Vocabulary-B

Baconian (Adjective) /beɪˈkoʊniən/

Nepali Meaning: लर्ड बेकन वा उनको दर्शनको प्रतिपद्दनमा सम्बन्धित

Synonym: Empirical, Inductive, Pragmatic

Antonym: Unempirical, Unmethodical, Random

Example 1 (Easy to remember): “Baconian method of scientific inquiry emphasizes on observation and induction.” (Nepali Translation: “वैज्ञानिक अनुसन्धानको बेकोनियन विधि अवलोकन र आगमनमा जोड दिन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My dog uses the Baconian method, he observes the kitchen for food.” (Nepali Translation: “मेरो कुकुरले बेकोनियन विधि प्रयोग गर्दछ, उहाँले खाना को लागि भोजनालयलाई अवलोकन गर्दछ।”)

Bacterium (Noun) /bækˈtɪəriəm/

Nepali Meaning: जीवाणु

Synonym: Microbe, Germ, Pathogen

Antonym: Antibiotic, Antiseptic, Sterilizer

Example 1 (Easy to remember): “A bacterium is a type of biological cell that can cause diseases.” (Nepali Translation: “जीवाणु एउटा जैविक कोषिका प्रकार हो जसले रोगहरू हुन सक्छ।”)

Example 2 (Funny example): “If cleanliness had a nemesis, it would be a bacterium.” (Nepali Translation: “यदि सफाईको एउटा शत्रु हुन्थ्यो भने त्यो जीवाणु हुन्थ्यो।”)

Badger (Verb) /ˈbædʒər/

Nepali Meaning: सताउनु, तर्कसंग्रह गर्नु

Synonym: Harass, Pester, Annoy

Antonym: Soothe, Comfort, Please

Example 1 (Easy to remember): “Please do not badger your sister while she’s studying.” (Nepali Translation: “कृपया तपाईंकी बहिनीलाई अध्ययन गर्दा सताउनुहोस्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog badgered the cat until it climbed up the tree.” (Nepali Translation: “कुकुरले बिरालोलाई सताउदै गए, जबसम्म यो रुखमा चढेन।”)

Baffle (Verb) /ˈbæfəl/

Nepali Meaning: बाध्यता पुर्याउनु, बिहबार गर्नु

Synonym: Confound, Perplex, Mystify

Antonym: Enlighten, Clarify, Elucidate

Example 1 (Easy to remember): “The detective was baffled by the complexity of the case.” (Nepali Translation: “डिटेक्टिभलाई मुद्दाको जटिलता बिहबार गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The new smartphone baffled the grandma, who was used to a landline.” (Nepali Translation: “नयाँ स्मार्टफोनले बुवालाई बिहबार गर्यो, जो ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्ने गरेकी थिईं।”)

Bailiff (Noun) /ˈbeɪlɪf/

Nepali Meaning: अदालतका अधिकारी, जसलाई अपराधीलाई रोक्ने र समयमा हाजिर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ

Synonym: Officer, Sheriff, Marshal

Antonym: Criminal, Lawbreaker, Offender

Example 1 (Easy to remember): “The bailiff escorted the defendant out of the courtroom.” (Nepali Translation: “बैलिफले प्रतिवादीलाई अदालतकक्षबाट बाहिर लागे।”)

Example 2 (Funny example): “The bailiff had to chase the bird that accidentally flew into the courtroom.” (Nepali Translation: “अदालतकक्षमा आकस्मिक रुपमा उडेको चरालाई बैलिफले पछ्याउनु पर्यो।”)

Baize (Noun) /beɪz/

Nepali Meaning: एउटा एक-रंगीन ओझेल भएको ऊनको कपडा, जसलाई टेबल-कभर, पर्दा आदि को लागी प्रयोग गरिन्छ

Synonym: Felt, Cloth, Fabric

Antonym: Metal, Plastic, Leather

Example 1 (Easy to remember): “The pool table was covered with green baize.” (Nepali Translation: “पुल टेबलमा हरियो बेजको कपडा छापिएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My cat thought the baize on the table was grass and tried to eat it.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालोले सोच्यो कि टेबलमा बेज घाँस हो र उसले खाने कोशिश गर्यो।”)

Benefactor (Noun) /ˈbenɪfæktər/

Nepali Meaning: दाता, सहयोगी

Synonym: Patron, Donor, Sponsor

Antonym: Detractor, Antagonist, Opponent

Example 1 (Easy to remember): “The school library was built by a generous benefactor.” (Nepali Translation: “स्कूलको पुस्तकालय उदार दाताले निर्माण गराएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The stray dog found a benefactor in the little girl who kept feeding him biscuits.” (Nepali Translation: “झुण्डीमा रहेको कुकुरले बिस्कुट खुवाउने सानी छोरीमा एक दाता फेला पायो।”)

Benefice (Noun) /ˈbɛnɪfɪs/

Nepali Meaning: एक चर्च अफिस जुन सम्पत्ति वा फन्डहरूसँग योजिएको हुन्छ जसले दैवी सेवा को बनावट गर्दछ

Synonym: Endowment, Stipend, Living

Antonym: Debt, Liability, Obligation

Example 1 (Easy to remember): “The benefice of the local church supports the priest’s living expenses.” (Nepali Translation: “स्थानीय चर्चको बेनेफिसले पुजारीको जीवन खर्चलाई सहयोग गर्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “Even the church mice benefit from the benefice, getting leftover crumbs from the communal meals.” (Nepali Translation: “चर्चका मुसाहरू पनि बेनेफिसबाट लाभान्वित हुन्छन्, साझा भोजनबाट बाँकी रहेका टुक्रा पाउने गर्दा।”)

Beneficent (Adjective) /bɪˈnɛfɪsənt/

Nepali Meaning: दयालु, उदार

Synonym: Charitable, Benevolent, Generous

Antonym: Malevolent, Stingy, Selfish

Example 1 (Easy to remember): “The beneficent king was loved by his subjects.” (Nepali Translation: “दयालु राजा आफ्ना प्रजाहरूद्वारा प्रेम गरिएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The beneficent cat shared her milk with the little mice.” (Nepali Translation: “दयालु बिरालोले साना मुसाहरूसँग आफ्नो दुध साझेदारी गरिन्।”)

Beneficial (Adjective) /ˌbenɪˈfɪʃəl/

Nepali Meaning: लाभदायक, हितकारी

Synonym: Advantageous, Profitable, Helpful

Antonym: Harmful, Detrimental, Adverse

Example 1 (Easy to remember): “Exercise is beneficial to both the body and mind.” (Nepali Translation: “व्यायाम शरीर र मन दुवैमा हितकारी हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “Eating spinach is beneficial, even if it doesn’t make you as strong as Popeye.” (Nepali Translation: “पालक खानु हितकारी हुन्छ, त्यसै त तपाईलाई पोपाइ जस्तै बलियो बनाउँदैन।”)

Beneficiary (Noun) /ˌbɛnɪˈfɪʃəri/

Nepali Meaning: लाभान्वित, प्राप्तिकर्ता

Synonym: Recipient, Heir, Donee

Antonym: Giver, Donor, Grantor

Example 1 (Easy to remember): “As the only child, she was the sole beneficiary of her parents’ estate.” (Nepali Translation: “एकमात्र सन्तानका रूपमा, उनी आफ्ना आमाबाबुको सम्पत्तिको एकमात्र प्राप्तिकर्ता थिइन्।”)

Example 2 (Funny example): “The lazy cat was the unlikely beneficiary of the dog’s energetic hunting skills, always receiving a share of his catches.” (Nepali Translation: “आलसी बिरालो बिरालोले कुकुरको ऊर्जावान शिकार गर्ने क्षमताको असम्भाव्य प्राप्तिकर्ता थियो, सधैं उनको पक्राउ को भाग पाउने।”)

Benefit (Noun) /ˈbɛnɪfɪt/

Nepali Meaning: लाभ, फाइदा

Synonym: Advantage, Gain, Profit

Antonym: Disadvantage, Loss, Harm

Example 1 (Easy to remember): “She saw the benefit of learning a second language when she travelled abroad.” (Nepali Translation: “विदेश यात्रा गर्दा उनले दोस्रो भाषा सिक्ने फाइदा देखिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The unexpected benefit of forgetting his lunch was that he discovered the delicious bakery nearby.” (Nepali Translation: “खाना बिर्सिएको अनपेक्षित फाइदा यो थियो कि उनले नजिकैको स्वादिष्ट बेकरी फेला पाए।”)

Benevolence (Noun) /bɪˈnɛvələns/

Nepali Meaning: दया, उदारता

Synonym: Kindness, Goodwill, Charity

Antonym: Malevolence, Cruelty, Unkindness

Example 1 (Easy to remember): “His benevolence was evident in the way he treated everyone with kindness and respect.” (Nepali Translation: “उनको दया उनले हरेकलाई दयालुता र सम्मानसँग व्यवहार गर्ने तरिकामा स्पष्ट थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The benevolence of the elephant was legendary; he would even help tiny ants cross the road.” (Nepali Translation: “हात्तीको दयालुता प्रसिद्ध थियो; उनले सडक पार गर्न मूंगा छोटा मुर्गालाई पनि सहयोग गर्थे।”)

Benevolent (Adjective) /bɪˈnɛvələnt/

Nepali Meaning: दयालु, उदार

Synonym: Kind, Charitable, Good-hearted

Antonym: Malevolent, Unkind, Miserly

Example 1 (Easy to remember): “She is a benevolent person who volunteers at the local shelter every weekend.” (Nepali Translation: “उनी दयालु व्यक्तिहरू हुन् जो प्रत्येक सप्ताहान्ती स्थानीय आश्रयस्थलमा स्वयंसेवी बनेर आउँछिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The benevolent giant always made sure to step carefully around the tiny fairy homes.” 

Benign (Adjective) /bɪˈnaɪn/

Nepali Meaning: सद्भावनापूर्ण, मैत्रीपूर्ण

Synonym: Kindly, Gentle, Beneficial

Antonym: Harmful, Malignant, Unfavorable

Example 1 (Easy to remember): “The benign teacher was loved by all her students.” (Nepali Translation: “सबै विद्यार्थीहरूले मैत्रीपूर्ण शिक्षिकालाई माया गर्थे।”)

Example 2 (Funny example): “Despite its size, the benign bear was more interested in honey than in causing trouble.” (Nepali Translation: “यसको आकार बाबजुद मैत्रीपूर्ण भालुलाई समस्या उत्पन्न गर्न भन्दा मह हुनमा धेरै रुचि थियो।”)

Benignant (Adjective) /bɪˈnɪgnənt/

Nepali Meaning: सद्भावनापूर्ण, अनुकूल

Synonym: Kindly, Beneficial, Favorable

Antonym: Malevolent, Unfavorable, Detrimental

Example 1 (Easy to remember): “The king was known for his benignant rule and care for his subjects.” (Nepali Translation: “राजालाई उनको सद्भावनापूर्ण शासन र आफ्ना प्रजाको जिम्मेवारीले चिनिन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “The benignant sun made the flowers bloom and warmed the napping cat.” (Nepali Translation: “सद्भावनापूर्ण सूर्यले फूलहरूलाई फुलाएको थियो र उत्तिकैमा बिरालोलाई तातो पार्यो।”)

Benignity (Noun) /bɪˈnɪɡnɪti/

Nepali Meaning: मैत्रीपूर्णता, दयालुता

Synonym: Kindness, Gentleness, Goodness

Antonym: Cruelty, Harshness, Severity

Example 1 (Easy to remember): “Her benignity was evident in the way she treated everyone with kindness and respect.” (Nepali Translation: “उनको मैत्रीपूर्णता उनले हरेकलाई दयालुता र सम्मानसँग व्यवहार गर्ने तरिकामा स्पष्ट थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The dog’s benignity was such that it even shared its bone with the cat.” (Nepali Translation: “कुकुरको दयालुता यस्तो थियो कि यसले आफ्नो हाड बिरालोसँग पनि साझेदारी गर्यो।”)

Benison (Noun) /ˈbɛnɪsən/

Nepali Meaning: आशीर्वाद

Synonym: Blessing, Benediction, Good wishes

Antonym: Curse, Malediction, Condemnation

Example 1 (Easy to remember): “He left his home with the benison of his parents.” (Nepali Translation: “उनले आफ्ना आमाबाबुको आशीर्वादसहित आफ्नो घर छोडे।”)

Example 2 (Funny example): “Before the cat went on her adventure, the wise old owl gave her a benison.” (Nepali Translation: “बिरालोले आफ्नो साहसिक यात्रामा जानुअघि बुढो बुद्धिमानी उल्लूले उसलाई आशीर्वाद दियो।”)

Bequeath (Verb) /bɪˈkwiːð/

Nepali Meaning: हस्तान्तरण गर्नु, वसीयत गर्नु

Synonym: Leave, Hand down, Pass on

Antonym: Withhold, Keep, Retain

Example 1 (Easy to remember): “In her will, she bequeathed all her property to her son.” (Nepali Translation: “उनको वसीयतमा, उनले सबै सम्पत्ती आफ्नो छोरालाई हस्तान्तरण गरिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The old magician bequeathed his magical hat to his rabbit.” (Nepali Translation: “बुढो जादुगरले आफ्नो जादुई टोपीलाई आफ्नो खरायोलाई हस्तान्तरण गरे।”)

Bereave (Verb) /bɪˈriːv/

Nepali Meaning: वियोगी हुनु, वियोगमा पर्नु

Synonym: Deprive, Rob, Dispossess

Antonym: Bestow, Give, Provide

Example 1 (Easy to remember): “The war bereaved many children of their parents.” (Nepali Translation: “युद्धले धेरै बालबालिकालाई उनीहरूका आमाबाबुबाट वियोगी बनायो।”)

Example 2 (Funny example): “The fox bereaved the hen of her eggs.” (Nepali Translation: “लोमशले मुर्गीलाई उसका अण्डाबाट वियोगी बनायो।”)

Berth (Noun) /bɜːrθ/

Nepali Meaning: शयन स्थल, शयन स्थान

Synonym: Bed, Bunk, Sleeping place

Antonym: Standing Room, Floor

Example 1 (Easy to remember): “She booked a berth in the train for her overnight journey.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो रातभरी यात्राका लागि ट्रेनमा शयन स्थान बुक गरिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The mouse had a comfortable berth in the old shoe.” (Nepali Translation: “मुसाले पुरानो जुत्तामा आरामदायक शयन स्थान पायो।”)

Beseech (Verb) /bɪˈsiːtʃ/

Nepali Meaning: बिन्ती गर्नु, अनुरोध गर्नु

Synonym: Beg, Plead, Implore

Antonym: Demand, Command, Order

Example 1 (Easy to remember): “The prisoners beseeched the king for mercy.” (Nepali Translation: “कैदीहरूले राजासँग कृपा बिन्ती गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The hungry kitten beseeched the old dog for a scrap of food.” (Nepali Translation: “भोका बिरालोले खाने कोचोको लागि बुढो कुकुरलाई बिन्ती गर्यो।”)

Beset (Verb) /bɪˈsɛt/

Nepali Meaning: घेर्नु, घेराबन्दी गर्नु

Synonym: Surround, Harass, Pester

Antonym: Ignore, Neglect, Overlook

Example 1 (Easy to remember): “The city was beset by enemy forces on all sides.” (Nepali Translation: “शत्रु बलले शहरलाई सबै तर्फबाट घेर्नुभयो।”)

Example 2 (Funny example): “The picnic area was beset by a swarm of bees.” (Nepali Translation: “पिकनिक क्षेत्रलाई मौमाचाको झुण्डले घेर्नुभयो।”)

Besmear (Verb) /bɪˈsmɪər/

Nepali Meaning: लेप्नु, मलामल गर्नु

Synonym: Smear, Daub, Sully

Antonym: Clean, Purify, Wash

Example 1 (Easy to remember): “He besmeared his hands with grease.” (Nepali Translation: “उसले आफ्ना हातलाई चर्पीले लेपे।”)

Example 2 (Funny example): “The child besmeared the walls with chocolate.” (Nepali Translation: “बालकले च्याकलेटले दिवारलाई लेपे।”)

Bestial (Adjective) /ˈbɛstɪəl/

Nepali Meaning: पशुसम्बन्धी, पशुवत

Synonym: Animalistic, Brutish, Savage

Antonym: Human, Civilized, Humane

Example 1 (Easy to remember): “He was convicted for his bestial acts against humanity.” (Nepali Translation: “मानवता विरुद्ध उसको पशुवत कृत्यका लागि उसलाई दोषी ठहराइएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “Eating without using cutlery seemed a bestial behavior to him.” (Nepali Translation: “कटलेरी नप्रयोग गरेर खाना खानु उसलाई पशुवत व्यवहार जस्तो लाग्यो।”)

Bestrew (Verb) /bɪˈstruː/

Nepali Meaning: फैलाउनु, छिट्काउनु

Synonym: Scatter, Sprinkle, Spread

Antonym: Gather, Collect, Assemble

Example 1 (Easy to remember): “Petals were bestrewn along the aisle for the wedding.” (Nepali Translation: “बिहाको लागि गलिचाले फूलका पातलाई छिट्काइयो।”)

Example 2 (Funny example): “The kid bestrewed popcorn all over the movie theatre.” (Nepali Translation: “बालकले पपकोर्नलाई चलचित्र प्रदर्शन गृहभरि छिट्काइयो।”)

Bestride (Verb) /bɪˈstraɪd/

Nepali Meaning: घुड्की मार्नु, खुब ठूलो हुनु

Synonym: Straddle, Mount, Ride

Antonym: Dismount, Descend, Get off

Example 1 (Easy to remember): “The cowboy bestrode his horse and rode off into the sunset.” (Nepali Translation: “काउबोयले आफ्नो घोडामा घुड्की मारेर सूर्यास्तमा जाने तरिकाले चढे।”)

Example 2 (Funny example): “The child attempted to bestride the large dog like a horse.” (Nepali Translation: “बालकले घोडाको जस्तो ठूलो कुकुरमाथि घुड्की मार्ने प्रयास गर्यो।”)

Bethink (Verb) /bɪˈθɪŋk/

Nepali Meaning: सोच्नु, याद गर्नु

Synonym: Recall, Remember, Reflect

Antonym: Forget, Overlook, Neglect

Example 1 (Easy to remember): “She bethought herself of her manners just in time.” (Nepali Translation: “उनले समयमै आफ्नो शिष्टाचारको याद गरिन्।”)

Example 2 (Funny example): “I must bethink myself of where I put my keys.” (Nepali Translation: “मलाई म आफ्नो चावी कहाँ राखेको थिएँ भनेर सोच्नु पर्छ।”)

Betide (Verb) /bɪˈtaɪd/

Nepali Meaning: हुनु, घट्नु

Synonym: Befall, Happen, Occur

Antonym: Prevent, Halt, Stop

Example 1 (Easy to remember): “Whatever may betide, we’ll face it with courage.” (Nepali Translation: “जे भए पनि होस्, हामी साहससंग त्यसलाई सामना गर्नेछौं।”)

Example 2 (Funny example): “May no ill betide you on your journey.” (Nepali Translation: “तिम्रो यात्रामा कुनै दुःख नहोस्।”)

Betimes (Adverb) /bɪˈtaɪmz/

Nepali Meaning: समयमा, जल्दै

Synonym: Early, Promptly, Quickly

Antonym: Late, Tardily, Slowly

Example 1 (Easy to remember): “She woke up betimes to prepare breakfast.” (Nepali Translation: “उनले नास्ता तयार पार्न समयमा उठिन्।”)

Example 2 (Funny example): “He arrived betimes for the meeting, only to find he had the wrong day.” (Nepali Translation: “उसले बैठकको लागि समयमा पुग्यो, मात्र उसले पत्ता लगायो कि उसले गलत दिन लिएको थियो।”)

Betroth (Verb) /bɪˈtrəʊð/

Nepali Meaning: सगाई गर्नु

Synonym: Engage, Promise, Pledge

Antonym: Divorce, Separate, Break off

Example 1 (Easy to remember): “They were betrothed in a traditional ceremony.” (Nepali Translation: “तिनीहरू एक परम्परागत समारोहमा सगाई गरिए।”)

Example 2 (Funny example): “He betrothed himself to a woman he had never met.” (Nepali Translation: “उसले आफ्नो आत्मा एक महिलालाई दिए, जसलाई उसले कहिले पनि भेटेको थिएन।”)

Betrothal (Noun) /bɪˈtrəʊðl/

Nepali Meaning: सगाई

Synonym: Engagement, Promise, Pledge

Antonym: Divorce, Separation, Break off

Example 1 (Easy to remember): “The betrothal was celebrated with great joy.” (Nepali Translation: “सगाईलाई धेरै आनन्दसंग मनाइयो।”)

Example 2 (Funny example): “Her betrothal was a surprise to everyone as she had kept her relationship a secret.” (Nepali Translation: “उनको सगाई सबैलाई चकित पार्यो किनभने उनले आफ्नो सम्बन्ध गुप्त राखेकी थिइन्।”)

Bevel (Noun) /ˈbɛvəl/

Nepali Meaning: ढलान, कोनिय

Synonym: Slant, Angle, Tilt

Antonym: Level, Evenness, Flatness

Example 1 (Easy to remember): “He cut the wood at a bevel for the frame.” (Nepali Translation: “उनले फ्रेमका लागि लकडीलाई कोनियमा काटे।”)

Example 2 (Funny example): “She had to hold the hat at a bevel to keep it from falling off her head.” (Nepali Translation: “ह्याटले उसको टाउकोबाट झर्नबाट रोक्न उनले त्यो ह्याटलाई ढलानमा राख्नु पर्यो।”)

Bewilder (Verb) /bɪˈwɪldər/

Nepali Meaning: भ्रमित गर्नु, अस्पष्टता फैलाउनु

Synonym: Confuse, Puzzle, Perplex

Antonym: Clarify, Enlighten, Explain

Example 1 (Easy to remember): “The complex directions bewilder me.” (Nepali Translation: “जटिल निर्देशनले मलाई भ्रमित पार्छ।”)

Example 2 (Funny example): “His bizarre behavior continues to bewilder us.” (Nepali Translation: “उनको अनौठो व्यवहारले हामीलाई सँधैं भ्रमित पार्दछ।”)

Bibliomania (Noun) /ˌbɪbliːoʊˈmeɪniə/

Nepali Meaning: पुस्तक मनिया, पुस्तकानुराग

Synonym: Book madness, Book obsession, Book craze

Antonym: Bibliophobia, Dislike of books

Example 1 (Easy to remember): “His bibliomania led him to accumulate thousands of books.” (Nepali Translation: “उनको पुस्तक मनियाले उनलाई हजारौं पुस्तकहरू संचित गर्ने बाध्य बनायो।”)

Example 2 (Funny example): “She suffers from bibliomania, she can’t resist buying books.” (Nepali Translation: “उनी पुस्तक मनियाबाट पीडित छन्, उनी पुस्तकहरू किन्न आत्मसात गर्न सक्दिनन्।”)

Bibliography (Noun) /ˌbɪbliˈɒɡrəfi/

Nepali Meaning: ग्रन्थसूची, लेखकको रचना सूची

Synonym: List of books, Index, Catalogue

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The bibliography at the end of the book lists all the references used.” (Nepali Translation: “पुस्तकको अन्त्यमा ग्रन्थसूचीले सबै प्रयोग गरिएका सन्दर्भहरू सूचीबद्ध गर्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “He spent hours working on the bibliography for his thesis.” (Nepali Translation: “उसले आफ्नो थिसिसको ग्रन्थसूचीमा घण्टाहरू काम गरे।”)

Bibliophile (Noun) /ˈbɪbliːoʊˌfaɪl/

Nepali Meaning: पुस्तक प्रेमी

Synonym: Book lover, Bookworm, Reader

Antonym: Bibliophobe, Book hater

Example 1 (Easy to remember): “As a bibliophile, she has an extensive collection of books.” (Nepali Translation: “एक पुस्तक प्रेमीका रूपमा, उसको पासमा व्यापक पुस्तकहरूको संग्रह छ।”)

Example 2 (Funny example): “My friend is such a bibliophile that he reads at least one book a week.” (Nepali Translation: “मेरो साथी एक पुस्तक प्रेमी हो भने उसले हप्तामा कम्तिमा एक पुस्तक पढ्दछ।”)

Bicentennial (Noun) /ˌbaɪsɛnˈtɛniəl/

Nepali Meaning: दुई सय वर्षे यादगारी

Synonym: Two-hundredth anniversary

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The city celebrated its bicentennial with parades and concerts.” (Nepali Translation: “शहरले जुलूस र संगीत संगीतिकारीसँग आफ्नो दुई सय वर्षे यादगारी मनायो।”)

Example 2 (Funny example): “My turtle is so old; it might see its bicentennial.” (Nepali Translation: “मेरो कछुवा धेरै पुरानो छ; यसले आफ्नो दुई सय वर्षे यादगारी हेर्न सक्छ।”)

Bicker (Verb) /ˈbɪkər/

Nepali Meaning: झगडा गर्नु, भिडान्त गर्नु

Synonym: Argue, Quarrel, Dispute

Antonym: Agree, Concur, Accord

Example 1 (Easy to remember): “The children were bickering over who got the biggest slice of cake.” (Nepali Translation: “बच्चाहरू केकको ठूलो टुक्रा कसले पायो भनेर झगडा गरिरहेका थिए।”)

Example 2 (Funny example): “They bicker about the silliest things, like who left the cap off the toothpaste.” (Nepali Translation: “तिनीहरू सर्वनामी चीजहरूको बारेमा झगडा गर्छन्, जस्तै दाँत माज्जा बोतलको ढक्कन कसले खोल्यो भनेर।”)

Bide (Verb) /baɪd/

Nepali Meaning: बस्नु, कुर्नु, प्रतीक्षा गर्नु

Synonym: Wait, Abide, Stay

Antonym: Depart, Leave, Go

Example 1 (Easy to remember): “He decided to bide his time until the opportunity was right.” (Nepali Translation: “उनले अवसर सही हुने सम्म आफ्नो समय बस्ने निर्णय गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The cat bided its time, waiting for the mouse to come out.” (Nepali Translation: “बिरालोले आफ्नो समय कुर्ने गर्दै, मुसा बाहिर आउने बित्तिकै प्रतीक्षा गर्यो।”)

Bigamy (Noun) /ˈbɪɡəmi/

Nepali Meaning: द्विविवाह

Synonym: Polygamy

Antonym: Monogamy

Example 1 (Easy to remember): “Bigamy is a crime in many countries.” (Nepali Translation: “द्विविवाह धेरै देशमा अपराध हो।”)

Example 2 (Funny example): “I accidentally committed bigamy because I thought my first spouse was abducted by aliens.” (Nepali Translation: “मैले मेरो पहिलो जीवनसाथीलाई एलियनहरूले अपहरण गरेको सोचेर द्विविवाह गरें।”)

Bilingual (Adjective) /ˈbaɪˈlɪŋɡwəl/

Nepali Meaning: द्विभाषी

Synonym: Dual-language

Antonym: Monolingual

Example 1 (Easy to remember): “She is bilingual in English and French.” (Nepali Translation: “उनी अंग्रेजी र फ्रान्सेलीमा द्विभाषी हुनुहुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My parrot is bilingual; it speaks both bird and human.” (Nepali Translation: “मेरो तुवाल द्विभाषी हो; यसले चरा र मानव दुबैमा बोल्छ।”)

Biograph (Noun) /ˈbaɪəˌɡræf/

Nepali Meaning: जीवनी

Synonym: Biography

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “He wrote a biograph about the life of the famous scientist.” (Nepali Translation: “उनले प्रसिद्ध विज्ञानीको जीवनको बारेमा जीवनी लेखे।”)

Example 2 (Funny example): “I’m so interesting, someone should write a biograph about me.” (Nepali Translation: “म त्यति रोचक छु कि कसैले मेरो बारेमा जीवनी लेख्नुपर्छ।”)

Biped (Noun) /ˈbaɪpɛd/

Nepali Meaning: द्विपादी

Synonym: Two-footed creature

Antonym: Quadruped

Example 1 (Easy to remember): “Humans are an example of bipeds.” (Nepali Translation: “मानिसहरू द्विपादीको उदाहरण हुन्।”)

Example 2 (Funny example): “My dog tries to be a biped, but he usually falls over.” (Nepali Translation: “मेरो कुकुर द्विपादी हुने प्रयास गर्दछ, तर उसले साधारणतया झर्छ।”)

Birthright (Noun) /ˈbɜːrθraɪt/

Nepali Meaning: जन्मसिद्ध अधिकार

Synonym: Heritage

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “Free speech is a birthright of every individual.” (Nepali Translation: “स्वतन्त्र भाषण प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो।”)

Example 2 (Funny example): “My brother claims that the last piece of cake is his birthright.” (Nepali Translation: “मेरो दाजुले अन्तिम केकको टुक्रा उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर दाबी गर्छन्।”)

Bitterness (Noun) /ˈbɪtərnəs/

Nepali Meaning: तीव्रता, कडुवाहट

Synonym: Resentment

Antonym: Sweetness

Example 1 (Easy to remember): “He could not hide the bitterness in his voice.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो आवाजमा तीव्रता लुकाउन सकेनन्।”)

Example 2 (Funny example): “The bitterness of this coffee makes me feel like a real adult.” (Nepali Translation: “यस कफीको कडुवाहटले मलाई वास्तविक वयस्क जस्तो लाग्छ।”)

Blase (Adjective) /ˈblɑːzeɪ/

Nepali Meaning: उबिनु, निर्विरोध

Synonym: Unimpressed

Antonym: Excited

Example 1 (Easy to remember): “She was blase about the whole idea of vacationing in Europe again.” (Nepali Translation: “उनी फेरि युरोपमा बिदामा जाने सम्पूर्ण विचारमा उबिइ थिइन्।”)

Example 2 (Funny example): “My cat is so blase; she barely lifted her head when I came home after a week away.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालो त्यति उबिइको छ कि मैले हप्ताभरी बाहिर गएपछि घर फर्कएँ त्यसले मात्रै आफ्नो टाउको उचाल्यो।”)

Blaspheme (Verb) /blæsˈfiːm/

Nepali Meaning: अपशब्द बोल्नु, ईश्वर निन्दा गर्नु

Synonym: Curse

Antonym: Bless

Example 1 (Easy to remember): “It is considered a sin to blaspheme in many religions.” (Nepali Translation: “धेरै धर्ममा अपशब्द बोल्नु पाप मानिन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My friend is so dramatic; he started to blaspheme when he lost his favorite pen.” (Nepali Translation: “मेरो साथी त्यति नाटकी हुन्छन्; जब उनले आफ्नो मनपर्दै गरेको कलम हराए, त्यसले अपशब्द बोल्न थाले।”)

Blatant (Adjective) /ˈbleɪtənt/

Nepali Meaning: चिल्लाउने, प्रबल

Synonym: Brazen

Antonym: Subtle

Example 1 (Easy to remember): “His blatant disregard for the rules was shocking.” (Nepali Translation: “नियमहरूको प्रति उनको चिल्लाउने अवहेलना चौंकाउने थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The dog’s blatant begging for food always makes me laugh.” (Nepali Translation: “कुकुरको खानाका लागि चिल्लाउने भिक्षा सधैं मलाई हाँसो ल्याउँछ।”)

Blaze (Noun) /bleɪz/

Nepali Meaning: झिलिमिली, डण्डी बाटो

Synonym: Flame

Antonym: Darkness

Example 1 (Easy to remember): “The blaze from the campfire was comforting on the cold night.” (Nepali Translation: “ठण्डी रातमा क्याम्पफायरबाट आउने झिलिमिली सान्त्वनादायक थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My attempt to cook resulted in a blaze that the fire department had to extinguish.” (Nepali Translation: “मेरो पकाउने प्रयासले झिलिमिली सिर्जना गर्यो जुन अग्निशामक विभागले निवारण गर्न पर्यो।”)

Blazon (Verb) /ˈbleɪzən/

Nepali Meaning: प्रचार गर्नु, प्रसिद्ध गर्नु

Synonym: Proclaim

Antonym: Conceal

Example 1 (Easy to remember): “They blazoned the team’s victory across all the local newspapers.” (Nepali Translation: “उनीहरूले स्थानीय सबै पत्रिकाहरूमा टोलीको विजयलाई प्रचार गरे।”)

Example 2 (Funny example): “He loves to blazon about his latest cooking disaster.” (Nepali Translation: “उनलाई आफ्नो हालैको पकाउने आपत्ति बारे प्रचार गर्न मन पर्छ।”)

Bleak (Adjective) /bliːk/

Nepali Meaning: निराशाजनक, निरानन्द

Synonym: Desolate

Antonym: Cheerful

Example 1 (Easy to remember): “The landscape looked bleak and desolate in winter.” (Nepali Translation: “दृश्य पूर्वीमा निराशाजनक र उजाड देखियो।”)

Example 2 (Funny example): “My cooking skills are so bleak that I burn toast.” (Nepali Translation: “मेरो पकाउने क्षमता त्यति निराशाजनक छ कि म टोस्ट जलाउँछु।”)

Blemish (Noun) /ˈblɛmɪʃ/

Nepali Meaning: दाग, कलंक

Synonym: Defect

Antonym: Perfection

Example 1 (Easy to remember): “A single blemish on the apple made it less appealing.” (Nepali Translation: “स्याउमा एकले दागले त्यसलाई कम आकर्षक बनायो।”)

Example 2 (Funny example): “The only blemish on my otherwise perfect record is a late library book.” (Nepali Translation: “मेरो अन्यथा पूर्ण रेकर्डमा एक मात्र दाग एक ढिलो पुस्तकालयको पुस्तक हो।”)

Blithe (Adjective) /blaɪð/

Nepali Meaning: आनन्दी, प्रफुल्ल

Synonym:“उसलाई संक्रामक प्रफुल्लता छ।”)

Example 2 (Funny example): “Despite having just fallen into a puddle, he had a blithe smile on his face.” (Nepali Translation: “पोखरीमा झरेको भए पनि उनको अनहरमा प्रफुल्लित मुस्कान थियो।”)

Blithesome (Adjective) /ˈblaɪðsəm/

Nepali Meaning: खुशीले भरिएको, आनन्दी

Synonym: Joyous

Antonym: Gloomy

Example 1 (Easy to remember): “The children were blithesome and full of energy.” (Nepali Translation: “बालबालिकाहरू खुशीले भरिएका र पूर्ण ऊर्जावान थिए।”)

Example 2 (Funny example): “Despite the early hour, he was blithesome and ready for the day.” (Nepali Translation: “पहिलो घडी भए पनि उनलाई खुशीले भरिएको र दिनको लागि तयार थिए।”)

Blockade (Noun) /blɒˈkeɪd/

Nepali Meaning: नाकाबन्दी, घेरावट

Synonym: Embargo

Antonym: Opening

Example 1 (Easy to remember): “The army established a blockade to prevent the entry of supplies.” (Nepali Translation: “सेना ले सप्लाई प्रवेश रोक्नको लागि नाकाबन्दी स्थापना गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My little brother created a blockade of toys at the top of the stairs.” (Nepali Translation: “मेरो सानो भाईले सिडीहरूको शीर्षमा खेल्नुको सामानहरूको नाकाबन्दी सिर्जना गरे।”)

Boatswain (Noun) /ˈboʊsən/

Nepali Meaning: नौकाद्यक्ष, जहाजको कर्मचारी

Synonym: Ship Officer

Antonym: Passenger

Example 1 (Easy to remember): “The boatswain ensured that the ship’s deck was clean and the sails were properly secured.” (Nepali Translation: “नौकाद्यक्षले जहाजको डेक सफा छ र सेलहरू ठिक ढंगले सुरक्षित छन् भनी निश्चित गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The boatswain was busy trying to herd a group of seagulls off the ship.” (Nepali Translation: “नौकाद्यक्षले समुद्री गाइहरूलाई जहाजबाट बाहिर लगाउन प्रयास गर्दै व्यस्त थिए।”)

Bode (Verb) /boʊd/

Nepali Meaning: अगाडि संकेत गर्नु

Synonym: Foretell

Antonym: Conceal

Example 1 (Easy to remember): “The dark clouds bode a coming storm.” (Nepali Translation: “घामालो

Bodice (Noun) /ˈbɒdɪs/

Nepali Meaning: महिलाहरूको सजावटी कर्सेट जस्तो फित्तेको कमर

Synonym: Corset

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “She wore a dress with a tightly laced bodice.” (Nepali Translation: “उनले फित्ता बाँधिएको बोडिस भएको द्रेस लगाइन्।”)

Example 2 (Funny example): “My grandmother insists that the bodice is the most important part of a dress.” (Nepali Translation: “मेरी हजुरआमा दाबी गर्छिन् कि बोडिस द्रेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग हो।”)

Boorish (Adjective) /ˈbʊrɪʃ/

Nepali Meaning: असभ्य, गवार

Synonym: Uncouth

Antonym: Sophisticated

Example 1 (Easy to remember): “His boorish behavior was a source of constant embarrassment to his refined wife.” (Nepali Translation: “उनको असभ्य व्यवहार उनकी सुसंस्कृत श्रीमतीको लागि निरन्तर लज्जाजनक थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The boorish squirrel keeps stealing all the bird food.” (Nepali Translation: “असभ्य संगैले सबै चराको खाना चोर्याउँछ।”)

Bountiful (Adjective) /ˈbaʊntɪfʊl/

Nepali Meaning: प्रचुर, दातृत्वपूर्ण

Synonym: Generous

Antonym: Meager

Example 1 (Easy to remember): “The bountiful harvest ensured that no one in the village would go hungry.” (Nepali Translation: “प्रचुर फसलले निश्चय गर्यो कि गाउँमा कसैलाई पनि भोक लाग्दैन।”)

Example 2 (Funny example): “My grandmother’s bountiful candy dish always brings a smile to my face.” (Nepali Translation: “मेरो हजुरआमाको प्रचुर क्यान्डी डिशले मेरो अनहरमा सधैं मुस्कान ल्याउँछ।”)

Bowdlerize (Verb) /ˈbaʊdləraɪz/

Nepali Meaning: संपादनमा (साहित्यिक रचना) शब्दहरु वा वाक्यांशहरु हटाउनु

Synonym: Censor

Antonym: Preserve

Example 1 (Easy to remember): “The school decided to bowdlerize the classic novel to make it appropriate for young readers.” (Nepali Translation: “स्कुलले युवा पाठकहरूका लागि योग्य बनाउन क्लासिक उपन्यासलाई बोड्लराइज गर्ने निर्णय गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to bowdlerize my dad’s embarrassing stories about me before he told them to my friends.” (Nepali Translation: “मेरो बाबुले मेरो साथीहरूलाई मेरो बारेमा लज्जाजनक कथाहरू बताउनु अघि मैले तिनीहरूलाई बोड्लराइज गर्ने प्रयास गरें।”)

Bronchus (Noun) /ˈbrɒŋkəs/

Nepali Meaning: ब्रोंकस, फुफ्काले श्वास प्रवेश गर्ने फुफ्फुससम्मको ट्राकियाको दुई उपविभाजन

Synonym: Airway

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “A bronchus inflammation can cause severe coughing.” (Nepali Translation: “ब्रोंकसको प्रदाहले गम्भीर खोकी ल्याउन सक्छ।”)

Example 2 (Funny example): “As a student, I found the bronchus to be the most confusing part of human anatomy.” (Nepali Translation: “विद्यार्थीको रूपमा, मलाई मानव शरीररचनामा सबैभन्दा भ्रमजनक भाग ब्रोंकस जस्तो लाग्यो।”)

Brooch (Noun) /broʊtʃ/

Nepali Meaning: ब्रोच, जेवेलरीको एक वस्तु जुन अन्तर्तिरको पिन र हुकबाट बन्द गरिन्छ

Synonym: Pin

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “She wore a beautiful diamond brooch on her dress.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो द्रेसमा सुन्दर हिराको ब्रोच लगाए।”)

Example 2 (Funny example): “My grandmother’s brooch is so large, it could probably be used as a frisbee.” (Nepali Translation: “मेरी हजुरआमाको ब्रोच त्यति ठूलो छ, यसलाई सायद फ्रिस्बीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।”)

Brotherhood (Noun) /ˈbrʌðərhʊd/

Nepali Meaning: आत्मीयता या सामाजिक एकता या एकता

Synonym: Fraternity

Antonym: Rivalry

Example 1 (Easy to remember): “The brotherhood among the team members was inspiring.” (Nepali Translation: “टोलीका सदस्यहरु बीचको भाइचारा प्रेरक थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My cats have a strange brotherhood, they fight all day and cuddle at night.” (Nepali Translation: “मेरा बिरालोहरुसँग अनौठो भाइचारा छ, उनीहरू सँझ पूरै दिन लड्छन् र राति अलिकती गर्छन्।”)

Browbeat (Verb) /ˈbraʊbiːt/

Nepali Meaning: तिखा, ऊच्चाको वा अशिष्ट ठाउं वा ढंगले अभिभूत गर्ने, वा त्यस्तो प्रयास गर्ने

Synonym: Intimidate

Antonym: Encourage

Example 1 (Easy to remember): “The teacher was accused of trying to browbeat the students into submission.” (Nepali Translation: “शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूलाई आज्ञामा ल्याउने तरिकाले धम्काउने प्रयास गर्नुभएको आरोप लाग्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My cat has a way of browbeating me into giving her treats.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालोले मलाई उसलाई खाजा दिने तरिकाले धम्काउने तरिका छ।”)

Brusque (Adjective) /brʌsk/

Nepali Meaning: अलिकती खराब वा अशिष्ट व्यवहार वा वाणीमा

Synonym: Abrupt

Antonym: Courteous

Example 1 (Easy to remember): “His brusque manner sometimes offended people.” (Nepali Translation: “उनको अलिकती खराब व्यवहारले कहिले कहिँ मानिसहरूलाई अपमानित गर्दथ्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The waiter was so brusque, I thought he was part of a hidden camera prank.” Buffoon (Noun) /bʌˈfuːn/

Nepali Meaning: बदलो, एक जोकर

Synonym: Clown

Antonym: Tragedian

Example 1 (Easy to remember): “The jester acted like a buffoon to entertain the king.” (Nepali Translation: “जेस्टरले राजालाई मनोरन्जन गर्न बदलोको जस्तै व्यवहार गरे।”)

Example 2 (Funny example): “My uncle is the family buffoon, always making us laugh at gatherings.” (Nepali Translation: “मेरो काका परिवारका बदलो हुन्, हामीलाई भेला-सभामा सधैं हाँसाउँदै हुन्छन्।”)

Buffoonery (Noun) /bʌˈfuːnəri/

Nepali Meaning: हल्का मजाक, घोरले जोक्स, आदि।

Synonym: Foolery

Antonym: Seriousness

Example 1 (Easy to remember): “The actor’s buffoonery had the audience in stitches.” (Nepali Translation: “अभिनेताको हल्का मजाकले दर्शकहरुलाई हास्दै हाँसाए।”)

Example 2 (Funny example): “The monkey’s buffoonery at the zoo was more entertaining than the actual show.” (Nepali Translation: “चिडियाखानामा बन्दरको हल्का मजाकले वास्तविक शोभन्दा पनि मनोरन्जन गर्न सक्यो।”)

Bulbous (Adjective) /ˈbʌlbəs/

Nepali Meaning: गोल्फदार, वा गोल्फ जस्तै, वा गोल्फमा सम्बन्धित।

Synonym: Rounded

Antonym: Flat

Example 1 (Easy to remember): “The plant has a bulbous root that stores water.” (Nepali Translation: “यो वनस्पतिले पानी भण्डारण गर्ने गोल्फदार मूल राख्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “My nose is so bulbous, I sometimes feel like Rudolph the red-nosed reindeer.” (Nepali Translation: “मेरो नाक यस्तो गोल्फदार छ कि म चाँडै चाँडै रूडोल्फ रातो-नाक रेनडियर जस्तै अनुभव गर्छु।”)

Bullock (Noun) /ˈbʊlək/

Nepali Meaning: एक गोरु

Synonym: Steer

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “A bullock is used in farming in many rural areas.” (Nepali Translation: “धेरै गाउँ भेगमा कृषि कार्यमा गोरुको प्रयोग हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to ride a bullock once, and it ended up chasing me around the field.” (Nepali Translation: “मैले एकपटक गोरुमाथि चढ्ने प्रयास गरें, र यसले मलाई खेतमा घुमाउन थाल्यो।”)

Bulrush (Noun) /ˈbʊlrʌʃ/

Nepali Meaning: तालपती वा फाकदार बाँसको झार जस्तै भिजेको भूमि वा पानीमा बढ्दो वनस्पति।

Synonym: Reed

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “Bulrushes are commonly found near ponds and marshes.” (Nepali Translation: “तालपतीहरूलाई साधारणतया ताल र सिमहरूको नजिक पाइन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to use a bulrush as a fishing rod once, it did not work very well.” (Nepali Translation: “मैले एकपटक तालपतीलाई माछामार्ने डण्डा को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरें, यो धेरै राम्रोसँग काम गरेन।”)

Bulwark (Noun) /ˈbʊlwɑːrk/

Nepali Meaning: सुरक्षा वा संरक्षण दिने कुनै पनि वस्तु।

Synonym: Protection, Defense

Antonym: Threat

Example 1 (Easy to remember): “The Great Wall of China served as a bulwark against invaders.” (Nepali Translation: “चीनको महान भित्तीले आक्रामकहरुविरुद्ध बढी रक्षाको काम गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My younger brother thinks his stuffed teddy bear is a bulwark against monsters under his bed.” (Nepali Translation: “मेरो सानो भाइले आफ्नो भरिएको टेडी बियरलाई आफ्नो ओछ्यानमा रहेका दानवविरुद्धको बढी रक्षा बताउँछ।”)

Bumper (Noun) /ˈbʌmpər/

Nepali Meaning: भरिएको एक कप वा गिलास, विशेषतया एक टोस्ट वा स्वास्थ्यको लागि पिउने एक।

Synonym: Glassful

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “We all raised a bumper of champagne to celebrate the new year.” (Nepali Translation: “हामी सबैले नयाँ वर्षको जयजयकार गर्न च्याम्पेनको एक गिलास उठाए।”)

Example 2 (Funny example): “At the party, Bob drank a bumper of orange juice because he was the designated driver.” (Nepali Translation: “पार्टीमा, बबले निर्धारित चालकको रूपमा एक गिलास सुन्तलाको रस पियो।”)

Bumptious (Adjective) /ˈbʌmpʃəs/

Nepali Meaning: अपमानजनक र आक्रमक आत्म-घमण्डको भर।

Synonym: Arrogant

Antonym: Humble

Example 1 (Easy to remember): “His bumptious behavior at the meeting was not appreciated by anyone.” (Nepali Translation: “बैठकमा उनको घमण्डी व्यवहारलाई कसैले पनि मन पराएन।”)

Example 2 (Funny example): “My cat can be quite bumptious, always knocking over my things as if he owns the place.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालो धेरै घमण्डी हुन सक्छ, जस्तो उसले यो ठाउँमा मालिक हुन, मेरा सामानहरूलाई सधैं ढक्किदिन्छ।”)

Bungle (Verb) /ˈbʌŋɡəl/

Nepali Meaning: बेढंग्गैपन गर्नु।

Synonym: Botch, Fumble

Antonym: Succeed, Master

Example 1 (Easy to remember): “He bungled the presentation because he was unprepared.” (Nepali Translation: “उनले प्रस्तुतिकरण बेढंग्गैपन गरे किनभने उनले तयारी नगरेका थिए।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to bake a cake for my sister’s birthday, but I bungled it and ended up ordering one from the bakery.” (Nepali Translation: “मैले आफ्नी बहिनीको जन्मदिनका लागि केक पकाउने प्रयास गरें, तर मैले यसलाई बेढंग्गैपन गर्यो र बेकरीबाट एक अर्डर गर्न अन्तिममा बाध्य भएँ।”)

Buoyancy (Noun) /ˈbɔɪənsi/

Nepali Meaning: तरल पदार्थमा वा ग्यासमा तैरिने वा तैराइ राख्ने शक्ति वा प्रवृत्ति।

Synonym: Floatability, Lightness

Antonym: Heaviness, Sinking

Example 1 (Easy to remember): “The buoyancy of the boat allows it to float on the water.” (Nepali Translation: “नौकाको तैराव हालले पानीमा तैर्न दिन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My homemade raft had no buoyancy, so I sank in the pond.” (Nepali Translation: “मेरो घरमा बनाइएको डुङ्गामा तैराव थिएन, त्यसैले म तालमा डुबें।”)

Buoyant (Adjective) /ˈbɔɪənt/

Nepali Meaning: तैराव वा तैराव राख्ने शक्ति वा प्रवृत्ति भएको।

Synonym: Floatable, Resilient

Antonym: Sinking, Heavy

Example 1 (Easy to remember): “The buoyant balloon floated in the air.” (Nepali Translation: “तैराव भएको गुब्बारे जलबायुमा तैर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My buoyant spirit is like a rubber duck that always floats back to the surface, no matter how deep it is pushed under water.” (Nepali Translation: “मेरो तैराव भएको आत्मा एक रबर डक जस्तै हो जुन सधैं पानीको सतहमा फर्कन्छ, किनभने कति गहिरा पानी तल थिचिए पनि।”)

Bureau (Noun) /ˈbjʊəroʊ/

Nepali Meaning: वस्त्रादिको लागि एक ड्रावरको सेट।

Synonym: Chest, Dresser

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “She keeps her clothes neatly folded in the bureau.” (Nepali Translation: “उनले आफ्ना वस्त्रहरूलाई ब्यूरोमा सजिलोरूपले फोल्ड गरेर राख्नुहुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My cat likes to hide in the open bureau drawer when it’s nap time.” (Nepali Translation: “घुम्ने समयमा मेरो बिरालोले खुला ब्यूरो ड्रावरमा लुक्ने मन पराउँछ।”)

Bureaucracy (Noun) /bjʊˈrɑːkrəsi/

Nepali Meaning: सार्वजनिक काम वा व्यापार विषयक विशेषभन्दा विभागहरूमा पुरुषहरूद्वारा सरकार।

Synonym: Administration, Red Tape

Antonym: Deregulation, Anarchy

Example 1 (Easy to remember): “The bureaucracy can sometimes slow down the process of getting permits.” (Nepali Translation: “कहिलेकाहीं परमिट प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई ब्यूरोक्रेसीले ढिलो पार्न सक्छ।”)

Example 2 (Funny example): “In a bizarre twist of fate, the snail got a job in bureaucracy because it was the perfect pace for him.” (Nepali Translation: “भाग्यको अनौठो मोडमा, घोंगा ले ब्यूरोक्रेसीमा काम पायो किनभने यो उसको लागि सही गति थियो।”)

Burgess (Noun) /ˈbɜːrdʒəs/

Nepali Meaning: अरसे समयमा, मेरिल्याण्ड वा भर्जिनियाको निम्न सभामा सदस्य।

Synonym: Citizen, Townsman

Antonym: Foreigner, Stranger

Example 1 (Easy to remember): “In colonial times, a burgess was a representative of the people.” (Nepali Translation: “अरसे समयमा, बर्जेस जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्थे।”)

Example 2 (Funny example): “As a burgess, Mr. Toad was responsible for voting on local laws, though he was more interested in the flies buzzing around the meeting room.” (Nepali Translation: “बर्जेसका रूपमा, टोड सर हेर्ने नियमहरूमा मतदान गर्ने जिम्मेवारी थियो, यद्यपि उनी बैठक कक्षमा भ्रमर गरिरहेका माकुराहरूमा अधिक रुचि राख्थे।”)

Burgher (Noun) /ˈbɜːrɡər/

Nepali Meaning: एक बरो, बरो, वा नागरिक नगरका निवासी, नागरिक वा स्वतन्त्र पुरुष।

Synonym: Citizen, Townsman

Antonym: Foreigner, Stranger

Example 1 (Easy to remember): “As a burgher, he had certain rights and responsibilities within his town.” (Nepali Translation: “बर्गरका रूपमा, उसलाई आफ्नो नगरभित्र केही अधिकार र जिम्मेवारीहरू थिए।”)

Example 2 (Funny example): “In the town of Animalville, every burgher was a different kind of animal, from mice to elephants.” (Nepali Translation: “एनिमलविल नगरमा, प्रत्येक बर्गर एक फरक प्रकारको जनावर थियो, मुसा देखि हात्तीसम्म।”)

Burnish (Verb) /ˈbɜːrnɪʃ/

Nepali Meaning: चमकिलो वा चमकदार बनाउन।

Synonym: Polish, Shine

Antonym: Dull, Tarnish

Example 1 (Easy to remember): “She burnished the silverware until it shone like new.” (Nepali Translation: “उनले चाँदीको बर्तनलाई नयाँ जस्तै चमकिलो देखिन सक्ने सम्म चमकाइन्।”)

Example 2 (Funny example): “Billy decided to burnish his old bike until it shone so brightly that aliens could see it from space.” (Nepali Translation: “बिल्लीले आफ्नो पुरानो साइकल चमकाउने निर्णय गर्यो जसले त्यस्तो चमकिलो देखिन्छ कि अन्तरिक्षबाट एलियनहरूले पनि यसलाई हेर्न सक्छन्।”)

Bursary (Noun) /ˈbɜːrsəri/

Nepali Meaning: विद्यार्थीलाई अनुदान, छात्रवृत्ति, वा अन्य अर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने एक संस्था वा त्यसको कार्यालय।

Synonym: Scholarship, Grant

Antonym: Debt, Loan

Example 1 (Easy to remember): “He was able to attend university because of a bursary he received for his academic achievements.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो शैक्षिक उपलब्धिका लागि पाएको छात्रवृत्तिको कारणले विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुन सकेका थिए।”)

Example 2 (Funny example): “I told my parents I won a bursary for being the best napper in school. They didn’t believe me.” (Nepali Translation: “मैले मेरा बुबा आमालाई भनें कि म स्कुलमा सबैभन्दा राम्रो निद्रा लिनेमा मलाई छात्रवृत्ति मिल्यो। उनीहरूले मलाई विश्वास गरेनन्।”)

Bushel (Noun) /ˈbʊʃəl/

Nepali Meaning: विशेष अन्न, बिज, खेती, वा अन्य द्रव्यहरूको मापन एकक।

Synonym: Measure, Unit

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The farmer sold his apples by the bushel.” (Nepali Translation: “किसानले आफ्नो स्याउलाई बुशेलमा बेचे।”)

Example 2 (Funny example): “If I had a bushel of apples for every time I heard that joke, I’d be able to open my own fruit stand.” (Nepali Translation: “यदि म त्यो जोक्स सुन्न पाएको प्रत्येक पटकका लागि स्याउको एक बुशेल पाएको भए, म आफ्नो फलफूलको स्ट्याण्ड खोल्न सक्थें।”)

Bustle (Verb) /ˈbʌsəl/

Nepali Meaning: ब्यस्त हुनु वा छिटो गतिमा काम गर्नु।

Synonym: Hurry, Rush

Antonym: Dawdle, Loiter

Example 1 (Easy to remember): “She was bustling around the kitchen, preparing for the dinner party.” (Nepali Translation: “उनी खाना पार्टीका लागि तयार पर्न भान्छिएर भोजनको कोठामा हरियो गर्दै थिइन्।”)

Example 2 (Funny example): “I have never seen a snail bustle, but I suppose it would be entertaining to watch.” (Nepali Translation: “मैले कहिले घोंगा हरियो गर्दै हेरेको छैन, तर मलाई लाग्छ यो हेर्न मनोरंजनी हुनेछ।”)

“Butt (Verb) /bʌt/

Nepali Meaning: सिर, सिंग वा अन्य कुनै ठोस वस्तुले हल्का वा प्रचण्ड बलले ठोक्नु।

Synonym: Strike, Ram

Antonym: Retreat, Yield

Example 1 (Easy to remember): “The goat tried to butt him with its horns.” (Nepali Translation: “बाख्राले आफ्नो सिंगले उसलाई ठोक्ने प्रयास गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My little brother thinks he’s a superhero. He tried to butt the door open, but all he got was a sore head.” (Nepali Translation: “मेरो सानो भाइलाई लाग्छ उ एक सुपरहिरो हो। उसले द्वारलाई खोल्ने प्रयास गर्यो, तर उसलाई जे मिल्यो त्यो दुख्दै गरेको टाउको मात्र।”)

“Butte (Noun) /bjuːt/

Nepali Meaning: एक विशेष रूपका पहाड, जस्तै एक अलग, सम्भावित रूपमा टोलिएको शिखर।

Synonym: Hill, Knoll

Antonym: Valley, Gorge

Example 1 (Easy to remember): “The butte stood alone in the middle of the desert, a solitary landmark in the barren landscape.” (Nepali Translation: “पहाड बन्जर भूदृश्यमा एकल ल्याण्डमार्कको रूपमा मरुभूमिको मध्यमा एक्लो थियो।”)

Example 2 (Funny example): “I thought ‘butte’ was a typo. I told my teacher that someone forgot to write the ‘r’ in ‘butter’. She laughed.” (Nepali Translation: “मलाई ‘ब्युट’ एक टाइपो जस्तो लाग्यो। मैले मेरो शिक्षिकालाई भने, कसैले ‘बटर’मा ‘आर’ लेख्न बिर्सेछ। उनीहरू हाँसे।”)

“Buttress (Noun) /ˈbʌtrɪs/

Nepali Meaning: भवन वा अन्य संरचनाको समर्थन वा स्थिरता प्रदान गर्ने काठको वा ढुंगाको ठोस भाग।

Synonym: Support, Prop

Antonym: Weaken, Undermine

Example 1 (Easy to remember): “The old church had large stone buttresses to support its walls.” (Nepali Translation: “पुरानो चर्चमा उसको दिवारलाई समर्थन दिने ठूला ढुंगाका बट्रेसहरू थिए।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to use a broom as a buttress for my collapsing fort. It didn’t work.” (Nepali Translation: “म आफ्नो गिर्दै गएको किल्लाको बट्रेसको रूपमा झाडू प्रयोग गर्ने प्रयास गरें। यो काम गरेन।”)

“By-law (Noun) /ˈbaɪlɔː/

Nepali Meaning: संघ, कम्पनी, वा त्यस्तै कुनै व्यवस्थापक संगठनद्वारा अपनाइएको नियम वा कानून।

Synonym: Regulation, Rule

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The housing association has a by-law that requires all residents to keep their lawns neat and tidy.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *