Vocabulary-C

“Candid (Adjective) /ˈkændɪd/

Nepali Meaning: सीधासाधा, निष्कपट

Synonym: Straightforward, Open

Antonym: Dishonest, Insincere

Example 1 (Easy to remember): “She gave a candid interview about her struggles with depression.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो डिप्रेसनसँग संघर्षका बारेमा निष्कपट साक्षात्कार दिइन्।”)

Example 2 (Funny example): “My friend is very candid. He told me that my new haircut looks like a bird’s nest.” (Nepali Translation: “मेरो साथी धेरै निष्कपट छ। उनले मलाई भने कि मेरो नयाँ हेयरकट चराको घर जस्तो देखिन्छ।”)

“Candor (Noun) /ˈkændər/

Nepali Meaning: स्पष्टता, निष्कपटता

Synonym: Frankness, Honesty

Antonym: Dishonesty, Deceit

Example 1 (Easy to remember): “Her candor was refreshing, as she spoke openly about her experiences.” (Nepali Translation: “उनको निष्कपटता ताजगी दिने थियो, जब उनले आफ्नो अनुभवका बारेमा खुल्ला गरी बोलिन्।”)

Example 2 (Funny example): “My sister’s candor can sometimes be a little too much. She told me that my singing sounds like a howling dog.” (Nepali Translation: “मेरी बहिनीको निष्कपटता कहिलेकाहीं अत्यधिक हुन सक्छ। उनले मलाई भनी दिइन् कि मेरो गाई रुवाउने कुकुर जस्तो आवाज आउँछ।”)

“Canine (Adjective) /ˈkeɪnaɪn/

Nepali Meaning: कुकुर सम्बन्धी

Synonym: Doglike, Puppyish

Antonym: Feline, Catlike

Example 1 (Easy to remember): “The detective used a canine unit to track the missing person.” (Nepali Translation: “डिटेक्टिभले हराइरहेको व्यक्तिलाई खोज्न कुकुर इकाई प्रयोग गरे।”)

Example 2 (Funny example): “My cat has a canine personality. He loves to fetch balls and go for walks.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालोलाई कुकुर जस्तो व्यक्तित्व छ। उसलाई बलहरू ल्याउन र हिंड्न मन पर्छ।”)

“Cannibal (Noun) /ˈkænɪbəl/

Nepali Meaning: मानिसखाने

Synonym: Anthropophagite, Man-eater

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “Ancient tales often speak of terrifying cannibals who eat shipwrecked sailors.” (Nepali Translation: “प्राचीन कथाहरूमा प्रायः डुबेको नाविकहरूलाई खाने डरलाग्दो मानिसखानेहरूको उल्लेख हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My friend jokingly called me a cannibal because I ate ‘gingerbread men’ cookies.” 

“Canteen (Noun) /kænˈtiːn/

Nepali Meaning: खाना पिने ठाउँ जस्तै स्कुल, कार्यालय वा सैनिक क्याम्पमा।

Synonym: Mess, Cafeteria

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “Every day at lunch, we go to the canteen to eat.” (Nepali Translation: “प्रत्येक दिन खानाको बेला हामी खाना खान क्यान्टिनमा जान्छौं।”)

Example 2 (Funny example): “I told my mom that our school canteen serves alien food because it tastes so strange.” (Nepali Translation: “मैले आमालाई भनें कि हाम्रो स्कुलको क्यान्टिन अलियन खाना सर्भ गर्दछ किनकी यसको स्वाद अत्यन्तै अनौठो हुन्छ।”)

“Canter (Noun) /ˈkæntər/

Nepali Meaning: घोडाको एक विशेष धाव, जसले तीन खुट्टा एक साथ जमिनमा हुन्छन्।

Synonym: Lope, Trot

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The horse broke into a canter as it made its way across the field.” (Nepali Translation: “घोडा क्षेत्रमा आफ्नो बाटो बनाउँदा एक क्यान्टरमा तोड दियो।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to make my toy horse canter, but it just kept falling over.” (Nepali Translation: “मैले आफ्नो खिलौना घोडालाई क्यान्टरमा बनाउने प्रयास गरें, तर यो बारम्बार झरिरह्यो।”)

“Canvass (Verb) /ˈkænvəs/

Nepali Meaning: आलोचना, छानविन वा बहस गर्नु।

Synonym: Survey, Scrutinize

Antonym: Ignore, Overlook

Example 1 (Easy to remember): “The political candidate decided to canvass the neighborhood to get to know potential voters.” (Nepali Translation: “राजनीतिक उम्मेदवारले सम्भाव्य मतदाताहरूलाई थाहा पाउन छेउमा छानविन गर्ने निर्णय गरे।”)

Example 2 (Funny example): “I canvassed my family to see who ate the last piece of cake. My little sister finally confessed.” (Nepali Translation: “मैले यसको पत्ता लगाउन परिवारको छानविन गरें कि कसले अन्तिम टुक्रा केक खाए। मेरी सानी बहिनी अन्ततः कबुल गरिन्।”)

“Capillary (Adjective) /ˈkæpɪlɛri/

Nepali Meaning: सिरिङ्गो, रक्तवाहीको सबैभन्दा सानो नली।

Synonym: Hairlike, Thin

Antonym: Thick, Large

Example 1 (Easy to remember): “Capillary vessels in our bodies help distribute oxygen and nutrients to all our cells.” (Nepali Translation: “हाम्रा शरीरका सिरिङ्गो नलीहरूले हाम्रा सबै कोषहरूमा अक्सिजन र पोषक तत्वहरू वितरण गर्न मद्दत गर्दछन्।”)

Example 2 (Funny example): “My friend said he could see the capillary vessels in my eyes. I told him he was imagining things.” (Nepali Translation: “मेरो साथीले भन्यो कि उसले मेरा आँखामा सिरिङ्गो नलीहरू हेर्न सक्छ। मैले उसलाई उसले कुरा कल्पना गरिरहेको भनें।”)

“Caprice (Noun) /kəˈpriːs/

Nepali Meaning: अनावश्यक वा अनपेक्षित परिवर्तन, अनिश्चितता।

Synonym: Whim, Impulse

Antonym: Constancy, Stability

Example 1 (Easy to remember): “The weather is a caprice in the mountains; it can be sunny one moment and snowing the next.” (Nepali Translation: “हिमालमा मौसम एक कप्रिस हो; एक क्षणमा सूर्य चम्किरहन सक्छ अर्को क्षणमा हिउँ पर्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “My dog has a caprice to chase his tail. One minute he is calm, and the next, he is spinning in circles.” (Nepali Translation: “मेरो कुकुरलाई आफ्नो पुच्छर खेच्ने एक कप्रिस छ। एक मिनेटमा उसले शान्ति बनाएको छ र अर्को मिनेटमा उसले घुमिरहेको छ।”)

“Capsize (Verb) /ˈkæpsaɪz/

Nepali Meaning: पल्टिनु, जहाज वा दोङ्गा उल्टाउनु।

Synonym: Overturn, Flip

Antonym: Right, Upright

Example 1 (Easy to remember): “The small boat capsized in the storm, throwing all the passengers into the water.” (Nepali Translation: “तूफानमा सानो दोङ्गा पलटियो, सबै यात्रुहरूलाई पानीमा हाल्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My attempt to capsize my brother’s toy boat in the bathtub was not successful. It kept popping back up.” (Nepali Translation: “स्नानकुंडमा मेरो भाइको खिलौना दोङ्गा पलटाउने प्रयास सफल भएन। यो फेरि बाँकी उभ्यो।”)

“Caption (Noun) /ˈkæpʃən/

Nepali Meaning: चित्र वा चित्रको निम्ति लेखिएको छोटो शीर्षक वा विवरण।

Synonym: Headline, Title

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The caption under the photo identified the people in it.” (Nepali Translation: “फोटोको तलको क्याप्शनले त्यसमा भएका मानिसहरूलाई चिनाउने गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My friend posted a photo of a dog with a pancake on its head. The caption was ‘Breakfast is served.'” (Nepali Translation: “मेरो साथीले त्यसको टाउकोमा प्यानकेक राखेको कुकुरको फोटो पोस्ट गरे।

“Captivate (Verb) /ˈkæptɪveɪt/

Nepali Meaning: मोहन, आकर्षण गर्नु।

Synonym: Charm, Enthrall

Antonym: Repel, Disgust

Example 1 (Easy to remember): “The speaker’s compelling story captivated the audience.” (Nepali Translation: “वक्ताको सम्मोहक कथाले प्रेक्षकहरूलाई मोहन गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My cat knows how to captivate me. She just has to do something cute, and I’m hooked.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालोले मलाई कसरी मोहन गर्ने भनेर थाहा पाउँछ। उसलाई केवल केहि मिठो गर्नु पर्छ, र म फसिएको हुँछु।”)

“Carat (Noun) /ˈkærət/

Nepali Meaning: हीराको तौल नाप्ने एकक।

Synonym: —-

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The diamond was a stunning 3 carats, reflecting light beautifully.” (Nepali Translation: “हीरा चम्किलो 3 क्यारेट थियो, बत्ति राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दै।”)

Example 2 (Funny example): “I asked the jeweler how many carats the diamond was. He said it was a ‘carrot’ diamond because it was orange.” (Nepali Translation: “मैले ज्वेलरलाई सोधे कि हीराको कति क्यारेट थियो। उनले भने, यो ‘क्यारेट’ हीरा थियो किनकी यो सुन्तला रंगको थियो।”)

“Carcass (Noun) /ˈkɑːrkəs/

Nepali Meaning: मृत देह, लाश।

Synonym: Corpse, Remains

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The carcass of the dead animal was discovered in the woods.” (Nepali Translation: “मरेको जनावरको लाशलाई जंगलमा फेला पर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “I told my friend the old car was just a carcass of its former self. He didn’t believe me until he saw it.” (Nepali Translation: “मैले मेरो साथीलाई भने कि पुरानो कार अहिले मात्र आफ्नो अघिल्लो आत्माको लाश हो। उसले यसलाई हेरेपछि मात्र मलाई विश्वास गर्यो।”)

“Cardinal (Adjective) /ˈkɑːrdɪnəl/

Nepali Meaning: मुख्य, प्रमुख, महत्त्वपूर्ण।

Synonym: Principal, Predominant

Antonym: Minor, Insignificant

Example 1 (Easy to remember): “Hard work and dedication are cardinal principles for success.” (Nepali Translation: “सफलताको लागि कठोर परिश्रम र समर्पण मुख्य सिद्धान्तहरू हुन्।”)

Example 2 (Funny example): “According to my brother, the cardinal rule of video games is not to let your character die.” (Nepali Translation: “मेरो भाई अनुसार, भिडियो खेलको

“Cardiogram (Noun) /ˈkɑːrdiəˌgræm/

Nepali Meaning: हृदय गतिबिधिको चित्रण।

Synonym: EKG, ECG

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The doctor checked the patient’s cardiogram to evaluate the condition of the heart.” (Nepali Translation: “डाक्टरले हृदयको अवस्था मूल्यांकन गर्न पेसेन्टको कार्डियोग्राम जाँचे।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to understand my own cardiogram, but it looked like modern art to me.” (Nepali Translation: “मैले आफ्नै कार्डियोग्राम बुझ्ने प्रयास गरें, तर मलाई त्यो आधुनिक कला जस्तो देखियो।”)

“Carnage (Noun) /ˈkɑːrnɪdʒ/

Nepali Meaning: बर्बर हत्या, नरसंहार।

Synonym: Massacre, Bloodshed

Antonym: Peace, Tranquility

Example 1 (Easy to remember): “The battlefield was a scene of carnage with countless soldiers fallen.” (Nepali Translation: “युद्धक्षेत्रले अगणित सिपाहीहरू मरेको नरसंहारको दृश्य प्रस्तुत गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “There was carnage in the kitchen after my attempt to cook dinner. Food and utensils were everywhere.” (Nepali Translation: “मेरो खाना पकाउने प्रयास पछि भान्साकोचामा नरसंहार भयो। खाना र खानेउपकरणहरू हरेक ठाउँमा थिए।”)

“Carnal (Adjective) /ˈkɑːrnəl/

Nepali Meaning: शारीरिक, कामुक।

Synonym: Sensual, Lustful

Antonym: Spiritual, Chaste

Example 1 (Easy to remember): “Carnal desires often lead to temptation and sin in religious texts.” (Nepali Translation: “धार्मिक पाठहरूमा कामुक इच्छाहरूले प्रायः लोभ र पापमा नेतै हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My friend’s carnal desire for chocolate is unbelievable. She can’t pass a candy store without going in.” (Nepali Translation: “मेरो साथीको चकोलेटको प्रति कामुक इच्छा अविश्वसनीय छ। उसले क्यान्डी स्टोरलाई बिना जान बिताउन सक्दैन।”)

“Carnivorous (Adjective) /kɑːrˈnɪvərəs/

Nepali Meaning: मांसाहारी।

Synonym: Meat-eating, Predatory

Antonym: Herbivorous, Plant-eating

Example 1 (Easy to remember): “Lions and tigers are examples of carnivorous animals.” (Nepali Translation: “सिंह र बाघ मांसाहारी जनावरहरूका उदाहरण हुन्।”)

Example 2 (Funny example): “My cat is carnivorous, but she prefers canned food to actual mice.” 

“Carouse (Verb) /kəˈraʊz/

Nepali Meaning: मदिरा पान गर्नु, बिरामी हुनु।

Synonym: Revel, Party

Antonym: Abstain, Refrain

Example 1 (Easy to remember): “After their victory, the team decided to carouse until the early hours of the morning.” (Nepali Translation: “विजयी भएपछि, टिमले बिहानका पहिला घण्टाहरुसम्म बिरामी हुन निर्णय गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My parrot tried to carouse with me by sipping from my glass of juice.” (Nepali Translation: “मेरो तुँगालेले मलाई मेरो रसको गिलासबाट सिप गरेर बिरामी हुने प्रयास गर्यो।”)

“Carp (Verb) /kɑːrp/

Nepali Meaning: निन्दा गर्नु, अनावश्यक आलोचना गर्नु।

Synonym: Criticize, Nag

Antonym: Praise, Compliment

Example 1 (Easy to remember): “He had a tendency to carp about minor issues, which annoyed his colleagues.” (Nepali Translation: “उसलाई साना-साना मुद्दाहरुमा निन्दा गर्ने झोक थियो, जुनले उसका सहयोगीहरूलाई छिर्दै थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My cat carps at me every morning for food, even though her dish is full.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालो खाना खोज्दै मलाई प्रत्येक बिहान निन्दा गर्दछ, यद्यपि उसको डिश पूर्ण रूपमा भरिएको हुन्छ।”)

“Cartilage (Noun) /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/

Nepali Meaning: उपअस्थि, कन्धरा।

Synonym: —-

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “Cartilage in the knee can be damaged by strenuous activity, leading to pain and discomfort.” (Nepali Translation: “घुट्नाको उपअस्थि प्रचण्ड गतिविधिबाट क्षति पुग्न सक्छ, जसले दुखाई र असुविधा जन्माउँछ।”)

Example 2 (Funny example): “I told my friend that the cartilage in our noses allows us to wiggle them. He spent the next hour trying.” (Nepali Translation: “मैले मेरो साथीलाई भने कि हाम्रो नाकको उपअस्थिले हामीलाई तिनीहरूलाई लहराउन दिन्छ। उसले अर्को घण्टा यसमा प्रयास गर्दै बितायो।”)

“Castigate (Verb) /ˈkæstɪˌgeɪt/

Nepali Meaning: गम्भीर रूपले फट्कार्नु, दण्ड दिनु।

Synonym: Reprimand, Scold

Antonym: Praise, Compliment

Example 1 (Easy to remember): “The teacher had to castigate the student for his continuous disruptive behavior in class.” (Nepali Translation: “शिक्षकले वर्गमा निरन्तर व्यवधानकारी व्यवहारका लागि विद्यार्थीलाई गम्भीर रूपमा फट्कार्नु पर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My dog castigates me with his eyes whenever I forget to feed him on time.” (Nepali Translation: “म उसलाई समयमा खुवाउन बिर्सेको बेला मेरो कुकुरले मलाई आफ्ना आँखाले

“Cataclysm (Noun) /ˈkætəˌklɪzəm/

Nepali Meaning: प्रलय, महाप्रलय।

Synonym: Disaster, Catastrophe

Antonym: Miracle, Fortune

Example 1 (Easy to remember): “The earthquake was a cataclysm, leaving the city in ruins.” (Nepali Translation: “भूकम्पले नगरलाई खण्डहरमा परिवर्तन गर्दै महाप्रलय स्थापना गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “When I burnt the toast this morning, my little brother called it a ‘breakfast cataclysm’.” (Nepali Translation: “बिहान म टोस्ट डाहे गरेको बेला, मेरो सानो भाईले यसलाई ‘बिहानको खाजा महाप्रलय’ भने।”)

“Catastrophe (Noun) /kəˈtæstrəfi/

Nepali Meaning: प्रकोप, आपत्ति, विपत्ति।

Synonym: Disaster, Tragedy

Antonym: Fortune, Blessing

Example 1 (Easy to remember): “The flood was a catastrophe, causing great damage and loss of life.” (Nepali Translation: “बाढीले ठूलो क्षति र जीवन नष्ट गर्दै प्रकोप स्थापना गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “Forgetting to save my video game was a catastrophe according to my 10-year-old self.” (Nepali Translation: “मेरो भिडियो खेल बचत गर्न बिर्साइदा मेरो 10 वर्षे जीवनले त्यसलाई प्रकोप भने।”)

“Catholicity (Noun) /ˌkæθəˈlɪsɪti/

Nepali Meaning: सार्वजनिकता, विश्वव्यापकता।

Synonym: Universality, Generalness

Antonym: Particularity, Exclusiveness

Example 1 (Easy to remember): “The catholicity of the Internet has made it a powerful tool for communication and information-sharing worldwide.” (Nepali Translation: “इन्टरनेटको विश्वव्यापकताले यसलाई संचार र जानकारी साझेदारी विश्वव्यापी शक्तिशाली उपकरण बनाएको छ।”)

Example 2 (Funny example): “The catholicity of my love for food extends to all types of cuisine, from Italian to Thai.” (Nepali Translation: “मेरो खाना प्रति प्रेमको विश्वव्यापकता इटालियनबाट थाईसम्मका सबै प्रकारका भोजनहरूमा विस्तार गर्दछ।”)

“Cauterize (Verb) /ˈkɔːtəˌraɪz/

Nepali Meaning: जलाउनु, दाग्नु।

Synonym: Burn, Scorch

Antonym: Cool, Freeze

Example 1 (Easy to remember): “In some surgical procedures, it is necessary to cauterize the wound to stop bleeding.” (Nepali Translation: “केही सर्जिकल प्रक्रियाहरूमा, रगत रोक्नका लागि घावलाई जलाउन आवश्यक हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “Every time I try to cook, I cauterize something, whether it’s the food or my own fingers.” (Nepali Translation: “म जब पनि खाना पकाउन प्रयास गर्छु, म जलाउँछु, त्यो खाना होस् वा मेरै औँला।”)

“Cavalcade (Noun) /ˌkævəlˈkeɪd/

Nepali Meaning: अश्वारोही समूह, जुलूस।

Synonym: Procession, Parade

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The cavalcade of riders was a breathtaking sight during the annual festival.” (Nepali Translation: “वार्षिक महोत्सवको दौरान घुडसवारहरूको जुलूस एक असाधारण दृश्य थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My five-year-old organized a cavalcade of stuffed animals across the living room.” (Nepali Translation: “मेरो पाँच वर्षिय ले लिभिंग रूममा भरिएका जनावरहरूको जुलूस आयोजना गरेको थियो।”)

“Cede (Verb) /siːd/

Nepali Meaning: हस्तान्तरण गर्नु, त्याग्नु।

Synonym: Surrender, Yield

Antonym: Retain, Keep

Example 1 (Easy to remember): “The defeated country was forced to cede a large part of its territory.” (Nepali Translation: “हारेको देशलाई यसको ठूलो भागको क्षेत्र त्याग्न बाध्य गरिएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “After much argument, I had to cede control of the TV remote to my younger sister.” (Nepali Translation: “धेरै बहसपछि, मलाई टिभी रिमोटको नियन्त्रण मेरी सानी बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो।”)

“Celestial (Adjective) /səˈlɛstɪəl/

Nepali Meaning: आकाशीय, स्वर्गीय।

Synonym: Heavenly, Sky-high

Antonym: Terrestrial, Earthly

Example 1 (Easy to remember): “The celestial beauty of the night sky filled with stars always amazed him.” (Nepali Translation: “ताराहरूले भरिएको रात्रिको आकाशको आकाशीय सौन्दर्यले सधैं उसलाई आश्चर्यचकित पार्थ्यो।”)

Example 2 (Funny example): “My friend called my chocolate chip cookies ‘celestial’, which I think was just an excuse to eat more of them.” (Nepali Translation: “मेरो साथीले मेरो चोकोचिप्स कुकीलाई ‘स्वर्गीय’ भने, जसको म लाग्छ त्यो केवल उनीहरूले थप खाने बहाना थियो।”)

“Censor (Noun) /ˈsɛnsɔːr/

Nepali Meaning: सेन्सर, सम्पादन गर्ने व्यक्ति।

Synonym: Examiner, Supervisor

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The censor removed several scenes from the film because they were too violent.” (Nepali Translation: “सेन्सरले फिल्मबाट केहि दृश्यहरू हटाए, किनभने ती धेरै हिंसात्मक थिए।”)

Example 2 (Funny example): “My little brother acts like a censor when we play video games, always telling me which ones are ‘appropriate’.” (Nepali Translation: “हामी भिडियो खेल खेल्दा मेरो सानो भाइ सेन्सर जस्तै व्यवहार गर्छ, सधैं मलाई भन्दै छ कुन कुन खेल ‘उचित’ छन्।”)

“Census (Noun) /ˈsɛnsəs/

Nepali Meaning: जनगणना।

Synonym: Population count, Survey

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The government conducts a census every ten years to count the population.” (Nepali Translation: “सरकार हरेक दश वर्षमा जनसंख्या गणना गर्न जनगणना गर्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “I tried to do a census of all the cookies I baked, but they kept disappearing before I could count them all.” (Nepali Translation: “मलाई म बनाएका सबै कुकीहरूको जनगणना गर्ने प्रयास गरें, तर म सबैलाई गणना गर्नु अघि नै तीहरू लागातार गायब हुँदै गए।”)

“Centenary (Noun) /sɛnˈtɛnəri/

Nepali Meaning: शताब्दी, एक सय वर्षे युग।

Synonym: Centennial, Hundredth anniversary

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The town celebrated its centenary with a large parade and festival.” (Nepali Translation: “सहरले एक ठूलो जुलूस र महोत्सवको साथ आफ्नो शताब्दी मनायो।”)

Example 2 (Funny example): “I know I can’t live for a centenary, but I would like to see how video games evolve in the next hundred years.” (Nepali Translation: “मलाई थाहा छ म एक शताब्दीसम्म बाँच्न सक्दिन, तर मलाई यो हेर्न मन छ आगामी सय वर्षमा भिडियो खेल कसरी विकास पाउँछ।”)

“Centimeter (Noun) /ˈsɛntɪmiːtər/

Nepali Meaning: सेन्टिमिटर।

Synonym: —-

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The average rainfall in this area is about ten centimeters per month.” (Nepali Translation: “यस क्षेत मा औसत वर्षापात प्रति महिना दश सेन्टिमिटर हुन्छ।”)

Example 2 (Funny example): “My sister’s puppy grew three centimeters last month, which makes him officially taller than my teddy bear.” (Nepali Translation: “मेरी बहिनीको कुकुरले गत महिना तीन सेन्टिमिटर बढ्यो, जुनले उसलाई मेरो टेडी भालुभन्दा ठूलो बनाउँछ।”)

“Centurion (Noun) /sɛnˈtjʊərɪən/

Nepali Meaning: सेन्चुरियन, रोमन सैन्यमा सय जनाको दलको अगुवाई गर्ने।

Synonym: Captain, Leader

Antonym: Follower, Subordinate

Example 1 (Easy to remember): “In ancient Rome, a centurion was in charge of a group of 100 soldiers.” (Nepali Translation: “प्राचीन रोममा, सेन्चुरियनले १०० जना सैनिकहरूको समूहको अगुवाई गर्थे।”)

Example 2 (Funny example): “In our game of make-believe, my little cousin always wants to be the centurion, commanding his army of stuffed animals.” (Nepali Translation: “हाम्रो बनावट खेलमा, मेरो सानो भाइबहिनी सधैं सेन्चुरियन हुन चाहन्छ, उनको भरिएका जनावरहरूको सेना आदेश गर्दै।”)

“Cerebral (Adjective) /ˈsɪrɪbrəl/

Nepali Meaning: मस्तिष्क सम्बन्धी।

Synonym: Intellectual, Brainy

Antonym: Physical, Non-intellectual

Example 1 (Easy to remember): “Cerebral activities like reading and solving puzzles can help keep the mind sharp.” (Nepali Translation: “पढ्ने जस्ता मस्तिष्क सम्बन्धी क्रियाकलापहरू र पजल हल्ने मनलाई तीक्ष्ण राख्न मद्दत गर्दछ।”)

Example 2 (Funny example): “My dog seems to enjoy cerebral activities too – he always tries to solve the puzzle of where I hid his treats!” (Nepali Translation: “मेरो कुकुरलाई पनि मस्तिष्क सम्बन्धी क्रियाकलापहरू मन पर्दछ जस्तो देखिन्छ – उहाँ सधैं म उनका मिठाईहरू कहाँ लुकाए भएको छ भनेर पजल हल्ने प्रयास गर्दछ!.”)

“Certify (Verb) /ˈsɜːtɪfaɪ/

Nepali Meaning: प्रमाणित गर्नु।

Synonym: Verify, Validate

Antonym: Deny, Invalidate

Example 1 (Easy to remember): “Before selling organic produce, farmers must certify that they have followed all organic farming practices.” (Nepali Translation: “जैविक उत्पादन बेच्नु अघि, कृषकहरूले उनीहरूले सबै जैविक कृषि प्रविधिहरू पालना गरेको प्रमाणित गर्नु पर्छ।”)

Example 2 (Funny example): “I can certify that my mom’s apple pie is the best – I’ve tasted lots of apple pies and none compare!” (Nepali Translation: “म आफ्नी आमाको स्याउको पाई सर्वश्रेष्ठ छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्छु – मैले धेरै स्याउको पाईहरू चख्ने गरेको छु र त्यसको तुलनामा कुनै पनि नपर्दछ!”)

“Chagrin (Noun) /ˈʃæɡrɪn/

Nepali Meaning: निराशा, चिंता।

Synonym: Disappointment, Dismay

Antonym: Joy, Satisfaction

Example 1 (Easy to remember): “Much to her chagrin, she did not receive the promotion she had been hoping for.” (Nepali Translation: “उनको चिंताले उनलाई उनले आशा गरिरहेको पदोन्नति मिलेन।”)

Example 2 (Funny example): “The cat’s chagrin was evident when the mouse managed to escape.” (Nepali Translation: “मुसाले बच्न सफल भएपछि बिरालोको निराशा स्पष्ट थियो।”)

“Chamberlain (Noun) /ˈtʃeɪmbərlɪn/

Nepali Meaning: दरबारी, अधिकृत।

Synonym: Officer, Steward

Antonym: —-

Example 1 (Easy to remember): “The chamberlain was responsible for managing the king’s household.” (Nepali Translation: “चेम्बरलेनले राजाको घरबारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “My dog acts like the chamberlain of our house, always monitoring who comes and goes.” (Nepali Translation: “मेरो कुकुर हाम्रो घरको चेम्बरलेन जस्तै व्यवहार गर्दछ, सधैं को आए र को गए भनेर निगरानी गर्दै।”)

“Champion (Noun) /ˈtʃæmpiən/

Nepali Meaning: च्याम्पियन, विजयी।

Synonym: Victor, Winner

Antonym: Loser, Defeated

Example 1 (Easy to remember): “She was the champion of the chess tournament and won the gold medal.” (Nepali Translation: “उनी चेस टूर्नामेन्टकी च्याम्पियन थिईन् र सुनको पदक जितिन्।”)

Example 2 (Funny example): “I may not be the champion of real sports, but in video game competitions, I always win!” (Nepali Translation: “म वास्तविक खेलमा च्याम्पियन हुन सक्नछु होइन, तर भिडियो खेल प्रतियोगितामा म सधैं जित्छु!”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *