Nepali Meaning: सङ्गै लाग्नु, साथै लाग्नु

Syllables: En-tail

Synonym: Involve, necessitate

Antonym: Exclude, omit

Example 1: The new project will entail a lot of hard work and dedication from the team. (नयाँ परियोजनाले दलबाट धेरै कडा काम र समर्पणलाई लाग्नेछ।)

Example 2: Buying a new car may entail taking out a loan or saving up for a while. (नयाँ गाडी किन्न खातिर ऋण लिनु पनि वा केहि समयसम्म बचत गर्नु पनि लाग्न सक्छ।)

92.Exonerate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɒnəreɪt/

Nepali Meaning: दोषमुक्त गर्नु, दोषहरू छोड्नु

Syllables: Ex-on-er-ate

Synonym: Acquit, absolve

Antonym: Accuse, convict

Example 1: The new evidence was enough to exonerate the wrongly accused man. (नयाँ साक्ष्यले गलत अरोप लगाएको मानिसलाई दोषमुक्त गर्न पर्याप्त थियो।)

Example 2: The investigation revealed new facts that exonerated the suspect of the crime. (तफतरीले गरेको अनुसन्धानले गलति प्रतिस्थापित अपराधीलाई दोषमुक्त गर्न नयाँ तथ्यहरू प्रकट गर्यो।)

93. Euphoria

Type: Noun

Sound: /juˈfɔːriə/

Nepali Meaning: उल्लास, उत्साह

Syllables: Eu-phor-i-a

Synonym: Bliss, ecstasy

Antonym: Depression, sadness

Example 1: Winning the championship brought a sense of euphoria to the entire team. (च्याम्पियनशिप जित्ने गरेको पूर्ण टोलीलाई उल्लासको अनुभूति आयो।)

Example 2: The euphoria of graduating with honors made all the hard work worth it. (सम्मानसहित स्नातक बन्ने उत्साहले सबै कडा कामलाई मुल्यवान बनायो।)

94.Enamored

Type: Adjective

Sound: /ɪˈnæmərd/

Nepali Meaning: प्रेममग्न, मोहित

Syllables: En-am-ored

Synonym: Infatuated, captivated

Antonym: Indifferent, disinterested

Example 1: She was completely enamored with the charming actor after watching his performance. (उहाँले उहाँको प्रस्तुती हेरेका पछि सुन्दर अभिनेतासँग प्रेममग्न थिइन्।)

Example 2: The audience was enamored by the sweet melody of the singer’s voice. (श्रोताहरूले गायकको मधुर स्वरको प्रतिबद्ध भए।)

95.Exalt

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzɔːlt/

Nepali Meaning: महिमा गर्नु, स्तुति गर्नु

Syllables: Ex-alt

Synonym: Glorify, praise

Antonym: Disparage, criticize

Example 1: The king was exalted by his loyal subjects for his benevolent rule. (राजा उहाँको प्रवासी अधीनसँग उहाँको दयालु नियमित गर्ने लागि महिमा गरिएको थियो।)

Example 2: The movie’s exceptional cinematography exalted the director’s vision and skill. (चलचित्रको असाधारण सिनेमेटोग्राफीले निर्माताको दृष्टिबिचार र कुशलतालाई महिमा गर्यो।)

96.Emphatic

Type: Adjective

Sound: /ɪmˈfætɪk/

Nepali Meaning: प्रस्तुत

Syllables: Em-phat-ic

Synonym: Forceful, assertive

Antonym: Indifferent, weak

Example 1: She made an emphatic statement during the press conference, leaving no room for doubt. (उहाँले प्रेस सम्मेलनमा सटाइएको भनाइबारे प्रस्तुत गरेकी थिइन्, सन्देहको लागि कुनै क्षेत्र छैन।)

Example 2: The team’s emphatic victory in the final match brought joy to their fans. (अन्तिम मैचमा टोलीको प्रस्तुत जितले उहाँका प्रशंसकहरूलाई खुशी ल्यायो।)

97.Evoke

Type: Verb

Sound: /ɪˈvoʊk/

Nepali Meaning: आव्हान गर्नु, साथै ल्याउनु

Syllables: E-voke

Synonym: Invoke, elicit

Antonym: Suppress, inhibit

Example 1: The movie’s emotional scenes evoked tears from many viewers. (चलचित्रको भावनात्मक सीनहरूले धेरै दर्शकहरूबाट आँसु आव्हान गर्यो।)

Example 2: The old photographs evoked fond memories of their childhood days. (पुरानी तस्वीरहरूले उनीहरूको बालपनका सुन्दर यादहरू साथै ल्याए।)

98.Exemplary

Type: Adjective

Sound: /ɪɡˈzɛmpləri/

Nepali Meaning: आदरणीय, उदाहरणीय

Syllables: Ex-em-pla-ry

Synonym: Commendable, praiseworthy

Antonym: Deficient, inadequate

Example 1: The student’s exemplary performance in academics earned her the top position in the class. (विद्यार्थिनीको शैक्षिक प्रस्तुतीले उहाँलाई तोप बर्तमानमा कमाएको थियो।)

Example 2: The teacher provided exemplary guidance and support to her students throughout the semester. (शिक्षकले सेमेस्टरभरि उहाँको शिक्षार्थीहरूलाई आदरणीय मार्गदर्शन र समर्थन प्रदान गरे।)

99.Extravagant

Type: Adjective

Sound: /ɪkˈstrævəɡənt/

Nepali Meaning: अतिशयोक्ति, अतिथि

Syllables: Ex-trav-a-gant

Synonym: Lavish, excessive

Antonym: Frugal, economical

Example 1: The celebrity’s extravagant lifestyle included luxury cars, mansions, and frequent vacations. (प्रसिद्धिको अतिशयोक्ति जीवनशैलीमा सम्महार, भवनहरू, र बढीबार बिदा समावेश गरिएको थियो।)

Example 2: The extravagant wedding ceremony had elaborate decorations and gourmet meals. (अतिशयोक्ति विवाह समारोहमा चाँडै सजावट र गुर्मेट भोजनहरू थिए।)

100.Exacerbate

Type: Verb

Sound: /ɪɡˈzæsərbeɪt/

Nepali Meaning: बिगाड्नु, बढाउनु

Syllables: Ex-ac-er-bate

Synonym: Aggravate, worsen

Antonym: Alleviate, improve

Example 1: Stress can exacerbate existing health conditions. (तनावले विद्यमान स्वास्थ्य स्थितिहरूलाई बिगाड्न सक्छ।)

Example 2: The scarcity of resources exacerbated the already challenging situation. (साधनको कमीले पहिले नै चुनौतीपूर्ण स्थिति बिगारे।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *