Vocabulary-A

For GRE | GMAT | SAT | IELTS | PTE

Arrange (Verb) /əˈreɪn(d)ʒ/

Nepali Meaning: व्यवस्था गर्नु

Synonym: Organize, Sort, Order

Antonym: Disarrange, Disorder, Jumble

Example 1: (Easy to remember) “She will arrange the books in alphabetical order.” (Nepali Translation: “उनले पुस्तकहरूलाई वर्णमाला क्रममा व्यवस्था गर्नेछन्।”)

Example 2: (Funny example) “If only he could arrange his thoughts as well as his sock drawer.” (Nepali Translation: “केवल यदि उनले आफ्नो जुत्ता दराज जस्तै आफ्ना विचारहरू व्यवस्थित गर्न सक्थे।”)

Arrogant (Adjective) /ˈærəɡənt/

Nepali Meaning: घमण्डी

Synonym: Haughty, Conceited, Hubristic

Antonym: Humble, Modest, Meek

Example 1: (Easy to remember) “His arrogant behavior at the party was off-putting.” (Nepali Translation: “पार्टीमा उनको घमण्डी व्यवहार अप्रिय थियो।”)

Example 2: (Funny example) “He was so arrogant he would ask joggers why they were running so slowly.” (Nepali Translation: “उनी घमण्डी थिए, उनले धावकहरूलाई किन उनीहरू धिलै धावँदै थिए भनेर सोध्थे।”)

Next up is “assassin”.

Assassin (Noun) /əˈsasɪn/

Nepali Meaning: हत्यारा

Synonym: Murderer, Slayer, Killer

Antonym: Savior, Rescuer, Protector

Example 1: (Easy to remember) “The assassin was hired to eliminate the political figure.” (Nepali Translation: “हत्यारालाई राजनीतिज्ञलाई हटाउन नियोग दिइएको थियो।”)

Example 2: (Funny example) “The bug considered the exterminator its personal assassin.” (Nepali Translation: “बगले बाहिरीकरणकर्तालाई आफ्नो व्यक्तिगत हत्यारा मान्यो।”)

Artifice (Noun) /ˈɑːrtɪfɪs/

Nepali Meaning: चाल

Synonym: Trickery, Deception, Duplicity

Antonym: Honesty, Truthfulness, Sincerity

Example 1: (Easy to remember) “The spy used artifice to infiltrate the enemy base.” (Nepali Translation: “जासूसले शत्रुको बेसमा घुस्नका लागि चाल चलायो।”)

Example 2: (Funny example) “The cat’s artifice of pretending to be asleep to get extra food did not work on its owner.” (Nepali Translation: “बिरालोले थप खाना पाउन निद्रामा झरेको देखाउने चालले मालिकमा काम गरेन।”)

Asexual (Adjective) /eɪˈsɛkʃuəl/

Nepali Meaning: अयौनिक

Synonym: Nonsexual, Unisexual

Antonym: Sexual, Bisexual

Example 1: (Easy to remember) “Some plants reproduce through asexual reproduction.” (Nepali Translation: “केही वनस्पतिहरू अयौनिक प्रजनन मार्फत प्रजनन गर्दछन्।”)

Example 2: (Funny example) “The single-celled organism argued that asexual reproduction took all the fun out of dating.” (Nepali Translation: “एक-कोशी जीवले अयौनिक प्रजननले डेटिङमा सबै मज्जा निकालेको थियो भनेर वितर्क गर्यो।”)

Assailant (Noun) /əˈseɪlənt/

Nepali Meaning: आक्रमणकर्ता

Synonym: Attacker, Aggressor, Assaulter

Antonym: Defender, Protector, Guard

Example 1: (Easy to remember) “The police are searching for the assailant.” (Nepali Translation: “प्रहरी आक्रमणकर्तालाई खोजी गर्दैछ।”)

Example 2: (Funny example) “In the video game, the pizza was the unexpected assailant.” (Nepali Translation: “भिडियो खेलमा, पिज्जा अनपेक्षित आक्रमणकर्ता थियो।”)

Ascribe (Verb) /əˈskraɪb/

Nepali Meaning: दिनु

Synonym: Attribute, Assign, Credit

Antonym: Deduct, Remove, Subtract

Example 1: (Easy to remember) “They ascribe their success to hard work and determination.” (Nepali Translation: “तिनीहरूले आफ्नो सफलतालाई कठोर परिश्रम र संकल्पलाई दिन्छन्।”)

Example 2: (Funny example) “She ascribed her ability to talk to animals to eating a lot of carrots as a child.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो जन्तुहरूसंग कुरा गर्ने क्षमतालाई बच्चाको बेला धेरै गाजर खानेलाई दिईन्।”)

Assiduous (Adjective) /əˈsɪdʒuəs/

Nepali Meaning: परिश्रमी

Synonym: Diligent, Hardworking, Persistent

Antonym: Lazy, Idle, Inactive

Example 1: (Easy to remember) “The assiduous student always got good grades.” (Nepali Translation: “परिश्रमी विद्यार्थीले सधैं राम्रो ग्रेड पाउँथे।”)

Example 2: (Funny example) “The ant was so assiduous that it never took a lunch break.” (Nepali Translation: “मूरी त्यति परिश्रमी थियो कि यो कहिल्यै खाना ब्रेक लिन्थ्यो।”)

Athirst (Adjective) /əˈθɜːrst/

Nepali Meaning: प्यासा

Synonym: Thirsty, Desirous, Eager

Antonym: Quenched, Sated, Satisfied

Example 1: (Easy to remember) “After a long day in the sun, he was athirst.” (Nepali Translation: “सूर्यमा लामो दिन पछि, उनलाई प्यास लाग्यो।”)

Example 2: (Funny example) “The cactus was so athirst, it dreamed of being a watermelon.” (Nepali Translation: “काँक्रो त्यत्तिकै प्यास लागेको थियो, यो खरबुजा हुनको सपना देख्यो।”)

Aspirant (Noun) /ˈaspɪrənt/

Nepali Meaning: उम्मेदवार

Synonym: Candidate, Contender, Applicant

Antonym: Noncompetitor, Disqualified, Rejectee

Example 1: (Easy to remember) “He is an aspirant for the presidential office.” (Nepali Translation: “उनी राष्ट्रपतिको कार्यालयको लागि उम्मेदवार हुन्।”)

Example 2: (Funny example) “The penguin was an aspirant for the position of the fastest swimmer in the animal kingdom.” (Nepali Translation: “पेंगुइन जनावर सम्राज्यको सबैभन्दा चितो तैराने को पदको उम्मेदवार थियो।”)

Ascent (Noun) /əˈsɛnt/

Nepali Meaning: उर्दी

Synonym: Climb, Rise, Elevation

Antonym: Descent, Fall, Decline

Example 1: (Easy to remember) “The ascent to the top of the mountain was challenging.” (Nepali Translation: “हिमालको शिखर सम्म उक्लिनु चुनौतीपूर्ण थियो।”)

Example 2: (Funny example) “The balloon’s ascent was so fast, it left its own shadow behind.” (Nepali Translation: “गुब्बाराको उडान यस्तो चाँडै थियो कि यसले आफ्नो छायाँलाई पछाडि छोड्यो।”)

Aspirate (Verb) /ˈaspɪreɪt/

Nepali Meaning: सास खिच्नु

Synonym: Inhale, Draw in, Breathe in

Antonym: Exhale, Breathe out, Expire

Example 1: (Easy to remember) “It is important to aspirate before injecting the medication.” (Nepali Translation: “औषधी इन्जेक्टन गर्नु अघि सास खिच्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”)

Example 2: (Funny example) “The fish tried to aspirate, but soon realized it was underwater.” (Nepali Translation: “माछाले सास खिच्न खोज्यो, तर चाँडै नै यो तल पानीमा छ भनेर बुझ्यो।”)

Ascribe (Verb) /əˈskraɪb/

Nepali Meaning: आरोप लगाउनु

Synonym: Attribute, Assign, Impute

Antonym: Disassociate, Detach, Divorce

Example 1: (Easy to remember): “Critics ascribe his success to his wealthy parents.” (Nepali Translation: “आलोचकहरूले उनको सफलतालाई उनका धनी आमाबाबुको कारण बताउँछन्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog ascribed its inability to catch the squirrel to its human’s poor training.” (Nepali Translation: “कुकुरले उसको सानो गिल्तीलाई पक्र्न नसक्नुलाई मानिसको नराम्रो तालिमको कारण बतायो।”)

Aspersion (Noun) /əˈspɜːrʒən/

Nepali Meaning: अपमान

Synonym: Slander, Defamation, Scandal

Antonym: Praise, Compliment, Acclaim

Example 1 (Easy to remember): “He cast aspersions on his opponent’s integrity.” (Nepali Translation: “उनले उनका प्रतिद्वंद्वीको ईमानदारीमाथि अपमान लगाए।”)

Example 2 (Funny example): “The cat threw aspersions on the dog’s claim of being the best pet.” (Nepali Translation: “बिरालोले कुकुरको सबैभन्दा राम्रो पाल्तु पशु हुने दाबीमाथि अपमान लगायो।”)

Assent (Verb) /əˈsɛnt/

Nepali Meaning: सहमत हुनु

Synonym: Agree, Accept, Concur

Antonym: Disagree, Refuse, Reject

Example 1 (Easy to remember): “The director assented to the proposed changes in the script.” (Nepali Translation: “निर्देशकले प्रस्तावित स्क्रिप्टमा परिवर्तनहरूसँग सहमत भए।”)

Example 2 (Funny example): “The parrot assented to being the loudest in the house.” (Nepali Translation: “सुनकोटीले घरमा सबैभन्दा ठूलो आवाज गर्ने मान्यता दिए।”)

Assuage (Verb) /əˈsweɪdʒ/

Nepali Meaning: कम हुनु

Synonym: Alleviate, Soothe, Mitigate

Antonym: Aggravate, Exacerbate, Intensify

Example 1 (Easy to remember): “She tried to assuage her child’s fear of the dark.” (Nepali Translation: “उनले आफ्ना बालबालिकाको अन्धकार भयलाई कम गर्ने प्रयास गरिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The cat tried to assuage its guilt by bringing its human a dead mouse.” (Nepali Translation: “बिरालोले आफ्नो दोषलाई कम गर्नका लागि मानिसलाई मरेको मुसा ल्याउने प्रयास गर्यो।”)

Astute (Adjective) /əˈstjuːt/

Nepali Meaning: चतुर, तीक्ष्णबुद्धि

Synonym: Clever, Sharp, Shrewd

Antonym: Dull, Stupid, Foolish

Example 1 (Easy to remember): “The astute businessman foresaw the economic crash and saved his investments.” (Nepali Translation: “चतुर व्यापारीले आर्थिक क्राश अगाडि देखेर आफ्ना लगानी बचाए।”)

Example 2 (Funny example): “The astute squirrel outwitted the cat by pretending to be a statue.” (Nepali Translation: “चतुर गिल्तीले भन्सर बन्न देखाउँदै बिरालोलाई चक्मा दियो।”)

Atheism (Noun) /ˈeɪθiɪzəm/

Nepali Meaning: नास्तिकता

Synonym: Nonbelief, Disbelief, Irreligion

Antonym: Belief, Faith, Religion

Example 1 (Easy to remember): “Atheism is the belief that there is no God.” (Nepali Translation: “नास्तिकता भगवान छैन भन्ने विश्वास हो।”)

Example 2 (Funny example): “The cat claimed atheism until it got stuck in a tree and started praying.” (Nepali Translation: “बिरालोले नास्तिकताको दावी गर्यो जबसम्म यो रुखमा अट्किएन र प्रार्थना गर्न थालेन।”)

Asperity (Noun) /əˈspɛrɪti/

Nepali Meaning: कठोरता

Synonym: Harshness, Rigor, Severity

Antonym: Softness, Mildness, Gentleness

Example 1 (Easy to remember): “She responded with asperity when asked about her divorce.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो तलाकको बारेमा सोधिएको बेला कठोरताले जवाफ दिए।”)

Example 2 (Funny example): “The lemon competed for the asperity award among fruits, hoping to outdo the sour grape.” (Nepali Translation: “निम्बुले फलहरू बीच कठोरता पुरस्कारको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै, खट्टा अंगुरलाई पराजित गर्ने आशा गर्यो।”)

Athwart (Adverb, Preposition) /əˈθwɔːrt/

Nepali Meaning: अड्किलो

Synonym: Across, Over, Crosswise

Antonym: Along, Parallel, In line with

Example 1 (Easy to remember): “The log lay athwart the path, blocking our way.” (Nepali Translation: “लाठी बाटोमा अड्किलो राखिएको थियो, हाम्रो बाटो रोकिरहेको थियो।”)

Example 2 (Funny example): “The cat sat athwart the dog’s bed, claiming it as its own.” (Nepali Translation: “बिरालो कुकुरको ओछ्यानमा अड्किलो बसेर आफ्नो मान्यता दियो।”)

Assiduous (Adjective) /əˈsɪdʒuəs/

Nepali Meaning: उत्साही, मेहनती

Synonym: Diligent, Industrious, Hardworking

Antonym: Lazy, Indolent, Slothful

Example 1 (Easy to remember): “She was assiduous in her studies, always striving for excellence.” (Nepali Translation: “उनी आफ्नो अध्ययनमा उत्साही थिइन्, सधैं उत्कृष्टताको खोजीमा।”)

Example 2 (Funny example): “The assiduous cat practiced its stalking technique on a toy mouse.” (Nepali Translation: “उत्साही बिरालोले खेल्नुका मुसामा आफ्नो घुमाउने तकनिक अभ्यास गर्यो।”)

Assimilate (Verb) /əˈsɪmɪleɪt/

Nepali Meaning: समायोजन गर्नु

Synonym: Absorb, Integrate, Incorporate

Antonym: Separate, Segregate, Isolate

Example 1 (Easy to remember): “The immigrant family quickly assimilated into the new culture.” (Nepali Translation: “अहिले आएको परिवारले चाँडै नयाँ संस्कृतिमा समायोजन गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The dog tried to assimilate into the group of cats by purring.” (Nepali Translation: “कुकुरले बिरालोहरूको समूहमा समायोजन हुन गर्ने प्रयास गर्दै म्याउँ गर्यो।”)

Astringent (Adjective) /əˈstrɪndʒənt/

Nepali Meaning: कसाउने, चिम्लाउने

Synonym: Binding, Constricting, Tightening

Antonym: Loosening, Relaxing, Softening

Example 1 (Easy to remember): “The astringent taste of the unripe fruit made her mouth pucker.” (Nepali Translation: “पाक्न नगेको फलको कसाउने स्वादले उनको मुख चिम्लो बनायो।”)

Example 2 (Funny example): “The squirrel found the acorn astringent and made a funny face.” (Nepali Translation: “गिल्तीले बदामको फलदाना कसाउने पाएको र हास्यास्पद अनुहार बनायो।”)

Athirst (Adjective) /əˈθɜːrst/

Nepali Meaning: प्यासा

Synonym: Thirsty, Parched, Dehydrated

Antonym: Quenched, Sated, Hydrated

Example 1 (Easy to remember): “After a long run, he was athirst and drank a large glass of water.” (Nepali Translation: “लामो दौडेपछि, उनी प्यासा भए र ठूलो गिलास पानी पिए।”)

Example 2 (Funny example): “The camel, though living in the desert, never seems athirst.” (Nepali Translation: “मरुभूमिमा बस्ने उन्ट, पनि कहिले पनि प्यासा देखिँदैन।”)

Aspirant (Noun) /ˈaspɪrənt/

Nepali Meaning: उम्मेदवार, इच्छुक

Synonym: Candidate, Contender, Applicant

Antonym: Noncandidate, Noncontender, Disinterested party

Example 1 (Easy to remember): “The aspirant for the job showed his skills during the interview.” (Nepali Translation: “कामको लागि इच्छुक व्यक्तिले अन्तर्वार्ताको समयमा आफ्नो क्षमता देखाए।”)

Example 2 (Funny example): “The dog was an aspirant for the role of ‘best fetcher’ in the park.” (Nepali Translation: “कुकुर पार्कमा ‘सबैभन्दा राम्रो फर्काउने’ भूमिकाका लागि इच्छुक थियो।”)

Aspiration (Noun) /ˌaspɪˈreɪʃn/

Nepali Meaning: आकांक्षा, इच्छा

Synonym: Ambition, Goal, Desire

Antonym: Apathy, Disinterest, Indifference

Example 1 (Easy to remember): “His aspiration to become a doctor motivated him to study hard.” (Nepali Translation: “डाक्टर बन्ने आकांक्षाले उनलाई पढ्न मन लगाउन प्रेरित गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The chicken’s aspiration was to cross the road without anyone questioning its motives.” (Nepali Translation: “कुखुराको इच्छा थियो रोड पार गर्न बिना कसैले उसको उद्देश्य सोधिनबिनै।”)

Ascetic (Adjective) /əˈsetɪk/

Nepali Meaning: तपस्वी, साधू

Synonym: Austere, Spartan, Self-denying

Antonym: Hedonistic, Luxurious, Self-indulgent

Example 1 (Easy to remember): “He chose to live an ascetic life, free of material possessions.” (Nepali Translation: “उनले भौतिक सम्पत्तिबाट मुक्त, तपस्वी जीवन जीउन चुने।”)

Example 2 (Funny example): “The squirrel lived an ascetic lifestyle, denying itself acorns for a week.” (Nepali Translation: “गिल्तीले एक हप्ता बदाम नखाने, तपस्वी जीवनशैली अपनायो।”)

Ascribe (Verb) /əˈskraɪb/

Nepali Meaning: आरोप लगाउनु, दायित्व दिनु

Synonym: Attribute, Assign, Credit

Antonym: Discredit, Detract, Deny

Example 1 (Easy to remember): “She ascribed her success to hard work and dedication.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो सफलतालाई कठोर परिश्रम र समर्पणलाई आरोप लगाइन्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog ascribed its inability to catch the squirrel to its short legs.” (Nepali Translation: “कुकुरले आफ्नो छोटो खुट्टाको कारण गिल्तीलाई पक्न नसक्ने दायित्व दिए।”)

Asexual (Adjective) /eɪˈsɛkʃuəl/

Nepali Meaning: अलैंगिक, आत्मसृजनी

Synonym: Nonsexual, Unisexual, Self-reproducing

Antonym: Sexual, Bisexual, Heterosexual

Example 1 (Easy to remember): “Some plants reproduce asexually, meaning they don’t require a partner.” (Nepali Translation: “केही वनस्पतिहरू अलैंगिक रूपमा प्रजनन गर्दछन्, जुनका अर्थ हुन्छ कि उनलाई साझेदारको आवश्यकता छैन।”)

Example 2 (Funny example): “The last cookie decided to reproduce asexually, but sadly it just crumbled.” (Nepali Translation: “अन्तिम कुकीले अलैंगिक रूपमा प्रजनन गर्न निर्णय गर्यो, तर दुःखको कुरा यो हो कि त्यो केवल चूरचूर हुँदै गयो।”)

Ashen (Adjective) /ˈæʃən/

Nepali Meaning: खैरो, राख जस्तो

Synonym: Pale, Gray, Bleak

Antonym: Colorful, Vibrant, Lively

Example 1 (Easy to remember): “After hearing the shocking news, his face turned ashen.” (Nepali Translation: “धक्का देने समाचार सुनेपछि, उनको चेहरा खैरो भयो।”)

Example 2 (Funny example): “The snowman turned ashen after a volcano erupted in the garden.” (Nepali Translation: “बगैंचामा ज्वालामुखी फट्दा स्नोम्यान खैरो भयो।”)

Askance (Adverb) /əˈskæns/

Nepali Meaning: तिर्खा, संशयपूर्ण दृष्टि

Synonym: Doubtfully, Suspiciously, Skeptically

Antonym: Trustingly, Confidently, Assuredly

Example 1 (Easy to remember): “She looked askance at the suspicious man.” (Nepali Translation: “उनले संदिग्ध मानिसलाई तिर्खा हेर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The cat looked askance at the vacuum cleaner.” (Nepali Translation: “बिरालोले खाली ढोक्ने मिनेलाई तिर्खा हेर्यो।”)

Asperity (Noun) /əˈspɛrɪti/

Nepali Meaning: कठोरता, रूखापन

Synonym: Harshness, Severity, Roughness

Antonym: Gentleness, Smoothness, Kindness

Example 1 (Easy to remember): “He responded with asperity when asked about his late arrival.” (Nepali Translation: “उनको देरी आउने बारे प्रश्न गर्दा उनले कठोरताका साथ जवाफ दिए।”)

Example 2 (Funny example): “The cookie showed asperity when it refused to crumble.” (Nepali Translation: “कुकीले खुर्दक्न नमान्दा उसले कठोरता देखायो।”)

Aspirant (Noun) /ˈaspɪrənt/

Nepali Meaning: आकांक्षी, प्रार्थी

Synonym: Hopeful, Candidate, Contender

Antonym: Noncompetitor, Indifferent, Uninterested

Example 1 (Easy to remember): “She is an aspirant for the position of company president.” (Nepali Translation: “उनी कम्पनीकी अध्यक्षको पदको लागि आकांक्षी छिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The cat is an aspirant for the position of house ruler.” (Nepali Translation: “बिरालो घरको शासकको पदको लागि आकांक्षी छ।”)

Aspiration (Noun) /ˌaspəˈreɪʃən/

Nepali Meaning: आकांक्षा, इच्छा

Synonym: Ambition, Desire, Goal

Antonym: Apathy, Disinterest, Disinclination

Example 1 (Easy to remember): “His aspiration is to become a successful entrepreneur.” (Nepali Translation: “उनको आकांक्षा सफल उद्यमशील हुनु हो।”)

Example 2 (Funny example): “The dog’s aspiration is to finally catch its tail.” (Nepali Translation: “कुकुरको आकांक्षा अन्तमा आफ्नो पुच्छर लप्कन हो।”)

Aspire (Verb) /əˈspaɪər/

Nepali Meaning: आकांक्षा गर्नु, इच्छा गर्नु

Synonym: Aim, Desire, Strive

Antonym: Disregard, Ignore, Neglect

Example 1 (Easy to remember): “He aspires to be a well-known author.” (Nepali Translation: “उनी एक ठूलो लेखक बन्न आकांक्षा गर्दछन्।”)

Example 2 (Funny example): “The cat aspires to become the master of the house.” (Nepali Translation: “बिरालो घरको मालिक बन्न आकांक्षा गर्दछ।”)

Assailant (Noun) /əˈseɪlənt/

Nepali Meaning: हामी, आक्रामक

Synonym: Attacker, Aggressor, Intruder

Antonym: Defender, Protector, Guardian

Example 1 (Easy to remember): “The police are searching for the assailant in the robbery.” (Nepali Translation: “प्रहरीले डाकातीमा हामीको खोजी गर्दैछ।”)

Example 2 (Funny example): “In the world of cookies, a hungry kid is an assailant.” (Nepali Translation: “कुकीको संसारमा, भोको बच्चा हामी हुन्छ।”)

Assassin (Noun) /əˈsasɪn/

Nepali Meaning: हत्यारा, अपराधी

Synonym: Murderer, Killer, Homicidal

Antonym: Savior, Protector, Defender

Example 1 (Easy to remember): “The police quickly apprehended the assassin.” (Nepali Translation: “प्रहरीले छिटो नै हत्यारालाई पक्राउ गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “In the world of bugs, a fly swatter is a feared assassin.” (Nepali Translation: “कीटको संसारमा, उडानछप्पी एक डरलाग्दो हत्यारा हो।”)

Assassinate (Verb) /əˈsasɪneɪt/

Nepali Meaning: हत्या गर्नु, वध गर्नु

Synonym: Murder, Kill, Slay

Antonym: Save, Protect, Defend

Example 1 (Easy to remember): “The plot to assassinate the king was foiled.” (Nepali Translation: “राजाको हत्या गर्ने षड्यंत्र विफल भयो।”)

Example 2 (Funny example): “The spider planned to assassinate the fly in its web.” (Nepali Translation: “माकुराले आफ्नो जालमा माछा मार्ने योजना बनाएको थियो।”)

Assassination (Noun) /əˌsasɪˈneɪʃən/

Nepali Meaning: हत्या, वध

Synonym: Murder, Killing, Slaying

Antonym: Rescue, Salvation, Protection

Example 1 (Easy to remember): “The assassination of the president shocked the nation.” (Nepali Translation: “राष्ट्रपतिको हत्याले राष्ट्रलाई धक्का दियो।”)

Example 2 (Funny example): “In the vegetable world, chopping a carrot could be seen as an assassination.” (Nepali Translation: “तरकारीको संसारमा, गाजर काट्ने क्रियालाई हत्या भन्न सकिन्छ।”)

Assay (Noun) /ˈæseɪ/

Nepali Meaning: परीक्षण, जांच

Synonym: Analysis, Test, Examination

Antonym: Guess, Conjecture, Hunch

Example 1 (Easy to remember): “The gold was sent for assay to determine its purity.” (Nepali Translation: “सुनको शुद्धता निर्धारण गर्न यसलाई परीक्षणका लागि पठाइयो।”)

Example 2 (Funny example): “The cookie had to pass the assay of taste, performed by the kid.” (Nepali Translation: “कुकीले बच्चाद्वारा प्रदर्शित स्वादको परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनु पर्यो।”)

Assent (Verb) /əˈsɛnt/

Nepali Meaning: सहमत हुनु, अनुमति दिनु

Synonym: Agree, Consent, Approve

Antonym: Disagree, Object, Protest

Example 1 (Easy to remember): “She assented to the proposed plan.” (Nepali Translation: “उनले प्रस्तावित योजनासँग सहमत हुन्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog assented to the plan of getting more treats.” (Nepali Translation: “कुकुरले अधिक नस्कापाउने योजनासँग सहमत हुन्।”)

Assess (Verb) /əˈsɛs/

Nepali Meaning: मूल्यांकन गर्नु, अनुमान लगाउनु

Synonym: Evaluate, Estimate, Appraise

Antonym: Guess, Ignore, Neglect

Example 1 (Easy to remember): “The teacher assessed the students’ assignments.” (Nepali Translation: “शिक्षकले विद्यार्थीहरूको अनुदेशनलाई मूल्यांकन गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The squirrel assessed the distance to the next tree before jumping.” (Nepali Translation: “लाउरोले फाल्नु अघि अर्को रुखसम्मको दूरीलाई मूल्यांकन गर्यो।”)

Assessor (Noun) /əˈsɛsɚ/

Nepali Meaning: मूल्यांकनकर्ता, अनुमान लगाउनेवाला

Synonym: Evaluator, Appraiser, Estimator

Antonym: Student, Examinee, Test-taker

Example 1 (Easy to remember): “The assessor determined the value of the property.” (Nepali Translation: “मूल्यांकनकर्ताले सम्पत्तिको मान निर्धारण गरे।”)

Example 2 (Funny example): “In the ant world, the assessor ant checks the quality of the food before storage.” (Nepali Translation: “माउरीको संसारमा, मूल्यांकनकर्ता माउरीले भोकारी गर्नु अघि खानाको गुणस्तर जाँच्दछ।”)

Assets (Noun) /ˈæsɛts/

Nepali Meaning: सम्पत्ति, भन्डार

Synonym: Property, Wealth, Resources

Antonym: Liabilities, Debts, Obligations

Example 1 (Easy to remember): “Her assets include a house, a car, and several bank accounts.” (Nepali Translation: “उनको सम्पत्तिमा एक घर, एक कार र केही बैंक खाताहरु पर्छन्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog’s assets include its favorite bone, a squeaky toy, and a soft blanket.” (Nepali Translation: “कुकुरको सम्पत्तिमा उसको प्रिय हाड, एक चिच्याउदो खेल्ने वस्त्र र एक मुलायम कम्बल पर्दछ।”)

Assiduous (Adjective) /əˈsɪdʒuəs/

Nepali Meaning: परिश्रमी, निरन्तर

Synonym: Diligent, Hardworking, Tireless

Antonym: Lazy, Indolent, Slothful

Example 1 (Easy to remember): “He is assiduous in his studies.” (Nepali Translation: “उनी आफ्नो अध्ययनमा परिश्रमी छन्।”)

Example 2 (Funny example): “The dog was assiduous in its pursuit of the squirrel.” (Nepali Translation: “कुकुरले लाउरोको पीछा गर्नमा परिश्रमी छ।”)

Assignee (Noun) /ˌæsaɪˈniː/

Nepali Meaning: अधिकारभोगी, काममा नियुक्त

Synonym: Appointee, Nominee, Delegate

Antonym: Assigner, Appointer, Nominator

Example 1 (Easy to remember): “The assignee is responsible for completing the task.” (Nepali Translation: “अधिकारभोगीले कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी छ।”)

Example 2 (Funny example): “In the ant world, an assignee ant carries food back to the colony.” (Nepali Translation: “माउरीको संसारमा, नियुक्त माउरीले खाना बस्तीमा ल्याउँछ।”)

Assimilate (Verb) /əˈsɪmɪleɪt/

Nepali Meaning: समावेश हुनु, सिक्नु

Synonym: Absorb, Incorporate, Learn

Antonym: Exclude, Isolate, Separate

Example 1 (Easy to remember): “Children can assimilate new information quickly.” (Nepali Translation: “बालबालिकाहरुले नयाँ जानकारी छिटो सिक्न सक्छन्।”)

Example 2 (Funny example): “The sponge quickly assimilated the spilled water.” (Nepali Translation: “स्पन्जले फेलिएको पानी चाँडै सिक्ने गर्यो।”)

Assonance (Noun) /ˈæsənəns/

Nepali Meaning: स्वर समानता, ध्वनि समानता

Synonym: Resemblance, Echo, Harmony

Antonym: Discord, Dissonance, Incongruity

Example 1 (Easy to remember): “The poet used assonance to create a rhythmic flow in the poem.” (Nepali Translation: “कविले कवितामा लयबद्ध फ्लो सिर्जना गर्न स्वर समानताको प्रयोग गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The frog’s ‘ribbit, ribbit’ sound is an assonance.” (Nepali Translation: “भ्यागुताको ‘रिबिट, रिबिट’ ध्वनि स्वर समानता हो।”)

Assonant (Adjective) /ˈæsənənt/

Nepali Meaning: स्वर समानता भएको

Synonym: Harmonious, Rhyming, Resonant

Antonym: Discordant, Dissonant, Inharmonious

Example 1 (Easy to remember): “The assonant words created a pleasing effect in the poem.” (Nepali Translation: “स्वर समानता भएका शब्दहरूले कवितामा मनपर्दो प्रभाव सिर्जना गरे।”)

Example 2 (Funny example): “The frog’s ‘ribbit, ribbit’ sound is assonant.” (Nepali Translation: “भ्यागुताको ‘रिबिट, रिबिट’ ध्वनि स्वर समानता भएको हो।”)

Assuage (Verb) /əˈsweɪdʒ/

Nepali Meaning: कम हुनु, शान्त हुनु

Synonym: Alleviate, Mitigate, Soothe

Antonym: Aggravate, Intensify, Exacerbate

Example 1 (Easy to remember): “She managed to assuage her child’s fear of the dark.” (Nepali Translation: “उनले आफ्नो बालबालिकाको अन्ध्यारो भयलाई शान्त गर्न सफलतापूर्वक सम्भालेकी छिन्।”)

Example 2 (Funny example): “The cat assuaged its curiosity by investigating the box.” (Nepali Translation: “बिरालोले बाकसलाई जाँच्दै आफ्नो जिज्ञासा शान्त गर्यो।”)

Astringent (Adjective) /əˈstrɪndʒənt/

Nepali Meaning: कसाउने, चिर्काउने

Synonym: Binding, Constricting, Contracting

Antonym: Loosening, Releasing, Relaxing

Example 1 (Easy to remember): “The astringent lotion helped to reduce the skin inflammation.” (Nepali Translation: “कसाउने लोसनले त्वचाको प्रदाहलाई कम गर्नमा मद्दत गर्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The cat found the astringent taste of the lemon quite shocking.” (Nepali Translation: “बिरालोले निम्बुको कसाउने स्वादलाई धेरै चौकसायो।”)

Astute (Adjective) /əˈstut/

Nepali Meaning: चतुर, चालक

Synonym: Clever, Shrewd, Wise

Antonym: Dull, Ignorant, Stupid

Example 1 (Easy to remember): “He was an astute businessman who could predict market trends.” (Nepali Translation: “उनी चालक व्यापारी थिए जसले बजारी चलनलाई अनुमान गर्न सक्थे।”)

Example 2 (Funny example): “The astute cat managed to open the cupboard to get its food.” (Nepali Translation: “चालक बिरालोले आफ्नो खाना पाउन अलमारी खोल्ने व्यवस्था गर्यो।”)

Atheism (Noun) /ˈeɪθiɪzəm/

Nepali Meaning: नास्तिकता, ईश्वरनास्तिकता

Synonym: Disbelief, Non-belief, Irreligion

Antonym: Theism, Belief, Faith

Example 1 (Easy to remember): “Atheism is the disbelief in the existence of a god or gods.” (Nepali Translation: “नास्तिकता भनेको ईश्वर वा देवताको अस्तित्वमा विश्वास नगर्ने हो।”)

Example 2 (Funny example): “My cat’s atheism is quite clear; it worships no one but itself.” (Nepali Translation: “मेरो बिरालोको नास्तिकता धेरै स्पष्ट छ; उनले आफैलाई बाहेक कसैलाई पूज्दैन।”)

Athirst (Adjective) /əˈθɜːrst/

Nepali Meaning: प्यासा, तिर्खा

Synonym: Thirsty, Desirous, Eager

Antonym: Quenched, Satisfied, Satiated

Example 1 (Easy to remember): “After a long day in the sun, he was athirst.” (Nepali Translation: “सूर्यमा लामो दिन बिताएपछि, उनलाई तिर्खा लाग्यो।”)

Example 2 (Funny example): “The cat was athirst after a chase with the mouse.” (Nepali Translation: “मुसासंग दौडादौडी गरेपछि बिरालोलाई तिर्खा लाग्यो।”)

Athwart (Adverb) /əˈθwɔːrt/

Nepali Meaning: अधोरेख, पारी, आडी

Synonym: Across, Crosswise, Transversely

Antonym: Along, Lengthwise, Longitudinally

Example 1 (Easy to remember): “He placed the logs athwart to build a raft.” (Nepali Translation: “उनले रफ्ट बनाउन ठूला लाठीहरूलाई अधोरेख राखे।”)

Example 2 (Funny example): “The cat lay athwart the doorway, blocking anyone from entering.” (Nepali Translation: “बिरालोले द्वारमुखमा आडी लेगेको थियो, कसैलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न नदिई।”)


abase (v.)

Nepali Meaning: अवमान गर्नु, पदावनत गर्नु

Synonym: degrade, humiliate

Antonym: elevate, honor

Example 1: After the scandal, the politician’s reputation was abased in the eyes of the public. (घटनापछि जनताको नजरमा राजनीतिज्ञको प्रतिष्ठा अवमानित भयो।)

Example 2: In a desperate attempt to win, the player resorted to abasing his opponents with personal insults. (जितका लागि आफूलाई मात गर्ने खेलाडीले व्यक्तिगत अपमानले आफ्ना प्रतिपक्षहरूलाई नीच गर्ने प्रयास गरे।)

abbess (n.)

Nepali Meaning: अवाधिनमा बस्नेकी महिला

Synonym: mother superior, prioress

Antonym: monk, abbot

Example 1: The abbess led the nuns in their daily prayers and guided them in their spiritual pursuits. (अवाधिनमा बस्नेकी महिलाले दैनिक प्रार्थनामा नन्सहरूलाई संचालन गर्नुभयो र उनीहरूलाई आध्यात्मिक प्रयासहरूमा मार्गदर्शन गर्नुभयो।)

Example 2: The abbess was known for her wisdom and compassion, and the nuns respected her deeply. (अवाधिनमा बस्नेकी महिलाले अपनो बुद्धिमता र करुणामयी व्यवहारको लागि प्रसिद्ध थिइन्, र नन्सहरूले उहाँलाई गहिरो आदर गर्नुभयो।)

abbey (n.)

Nepali Meaning: मठ, अध्यात्मिक संस्थान

Synonym: monastery, convent

Antonym: secular institution, university

Example 1: The abbey was a peaceful sanctuary where the monks dedicated themselves to prayer and contemplation. (मठ शान्तिपूर्ण आश्रयस्थान थियो जहाँ संन्यासीहरूले ध्यान र विचारमा आफ्नो समय लगाउनेछन्।)

Example 2: The abbey’s architecture was breathtaking, with its towering spires and intricate carvings. (मठको स्थापत्य शानदार थियो, उच्च पंखाहरू र जटिल नक्कलहरूले गम्भीर आकर्षण गर्थे।)

abbot (n.)

Nepali Meaning: मठको मुख्य, संन्यासीको नेता

Synonym: head monk, superior

Antonym: abbess, nun

Example 1: The abbot guided the activities of the monastery and provided spiritual counsel to the monks. (मुख्यले मठको कार्यहरूमा मार्गदर्शन गर्थे र संन्यासीहरूलाई आध्यात्मिक सल्लाह प्रदान गर्थे।)

Example 2: As the abbot of the monastery, he had the responsibility of maintaining discipline and ensuring the well-being of the monks. (मठका मुख्यका रूपमा, उहाँलाई अनुशासन राख्ने र संन्यासीहरूको सुखसुविधाको ख्याल राख्ने जिम्मेवारी थियो।)

abdicate (v.)

Nepali Meaning: अधिकारत्याग गर्नु, छोड्नु

Synonym: renounce, resign

Antonym: assume, retain

Example 1: The king decided to abdicate the throne and live a life of seclusion. (राजा ने सिंहासन त्याग गर्ने र एकान्तमा बास बस्ने जीवन बिताउने निर्णय गरे।)

Example 2: The CEO’s sudden decision to abdicate shocked the employees and created uncertainty within the company. (मालिकको अकस्मात छोड्ने निर्णयले कर्मचारीहरूलाई आश्चर्यचकित गरे र कम्पनीभित्रको अनिश्चय उत्पन्न गरे।)

abdomen (n.)

Nepali Meaning: पेट, अण्डाको नअण्डाको निचोड़, उदर

Synonym: belly, stomach

Antonym: chest, thorax

Example 1: The pain in his abdomen indicated a possible digestive problem. (उहाँको पेटमा दुख अन्न पाचन समस्याको संकेत दिदैछ।)

Example 2: She felt a fluttering sensation in her abdomen when she saw her crush. (आफ्नो मनमा प्रेमास्पद देखेपछि उहाँले आफ्नो पेटमा गुन्द्रुको अहसास गरे।)

abdominal (n.)

Nepali Meaning: पेटको, पेटसम्बन्धी

Synonym: stomachic, visceral

Antonym: external, superficial

Example 1: The doctor performed an abdominal examination to check for any abnormalities. (डाक्टरले अपराधको जाँच गर्नका लागि पेटको परीक्षण गरे।)

Example 2: Regular exercise can help strengthen the abdominal muscles. (नियमित व्यायामले पेटका मास्तिष्कहरूलाई मजबूत गर्न सहयोग पुर्याउँछ।)

abduction (n.)

Nepali Meaning: अपहरण, अपराधीले पक्रनु

Synonym: kidnapping, seizure

Antonym: release, liberation

Example 1: The abduction of the child shocked the entire community and sparked a search operation. (बालकको अपहरणले समुदायका सबैलाई आश्चर्यचकित गरे र एक खोजी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्यो।)

Example 2: The movie plot revolves around the abduction of a prominent political figure. (चलचित्रको कथा किसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिको अपहरणमा घुम्ने छ।)

abed (adv.)

Nepali Meaning: खाटमा, बिछाएकोमा

Synonym: in bed, reclining

Antonym: awake, upright

Example 1: After a long day, she was happy to finally lie abed and rest. (लामो दिनपछि, उहाँले खाटमा बिछाई आराम गर्न खुशी थिइन्।)

Example 2: The sick child remained abed, under the care of his mother. (रोगी बालकले आफ्नो आमाको देखरेखमा खाटमा बसेर बस्यो।)

aberration (n.)

Nepali Meaning: अनैच्छिकता, विपथ

Synonym: deviation, anomaly

Antonym: normalcy, conformity

Example 1: His outburst at the meeting was considered an aberration from his usual calm demeanor. (सभामा उहाँको उग्र आक्रोशलाई आफ्नो सामान्य शान्तिपूर्ण आचरणबाट अनैच्छिकता मानिएको थियो।)

Example 2: The sudden change in her behavior was seen as an aberration by her friends. (उहाँको व्यवहारमा अकस्मात परिवर्तनलाई उहाँका साथीहरूले अनैच्छिकता मानेका थिए।)

abet (v.)

Nepali Meaning: सहायता गर्नु, उत्कृष्टता दिनु

Synonym: assist, support

Antonym: hinder, discourage

Example 1: The evidence suggested that he had abetted the criminal in carrying out the robbery. (साक्ष्यले देखायो कि उहाँले चोरी गर्ने अपराधीलाई सहायता गरेको थियो।)

Example 2: She refused to abet her friend in cheating on the exam and encouraged her to study honestly. (उहाँले आफ्नो साथीलाई परीक्षामा चिट्ठा गर्न सहायता गर्न नसक्नु भएको थियो र उहाँलाई ईमानदारीले अध्ययन गर्ने बोलाए।)

abeyance (n.)

Nepali Meaning: रुकावट, स्थगितता

Synonym: suspension, interruption

Antonym: continuation, activation

Example 1: The project was put into abeyance due to a lack of funding. (आर्थिक विरुद्धता भएको कारणले परियोजना रुकावटमा राखियो।)

Example 2: The decision regarding the new policy is currently in abeyance until further discussion. (नयाँ नीतिको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने छलफल भइसकेपछि त्यसको निर्णय अब समयगामी रुकावटमा छ।)

abhorrence (n.)

Nepali Meaning: घृणा, नफरत

Synonym: disgust, loathing

Antonym: attraction, fondness

Example 1: The abhorrence for violence was deeply ingrained in her principles. (हिंसालाई घृणा उहाँको सिद्धान्तमा गहिरो थियो।)

Example 2: His abhorrence of injustice motivated him to fight for social equality. (अन्यायको नफरतले उहाँलाई सामाजिक समानताको लागि संघर्ष गर्न उत्साहित गर्यो।)

abhorrent (adj.)

Nepali Meaning: घृणास्पद, घृणाजनक

Synonym: repugnant, detestable

Antonym: appealing, pleasing

Example 1: The dictator’s abhorrent actions violated basic human rights. (एक निरंकुश शासकको घृणास्पद क्रियाहरूले मूलभूत मानव अधिकारलाई उल्लंघन गर्यो।)

Example 2: His abhorrent behavior towards women resulted in his social isolation. (नारिका विरुद्धको उहाँको घृणाजनक व्यवहारले उहाँलाई सामाजिक छुट्टैदेखि अलग गर्यो।)

abidance (n.)

Nepali Meaning: अनुरुपता, पालन गर्नु

Synonym: compliance, observance

Antonym: violation, disobedience

Example 1: The abidance of the citizens to the law ensured a peaceful society. (नागरिकहरूको कानुनलाई पालन गर्ने भन्दा अर्को शान्तिपूर्ण समाज सुनिश्चित भयो।)

Example 2: The team’s success was a result of their strict abidance by the coach’s instructions. (टोलीको सफलताले उनीहरूको कोचको निर्देशहरूमा गर्दा गर्ने सख्त अनुरुपताको परिणाम थियो।)

abject (adj.)

Nepali Meaning: अधम, दीन

Synonym: miserable, wretched

Antonym: noble, dignified

Example 1: The refugees lived in abject poverty, with no access to basic necessities. (अपात्रहरूले आधारभूत आवश्यकताहरूमा पहुँच नभएको अधम गरिबीमा बस्नुपर्थ्यो।)

Example 2: His abject apology demonstrated his sincere remorse for his actions. (उहाँको अधम माफीले उहाँको क्रियाहरूको लागि उहाँको पूर्णता खेद प्रकट गर्यो।)

abjure (v.)

Nepali Meaning: पदादिक छोड्नु, सत्यको तर्क त्याग्नु

Synonym: renounce, relinquish

Antonym: embrace, affirm

Example 1: After years of studying law, he decided to abjure his legal career and pursue his passion for art. (कई वर्षको कानुन अध्ययनपछि, उहाँले आफ्नो कानुनी करियरलाई छोडेर कला मा आफ्नो रुचि अनुसर्ने निर्णय गरे।)

Example 2: The witness decided to abjure his previous statement and provide a new testimony. (साक्षीले आफ्नो पहिलो बयान छोडेर नयाँ साक्ष्य दिने निर्णय गरे।)

able-bodied (adj.)

Nepali Meaning: सशक्त शरीरसम्पन्न, योग्य शारीरिक

Synonym: fit, healthy

Antonym: disabled, frail

Example 1: The job required able-bodied individuals who could handle physical labor. (कामले सशक्त शरीरसम्पन्न व्यक्तिहरूलाई माग्यो जुन शारीरिक काम गर्न सक्थे।)

Example 2: He volunteered at the rehabilitation center, assisting the less fortunate and disabled with his able-bodied strength. (उहाँले पुनर्स्थापना केन्द्रमा स्वयंसेवकका रूपमा आएर आफूले गर्ने सक्षम शारीरिक शक्तिबाट कमजोर र अपाङ्गहरूलाई सहायता गर्दै छिर्नुभयो।)

ablution (n.)

Nepali Meaning: मलमा, निर्मल बनाउने

Synonym: cleansing, purification

Antonym: contamination, defilement

Example 1: Before prayer, Muslims perform ablutions to cleanse their bodies and purify their souls. (ईश्वरविश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो शरीरलाई निर्मल बनाउन र आत्मालाई शुद्ध गर्न अभिमुखीकरणहरू गर्दछन्।)

Example 2: The spa offered various ablution rituals to help guests relax and rejuvenate. (स्पा अतिथिहरूलाई शान्त र नवजीवन प्राप्त गर्न मद्धतिका विभिन्न निर्मलीकरण आचरणहरू प्रदान गर्दछ।)

abnegate (v.)

Nepali Meaning: त्याग गर्नु, इन्कार गर्नु

Synonym: relinquish, renounce

Antonym: embrace, indulge

Example 1: He decided to abnegate his personal desires and dedicate himself to the service of others. (उहाँले आफ्नो निजी इच्छाहरूलाई त्याग गरेर अरुहरूको सेवामा आफ्नो अर्पण गर्ने निर्णय गरे।)

Example 2: The spiritual practice of abnegation involved fasting and self-denial. (त्याग गर्ने आध्यात्मिक अभ्यासले उपवास र आत्मानिराकरणलाई समावेश गर्थे।)

abnormal (adj.)

Nepali Meaning: असामान्य, अनौठो

Synonym: unusual, atypical

Antonym: normal, typical

Example 1: The abnormal weather patterns caused widespread crop failures in the region. (असामान्य मौसम प्रकृयाहरूले क्षेत्रमा व्यापक फसल बिफलताका कारण बने।)

Example 2: Her abnormal behavior raised concerns among her friends and family. (उहाँको असामान्य व्यवहारले उहाँका साथीहरू र परिवारमा चिन्ता उत्पन्न गर्यो।)

abominable (adj.)

Nepali Meaning: घृणित, घृणाजनक

Synonym: detestable, loathsome

Antonym: delightful, enjoyable

Example 1: The abominable crime shocked the entire nation and led to calls for stricter laws. (घृणाजनक अपराधले पूरा देशलाई आश्चर्यचकित गर्यो र कगर्नुभएका अधिक कठिन कानुनहरूको आवश्यकताका लागि आग्रह छन्।)

Example 2: The abominable smell emanating from the garbage dump made it unbearable to be nearby. (रद्दीबस्तीबाट उधृत हुँदै आउने घृणाजनक गन्धले नजिकमा हुन असहनीय बनाए।)

abominate (v.)

Nepali Meaning: अत्यन्त घृणा गर्नु, घृणालाग्नु

Synonym: detest, despise

Antonym: adore, love

Example 1: She abominated the sight of spiders and would scream in fear whenever she encountered one. (उहाँले माकुराको दृश्यलाई घृणा गर्थिन् र जब पनि उहाँले एउटा देखेपछि डरमा चिल्लाउँथिन्।)

Example 2: The politician’s corrupt practices were abominated by the public, leading to a loss of trust and support. (राजनीतिज्ञका भ्रष्ट अभियानले जनताले घृणा गरे, जसले विश्वास र समर्थनको हानि गर्यो।)

abomination (n.)

Nepali Meaning: घृणाजनक क्रिया वा आचरण

Synonym: atrocity, outrage

Antonym: admiration, commendation

Example 1: The massacre committed by the terrorists was considered an abomination against humanity. (आतंकवादीहरूले गरेको हत्याकाण्डलाई मानवताविरुद्धको घृणाजनक कार्य थाहा पारियो।)

Example 2: The use of child labor in sweatshops was regarded as an abomination by human rights activists. (हकको सचेतकहरूले बालश्रमको प्रयोगलाई घृणाजनक कार्यको रूपमा मान्यता गर्यो।)

aboriginal (adj.)

Nepali Meaning: आदिवासी, मूलभूत

Synonym: indigenous, native

Antonym: foreign, immigrant

Example 1: The aboriginal tribes have lived in harmony with nature for centuries. (आदिवासी जातिहरूले दशकहरूदेखि प्रकृतिसँग सम्बन्धमा बसेका छन्।)

Example 2: The museum showcased artifacts and cultural traditions of the aboriginal peoples. (संग्रहालयले आदिवासी जनजातिहरूको वस्त्रादि वस्तुहरू र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई प्रदर्शन गर्यो।)

aborigines (n.)

Nepali Meaning: मूलभूत निवासी, जनजाति

Synonym: indigenous people, natives

Antonym: immigrants, outsiders

Example 1: The aborigines of Australia have a rich cultural heritage that dates back thousands of years. (अष्ट्रेलियाका मूलभूत निवासीहरूले हजारौँ बर्षसम्मका समयसम्मको समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर छन्।)

Example 2: The government implemented policies to protect the rights and lands of the aborigines. (सरकारले आदिवासीहरूको अधिकार र जमिनको संरक्षणका लागि नीतिहरू लागू गर्यो।)

aboveboard (adv. & adj.)

Nepali Meaning: खुल्लामन्दिर, छलफलरहित

Synonym: honest, transparent

Antonym: deceptive, dishonest

Example 1: The businessman assured everyone that his dealings were aboveboard and free from any hidden agendas. (व्यापारीले सबैलाई आश्वासन दिएको थियो कि उहाँका लेनदेन खुल्लामन्दिर र लुका-छिपीको केही अभिप्रेत छैनन्।)

Example 2: The politician’s aboveboard behavior gained the trust and support of the voters. (राजनीतिज्ञको खुल्लामन्दिर व्यवहारले मतदाताहरूको विश्वास र समर्थन जित्यो।)

abrade (v.)

Nepali Meaning: घिस्नु, छिर्नु

Synonym: wear down, erode

Antonym: polish, smoothen

Example 1: The constant friction of the rough surface abraded the skin on her knees. (खराब सतहको निरन्तर घिस्नले उहाँको घुटनामा रगत खत्तम गर्यो।)

Example 2: The strong winds abraded the rocks over time, forming unique shapes. (मजबूत हावाहरूले समयगामी छिर्नुले ढल्काहरूलाई घाम बनाएर अनौठा आकार दिनुभयो।)

abrasion (n.)

Nepali Meaning: घिसन, छिर्न

Synonym: scraping, rubbing

Antonym: smoothness, intactness

Example 1: The hiker suffered multiple abrasions on his arms and legs from the sharp rocks. (खराब ढल्काहरूबाट टाढा निकलेको गरी हाइकरले आफ्नो हात र पिसाबाट कईबर्षीको निरन्तर घिसनबाट जघन्य घावहरू बच्याए।)

Example 2: The repeated abrasion of the wooden surface resulted in its smoothness and polished appearance. (लकडीको सतहको बारम्बारी घिसनले उसको मखमखाउने र प्रशस्त आवरण गर्यो।)

abridge (v.)

Nepali Meaning: संक्षेपमा ल्याउनु, हेरभेर पनि अहम अंशहरूलाई छोडेर छोटो पार्टमा ल्याउनु

Synonym: shorten, condense

Antonym: expand, elaborate

Example 1: The novel was abridged into a shorter version for young readers. (उज्ज्वल पाठकहरूका लागि उपन्यासलाई छोटो पार्टमा संक्षेपित गरिएको थियो।)

Example 2: The editor had to abridge the article to fit within the word limit of the magazine. (समाचारपत्रको शब्द सीमामा फिट हुन गर्ने लागि संपादकले लेखलाई संक्षेपित गर्नुपर्यो।)

abridgment (n.)

Nepali Meaning: संक्षेप, संक्षेपित संस्करण

Synonym: summary, condensation

Antonym: expansion, elaboration

Example 1: The abridgment of the book omitted some of the less significant subplots. (पुस्तकको संक्षेपले केही कम महत्त्वपूर्ण उपन्यासहरूलाई छोडेर गएको थियो।)

Example 2: The teacher provided an abridgment of the lengthy lecture to help students grasp the main points. (शैक्षिक ब्याख्यानको लामो ब्याख्यानलाई संक्षेपमा पेश गरेर शिक्षार्थीहरूलाई मुख्य बिन्दुहरू सम्झाउन मद्दत गर्नुभयो।)

abrogate (v.)

Nepali Meaning: रद्द गर्नु, रद्ध गर्नु

Synonym: revoke, annul

Antonym: establish, enforce

Example 1: The new government decided to abrogate several outdated laws. (नयाँ सरकारले कई अप्रचलित कानुनहरूलाई रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।)

Example 2: The contract was abrogated due to a breach of its terms by one of the parties. (एक पक्षको सशर्तहरूलाई उल्लंघन गर्ने गरी सम्झौता रद्द गरियो।)

abrupt (adj.)

Nepali Meaning: अकस्मात, अचानक

Synonym: sudden, unexpected

Antonym: gradual, smooth

Example 1: The car came to an abrupt stop when it collided with the tree. (गाडीले रुखलगाएमा अचानक ठोक्नुभयो।)

Example 2: His abrupt departure left everyone surprised and wondering about the reason behind it. (उहाँको अकस्मात छुट्टै बाहिरीले सबैलाई आश्चर्यचकित गर्यो र यसको पछाडि कारण के हो जान्ने चिन्ता गरिरहेका थिए।)

abscess (n.)

Nepali Meaning: पिसा, पुखवा

Synonym: boil, sore

Antonym: healing, recovery

Example 1: The doctor had to drain the abscess and apply antibiotics to treat the infection. (डाक्टरले पिसालाई खाली गर्नुपर्यो र संक्रमणलाई उपचार गर्नका लागि एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्यो।)

Example 2: The abscess on his gum caused severe pain and discomfort. (उहाँको मसूडामा भएको पिसाले गाढा दुख र असहजतालाई उत्पन्न गर्यो।)

abscission (n.)

Nepali Meaning: कटाउने क्रिया, छाने

Synonym: cutting, pruning

Antonym: growth, attachment

Example 1: The abscission of leaves during autumn is a natural process for deciduous trees. (परिपाकचाहिँ फल्ने रुखहरूको तात्पर्यमा पातहरूको छाने प्रकृया प्राकृतिक प्रक्रिया हो।)

Example 2: The abscission of the umbilical cord is performed shortly after a baby is born. (नवजात बच्चाले जन्म लिएपछि थोरै समयभित्र जरायाको छाने गरिन्छ।)

abscond (v.)

Nepali Meaning: गोप्ताचारमा बाँच्नु, लुकाउनु

Synonym: flee, escape

Antonym: stay, remain

Example 1: The suspect absconded from the police custody and was on the run for weeks. (संदिग्धले पुलिस निगरानीबाट भागेर दशातिर आठजनालाई तानीहालेपछि थियो।)

Example 2: He decided to abscond from his responsibilities and travel the world. (उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूबाट लुकाउने र विश्व भ्रमण गर्ने निर्णय गर्यो।)

absence (n.)

Nepali Meaning: अनुपस्थिति, अनुपस्थित हुनु

Synonym: nonattendance, lack

Antonym: presence, attendance

Example 1: Her absence from the meeting was noticed by her colleagues. (उहाँको बैठकबाटको अनुपस्थिति उहाँका सहकर्मीहरूले देख्यो।)

Example 2: The teacher marked the student’s absence in the attendance register. (शिक्षकले छात्रको अनुपस्थिति नामावलीमा चिन्ह लगाए।)

absent-minded (adj.)

Nepali Meaning: चिन्ताग्रस्त, अवसादी

Synonym: forgetful, preoccupied

Antonym: attentive, focused

Example 1: She often misplaced her belongings due to her absent-mindedness. (उहाँ अक्सर आफ्ना सामग्रीहरूलाई चिन्ताग्रस्तताको कारणले चाहबेटे।)

absolute (adj.)

Nepali Meaning: पूर्ण, अपरिमित

Synonym: complete, total

Antonym: partial, relative

Example 1: She has absolute authority over the project and makes all the final decisions. (उहाँले परियोजनामा पूर्ण अधिकार रख्छन् र सबै अन्तिम निर्णय गर्छन्।)

Example 2: The painting showcased the artist’s absolute mastery of color and form. (चित्रले कलाकारको रंग र आकृतिमा पूर्ण शिक्षा देखाएको थियो।)

absolutely (adv.)

Nepali Meaning: पूर्णतया, अत्यन्तै

Synonym: completely, entirely

Antonym: partially, somewhat

Example 1: I absolutely love the new album. Every song is fantastic. (मलाई नयाँ एल्बम पूर्णतया मन पर्छ। प्रत्येक गीत अद्भुत छ।)

Example 2: He was absolutely exhausted after running the marathon. (मैराथन दौडेपछि उहाँले पूर्णतया थकेका थिए।)

absorb (v.)

Nepali Meaning: शोषण गर्नु, लिनु

Synonym: soak up, assimilate

Antonym: release, emit

Example 1: The sponge absorbed the water quickly. (स्पंजले पानी तत्कालै शोषण गर्यो।)

Example 2: She was so absorbed in her book that she didn’t notice the time passing. (उहाँले आफ्नो पुस्तकमा तत्परताले यस्तो गर्नुभएको थियो कि समय बित्तिएपछि उहाँले थाहा नलिन्।)

absorption (n.)

Nepali Meaning: शोषण, लिनु

Synonym: assimilation, incorporation

Antonym: release, emission

Example 1: The absorption of nutrients from food is vital for maintaining good health. (खाद्यबाट पोषक पदार्थहरूको शोषण सुख्यता राख्ने लागि महत्वपूर्ण छ।)

Example 2: The absorption of information from different sources broadens one’s knowledge. (विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारीको शोषणले ज्ञानलाई विस्तार गर्दछ।)

abstain (v.)

Nepali Meaning: त्याग गर्नु, बच्चनु

Synonym: refrain, withhold

Antonym: indulge, partake

Example 1: She chose to abstain from alcohol for personal reasons. (व्यक्तिगत कारणका लागि उहाँले रकसीवान बाट पूर्णतया त्याग गरे।)

Example 2: The doctor advised her to abstain from spicy food during her recovery. (उपचार समयमा उपास्यहरूबाट बच्च्न उपचारदाताले उहाँलाई सल्लाह दिए।)

abstinence (n.)

Nepali Meaning: बिनविना, ब्रह्मचर्य

Synonym: restraint, self-denial

Antonym: indulgence, excess

Example 1: He practiced abstinence from sweets and desserts to maintain a healthy diet. (स्वस्थ आहारको रक्षा गर्नका लागि उहाँले मिठाइ र मिठासहरूबाट बिनविना गर्थे।)

Example 2: Abstinence from smoking has numerous health benefits. (स्मोकिङबाट बिनविना गर्ने बेरोजगारीमा स्वास्थ्यलाई ढेरै फाइदा हुन्छ।)

abstract (adj.)

Nepali Meaning: असारल, अलगाउनुपर्ने

Synonym: theoretical, conceptual

Antonym: concrete, tangible

Example 1: The artist’s painting was a beautiful abstract representation of emotions. (कलाकारको चित्रले भावनाहरूको सुन्दर असारल प्रतिष्ठान थियो।)

Example 2: The concept of time is difficult to grasp because it is abstract. (समयको अवधारणा गर्न कठिन हो जसको कारण उसले असारल छ।)

abundance (n.)

Nepali Meaning: प्रचुरता, धेरै

Synonym: plenty, wealth

Antonym: scarcity, lack

Example 1: The garden was filled with an abundance of colorful flowers. (बगिचामा रंगीन फूलहरूको प्रचुरताले भरिएको थियो।)

Example 2: The country is blessed with an abundance of natural resources. (देशलाई प्राकृतिक संसाधनहरूको प्रचुरताले आशीर्वाद गरिएको छ।)

abuse (n.)

Nepali Meaning: अपव्यय, गलत प्रयोग

Synonym: mistreatment, misuse

Antonym: respect, care

Example 1: Domestic abuse is a serious issue that needs to be addressed. (घरेलु हिंसा एक गम्भीर समस्या हो जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।)

Example 2: The misuse of power by those in authority is an abuse of their position. (अधिकारपतिहरूको शक्तिको गलत प्रयोगले उनीहरूको स्थानको अपव्यय हो।)

academic (adj.)

Nepali Meaning: शैक्षिक, अकादमिक

Synonym: educational, scholarly

Antonym: nonacademic, practical

Example 1: She pursued an academic career and became a professor at the university. (उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गरी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बनिन्।)

Example 2: The conference featured various academic papers presented by renowned scholars. (सम्मेलनले विख्यात विद्वानहरूले पेश गरेका विभिन्न शैक्षिक कागजातहरूलाई विशेषता दिए।)

academician (n.)

Nepali Meaning: विद्याथी, शिक्षाविद

Synonym: scholar, educator

Antonym: student, learner

Example 1: He was recognized as an eminent academician in the field of physics. (उहाँलाई भौतिकीको क्षेत्रमा प्रमुख विद्याथीको रूपमा मान्यता दिइएको थियो।)

Example 2: The academy invited renowned academicians to deliver lectures on various subjects. (अकादमीले विभिन्न विषयहरूमा व्याख्यान गर्न विख्यात विद्याथीहरूलाई आमन्त्रित गर्यो।)

altar (n.) [awl-ter]

Nepali Meaning: पूजाको थाली, विशेषतः यज्ञका लागि तयार गरिने चौको

Synonym: shrine, sanctuary

Antonym: profane, sacrilegious

Example 1: She knelt before the altar and offered her prayers. (उहाँले चौकका अगाडि निल्गेपछि त्यसलाई आफ्नो प्रार्थनाहरू समर्पण गरे।)

Example 2: The aroma of incense filled the air as it burned on the altar. (चौकमा जलाएको धूपको सुगन्धले हावालाई भरिएको थियो।)

alter (v.) [awl-tur]

Nepali Meaning: परिवर्तन गर्नु, संशोधन गर्नु

Synonym: modify, change

Antonym: preserve, maintain

Example 1: She decided to alter her dress to make it fit better. (उहाँले आफ्नो पोशाकलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे ताकि यसलाई राम्रोमा मिल्न सकोस्।)

Example 2: The artist altered the composition of the painting by adding vibrant colors. (कलाकारले जीवन्त रंगहरू थप्दै चित्रको संरचना परिवर्तन गरे।)

alteration (n.) [awl-ter-ey-shuhn]

Nepali Meaning: परिवर्तन, संशोधन

Synonym: modification, change

Antonym: preservation, maintenance

Example 1: The alteration of the original design resulted in a more modern look. (मूल नक्शाको परिवर्तनले यसलाई अधुरो आधुनिक आवाज दिए।)

Example 2: The tailor made several alterations to the suit to ensure a perfect fit. (दर्जीले सुटको बेला बेला मद्दत गरी परिवर्तनहरू गर्ने गरे ताकि यसलाई पूर्ण ठिक बनाउन सकोस्।)

altercate (v.) [awl-ter-keyt]

Nepali Meaning: मतभेद गर्नु, जोगाउनु

Synonym: argue, quarrel

Antonym: agree, reconcile

Example 1: The two politicians would often altercate during debates on controversial issues. (दुई राजनीतिज्ञहरूले विवादास्पद मुद्दामा बहस गर्थे।)

Example 2: They altercated loudly, but their argument was ultimately resolved through mediation. (उनीहरूले धेरै आवाजमा मतभेद गर्थे, तर अन्ततः उनीहरूको विवाद मध्यस्थताको माध्यमबाट निर्णय गरियो।)

alternate (n.) [awl-ter-nit]

Nepali Meaning: विकल्प, बदलिएको

Synonym: substitute, replacement

Antonym: original, primary

Example 1: The alternate route was shorter but had more traffic. (विकल्पिक मार्गले अघाडी बढी थियो, तर यसमा यातायात बढी थियो।)

Example 2: In his absence, his alternate will take over the responsibilities. (उहाँको अनुपस्थितिमा, उहाँको विकल्पले जिम्मेवारी लिनेछ।)

alternative (n.) [awl-tur-nuh-tiv]

Nepali Meaning: वैकल्पिक, विकल्प

Synonym: option, choice

Antonym: obligation, necessity

Example 1: Solar power is considered an alternative to traditional energy sources. (सौरशक्ति पारम्परिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकल्प मानिएको छ।)

Example 2: He decided to pursue an alternative career path instead of going to college. (विद्यालय जानका बजाय उहाँले वैकल्पिक पेशागत मार्गलाई अनुसरण गर्ने निर्णय गरे।)

altitude (n.) [al-ti-tood]

Nepali Meaning: ऊचाइ, उच्चता

Synonym: elevation, height

Antonym: depth, lowland

Example 1: The climbers reached an altitude of 8,000 meters on Mount Everest. (चढाउने व्यक्तिहरूले सगरमाथामा ८,००० मिटरको ऊचाइ पुगे।)

Example 2: The airplane began its descent from cruising altitude to prepare for landing. (विमानले ल्यान्डिङका लागि हवाई यात्रा गर्न बाटोमा निर्माण गर्न थाले।)

alto (n.) [al-toh]

Nepali Meaning: ऊचा स्वरबिशेष, तारा ध्वनिलाई तालिको समूह

Synonym: contralto, countertenor

Antonym: soprano, tenor

Example 1: She sings beautifully in the alto range. (उहाँले ऊचा स्वरविन्यासमा सुन्दर गाइरहेकी छिन्।)

Example 2: The choir director assigned her the alto part in the upcoming performance. (संगीतकारले आगामी प्रदर्शनको लागि उहाँलाई तालिको समूहमा नियुक्त गरे।)

altruism (n.) [al-troo-iz-uhm]

Nepali Meaning: अर्पणशीलता, उदारता

Synonym: selflessness, philanthropy

Antonym: selfishness, egoism

Example 1: His altruism led him to donate a significant portion of his wealth to charity. (उहाँको उदारताले उहाँले आफ्नो धनका महत्त्वपूर्ण भागलाई चरिताबाट दान गर्नुभयो।)

Example 2: The organization recognized her altruism and awarded her for her humanitarian efforts. (संगठनले उहाँको उदारतालाई मान्यता दिएर उहाँलाई मानवीय प्रयासहरूका लागि पुरस्कार प्रदान गर्यो।)

altruist (n.) [al-troo-ist]

Nepali Meaning: उदार व्यक्ति, अर्पणशील व्यक्ति

Synonym: philanthropist, humanitarian

Antonym: egoist, selfish individual

Example 1: The billionaire philanthropist was known as an altruist who dedicated his wealth to helping others. (अरबपतिका दानीले अर्पणशील व्यक्तिहरूको सहायता गर्न आफ्नो धनलाई समर्पित गर्ने गरी मान्य थिए।)

Example 2: She was regarded as an altruist for her continuous involvement in social causes and charitable work. (उहाँले सामाजिक कारणमा र चरिताबाट सन्तुष्ट गर्ने आफ्नो लगानीका कामहरूमा लगातार संलग्न हुनुभएको कारणले उहाँलाई उदार व्यक्तिहरूको रूपमा मानिएको थियो।)

amalgam (n.) [uh-mal-guhm]

Nepali Meaning: मिश्रण, संयोजन

Synonym: mixture, blend

Antonym: separation, division

Example 1: The cake batter was an amalgam of various ingredients, including flour, sugar, and eggs. (केकको आटा, चिनी, र अन्डामा समाहित थियो।)

Example 2: The novel is an amalgam of historical facts and fictional elements. (उपन्यासले ऐतिहासिक तथ्यहरू र काल्पनिक तत्वहरूको संयोजन हो।)

amateur (adj.) [am-uh-chur]

Nepali Meaning: प्रारम्भिक, अव्यवसायिक

Synonym: nonprofessional, novice

Antonym: professional, expert

Example 1: He participated in the competition as an amateur golfer. (उहाँले अव्यवसायिक गोल्फरको रूपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए।)

Example 2: The band members started as amateurs but eventually became skilled musicians. (संगठनका सदस्यहरू प्रारम्भिक रूपमा सुरु भए, तर अन्ततः माहिर संगीतकरहरू बने।)

amatory (adj.) [am-uh-tawr-ee]

Nepali Meaning: प्रेमको, प्रेमबारे

Synonym: romantic, passionate

Antonym: platonic, nonsexual

Example 1: The poet’s verses were filled with amatory imagery. (कवि लागेका छन् शेरहरूमा प्रेमका छविहरूले भरिएको।)

Example 2: The film explored the complexities of amatory relationships. (फिल्मले प्रेम सम्बन्धका जटिलताहरूलाई अन्वेषण गरे।)

ambidextrous (adj.) [am-bi-dek-struhs]

Nepali Meaning: उभयहस्ती, उभयहस्तको

Synonym: versatile, skillful

Antonym: left-handed, right-handed

Example 1: He could write equally well with both hands because he was ambidextrous. (उहाँले उभयहस्ती हुनुभएकोले उहाँले दुवै हातहरूसँग समान रूपमा लेख्न सक्थे।)

Example 2: The ambidextrous musician played the piano and the guitar with equal dexterity. (उभयहस्ती संगीतकारले पियानो र गिटारलाई समान निपुणतासँग बजाए।)

ambiguous (adj.) [am-big-yoo-uhs]

Nepali Meaning: अस्पष्ट, दुव्यवधानीय

Synonym: unclear, uncertain

Antonym: clear, definite

Example 1: Her response to the question was ambiguous and left everyone confused. (सवालको प्रतिको उत्तर अस्पष्ट थियो र सबैलाई भ्रमित छोडे।)

Example 2: The statement had an ambiguous meaning, which led to different interpretations. (वक्तव्यले दुव्यवधानीय अर्थ राख्नुभयो, जसले विभिन्न व्याख्याहरूमा लिएको थियो।)

ambitious (adj.) [am-bish-uhs]

Nepali Meaning: महत्त्वाकांक्षी, उद्दीपक

Synonym: aspiring, determined

Antonym: content, satisfied

Example 1: She set ambitious goals for her career and worked hard to achieve them. (उहाँले आफ्नो पेशागत क्षेत्रका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सेट गरी उनीहरूलाई प्राप्तगर्न धेरै मेहनत गरे।)

Example 2: The ambitious entrepreneur started multiple businesses simultaneously to achieve his financial goals. (महत्त्वाकांक्षी व्यापारीले आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि एकै समयमा बहु व्यापार सुरु गरे।)

ambrosial (adj.) [am-broh-zhuhl]

Nepali Meaning: दिव्य सुगन्धित, अत्यन्त सुस्वादिष्ट

Synonym: heavenly, delicious

Antonym: foul, unpleasant

Example 1: The freshly baked cookies had an ambrosial aroma that filled the kitchen. (नयाँपन गरिएका कुकिजले रस्सिल्ला गरिएको सुगन्धमा किचनलाई भरेको थियो।)

Example 2: The chef prepared an ambrosial dish that delighted the taste buds of the guests. (सफाइ ने दिव्य सुस्वादिष्ट पकाउने खाना तयार गर्नुभयो, जसले आग्रहीहरूको जिभालाई आनन्दित गर्यो।)

ambulance (n.) [am-byuh-luhns]

Nepali Meaning: एम्बुलेन्स, रुग्ण गाडी

Synonym: emergency vehicle, rescue vehicle

Antonym: nonemergency, private vehicle

Example 1: The ambulance arrived promptly to transport the injured person to the hospital. (रुग्णलाई अस्पष्ट गरी अस्पतालमा लगाउन एम्बुलेन्सले तत्परतामा पुगे।)

Example 2: The ambulance siren blared as it rushed through the busy city streets. (व्यस्त शहरी सडकहरूबाट छिमेकिएको बेलुनले एम्बुलेन्सले जस्तै-जस्तै रुचिलो गड्याउँछ।)

ambulate (v.) [am-byuh-leyt]

Nepali Meaning: हिंड्नु, चल्नु

Synonym: walk, stroll

Antonym: sit, rest

Example 1: After the surgery, the patient was advised to ambulate slowly to aid in the recovery process. (शल्य चिकित्सा पछि, उपचारको प्रक्रियामा सहायता गर्नका लागि रोगीलाई धीरै चल्ने सल्लाह दिइएको थियो।)

Example 2: The park is a popular place for people to ambulate and enjoy nature. (पार्कले मानिसहरूलाई हिंड्न र प्रकृतिमा आनन्द लिनको लागि चहियो भनेर लोकप्रिय स्थान हो।)

ambush (n.) [am-boosh]

Nepali Meaning: अधिकार, छलफल

Synonym: trap, surprise attack

Antonym: open attack, confrontation

Example 1: The soldiers set up an ambush to catch the enemy by surprise. (सैनिकहरूले विरुद्धलाई छक्क लगाउन अधिकार स्थापना गरे।)

Example 2: The detective hid in the shadows, waiting to ambush the criminal as he exited the building. (जाँचकर्ताले छायामा लुकेर छिटो बाहिर निस्कने अपराधीलाई अधिकार गर्न बस्नुभयो।)

ameliorate (v.) [uh-meel-yuh-reyt]

Nepali Meaning: सुधार्नु, उन्नति गर्नु

Synonym: improve, enhance

Antonym: worsen, deteriorate

Example 1: The new policies were implemented to ameliorate the working conditions of employees. (नयाँ नीतिहरूले कर्मचारीहरको कामका अवस्था सुधार्नको लागि लागू गरिएका थिए।)

Example 2: The organization launched a campaign to ameliorate the living standards of underprivileged communities. (संगठनले असहाय जनजातिका समुदायहरूको आय जीवनशैली सुधार्न एक प्रचार अभियान संचालित गर्यो।)

amenable (adj.) [uh-mee-nuh-buhl]

Nepali Meaning: सहयोगी, आज्ञाकारी

Synonym: cooperative, compliant

Antonym: stubborn, resistant

Example 1: She was amenable to suggestions and willing to consider alternative approaches. (उहाँले सुझावहरूलाई सहयोगी रूपमा स्वीकार गर्ने र वैकल्पिक तरिकाहरूलाई मन्ने इच्छुक थिइन्।)

Example 2: The team members were amenable to feedback and open to making improvements. (संघका सदस्यहरूले प्रतिक्रियामा सहयोगी थिए र सुधारहरू गर्न खुल्ला थिए।)

Americanism (n.) [uh-mer-i-kuh-niz-uhm]

Nepali Meaning: अमेरिकालाई आफ्नो नागरिकताको गर्व गर्ने आचरण, भाषा र संस्कृति

Synonym: American culture, American way

Antonym: internationalism, globalism

Example 1: The celebration of Independence Day is a notable Americanism. (स्वतन्त्रता दिवसको जश्न एक महत्त्वपूर्ण अमेरिकी आचरण हो।)

Example 2: Some Americanisms, such as baseball and hamburgers, have become popular worldwide. (केहि अमेरिकी आचरणहरू, जस्तैकि बेसबल र ह्याम्बर्गर, विश्वव्यापी रुपमा प्रसिद्ध भएका छन्।)

amicable (adj.) [am-i-kuh-buhl]

Nepali Meaning: मैत्रीपूर्ण, सुशान्त

Synonym: friendly, peaceful

Antonym: hostile, confrontational

Example 1: They reached an amicable agreement through negotiations, avoiding a legal dispute. (नेगोटिएशनका माध्यमबाट उनीहरूले मैत्रीपूर्ण सहमति प्राप्त गर्नुभयो, कानूनी विवादबाट बच्ने गरी।)

Example 2: The amicable relationship between the two nations led to increased trade and cooperation. (दुई राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले व्यापार र सहयोग बढ्यो।)

amity (n.) [am-i-tee]

Nepali Meaning: सौहार्द, सुशान्तता

Synonym: friendship, harmony

Antonym: hostility, conflict

Example 1: The treaty was signed to establish amity and cooperation between the two countries. (दुई देशहरूको बीचमा सौहार्द र सहयोग स्थापना गर्नका लागि सन्धि हस्ताक्षर भएको थियो।)

Example 2: The amity among the team members contributed to their success in completing the project. (संघका सदस्यहरूमा अस्थायी रूपमा बनेको सौहार्दले परियोजनाको सफलतामा योगदान प्रदान गर्यो।)

amorous (adj.) [am-er-uhs]

Nepali Meaning: प्रेमसँग सम्बन्धित, प्रेमाश्रित

Synonym: romantic, passionate

Antonym: platonic, nonsexual

Example 1: The couple shared an amorous gaze as they walked hand in hand on the beach. (दुइजनाले सहबाट हातमा हात राखी समुद्रतटमा हिँड्दै गर्दा उनीहरूले प्रेमाश्रित निगाह बाँच्यो।)

Example 2: The love letter was filled with amorous words and expressions of affection. (प्रेम पत्रले प्रेमसँग सम्बन्धित शब्द र प्यारको व्यक्तिहरूलाई भरिएको थियो।)

amorphous (adj.) [uh-mawr-fuhs]

Nepali Meaning: निराकार, अप्रत्यक्ष

Synonym: shapeless, formless

Antonym: definite, structured

Example 1: The artist created an amorphous sculpture that left viewers questioning its meaning. (कलाकारले अप्रत्यक्ष रूपमा एक भास्कर्य स्तम्भ बनाए, जसले दर्शकहरूलाई यसको अर्थसम्बन्धी प्रश्न गर्ने गर्यो।)

Example 2: The concept of time is amorphous and can be interpreted differently by different cultures. (समयको धारणा निराकार छ र यसलाई विभिन्न संस्कृतिहरूले विभिन्नता सहित व्याख्या गर्न सक्छन्।)

amour (n.) [uh-moor]

Nepali Meaning: प्रेमसँग सम्बन्धित अधिकार

Synonym: love affair, romance

Antonym: platonic relationship, friendship

Example 1: Their secret amour was discovered, causing a scandal in high society. (उनीहरूको गोप्य प्रेमसँग सम्बन्ध खोजिएपछि, उच्च समाजमा एक अभिशाप घट्यो।)

Example 2: The novel delves into the complexities of an illicit amour between two characters. (उपन्यासले दुइजना पात्रहरू बीचको अवैध प्रेमसँग सम्बन्ध गर्ने जटिलताहरूमा प्रवेश गर्दछ।)

ampere (n.) [am-peer]

Nepali Meaning: अम्पेर (विधुत धाराको मात्रा एकाई)

Synonym: electric current unit, A

Antonym: –

Example 1: The electrical device required a current of 2 amperes to operate efficiently. (विद्युतीय यन्त्रले प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न २ अम्पेरको धारा आवश्यक थियो।)

Example 2: The circuit breaker is designed to trip when the current exceeds a certain number of amperes. (सर्किट ब्रेकरले विधुत धारा निश्चित अम्पेरसम्म पुग्ने बेलामा खुच्रिएको छ।)

ampersand (n.) [am-per-sand]

Nepali Meaning: चिन्ह &, र

Synonym: and symbol, et sign

Antonym: –

Example 1: The company name was written using the ampersand symbol instead of the word “and.” (कम्पनीको नामलाई “आण्ड” शब्दको बदलमा अम्पर्स्याण्ड चिन्हले लेखिएको थियो।)

Example 2: The ampersand is commonly used in graphic design and typography. (अम्पर्स्याण्ड ग्राफिक डिजाइन र टाइपोग्राफीमा साधारणतः प्रयोग हुन्छ।)

amphibious (adj.) [am-fib-ee-uhs]

Nepali Meaning: जलमध्यवराहिर, जलजीवी

Synonym: aquatic, waterborne

Antonym: terrestrial, land-based

Example 1: The amphibious vehicle can travel on both land and water, making it suitable for various terrains. (जलजीवी गाडीले जमिन र पानी दुवैमा सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले विभिन्न भूमिका लागि उपयुक्त छ।)

Example 2: The frog is an amphibious creature that can live both in water and on land. (बर्बाद एक जलजीवी जनावर हो जुन जलमध्यवर्ती र जमिनमा बस्न सक्छ।)

amphitheater (n.) [am-fi-thee-uh-ter]

Nepali Meaning: अम्फिथियाटर, बैठक प्राङ्गण

Synonym: arena, stadium

Antonym: –

Example 1: The concert was held in the outdoor amphitheater, providing a unique and immersive experience for the audience. (सङ्गीत कार्यक्रमले बाह्य अम्फिथियाटरमा आयो, जसले दर्शकहरूको लागि एक अनौठो र संपर्कमय अनुभव प्रदान गर्यो।)

Example 2: The ancient amphitheaters were used for gladiator fights and other spectacles. (पुरातात्विक अम्फिथियाटरले ग्लेडिएटरहरूको लडाइ र अन्य दृश्यहरूका लागि प्रयोग गरिएका थिए।)

amplitude (n.) [am-pli-tood]

Nepali Meaning: महत्त्व, परिमाण

Synonym: magnitude, size

Antonym: insignificance, smallness

Example 1: The earthquake had a high amplitude, causing widespread damage to buildings. (भूकम्पले उच्च महत्त्व थियो, जसले भवनहरूमा व्यापक नुक्सान पर्याप्त गर्यो।)

Example 2: The amplitude of the sound waves determines the volume of the sound. (ध्वनिको आवृत्तिहरूको महत्त्वले ध्वनिको ध्वनि मात्रा निर्धारण गर्दछ।)

amply (adv.) [am-plee]

Nepali Meaning: पर्याप्त रूपमा, खुल्ला

Synonym: abundantly, sufficiently

Antonym: inadequately, insufficiently

Example 1: She provided amply for her guests, ensuring they had everything they needed during their stay. (उहाँले आफ्ना अतिथिहरूका लागि पर्याप्तता प्रदान गर्नुभयो, उनीहरूले आफ्नो रहनको दौरान आवश्यक कुराहरू सबै छयाएका थिए।)

Example 2: The article was amply illustrated with photographs to enhance the reader’s understanding. (लेखमा पाठकको समझ बढाउनका लागि अपांग्रेजीहरूले पर्याप्त रूपमा चित्रित गरिएको थियो।)

amputate (v.) [am-pyuh-teyt]

Nepali Meaning: अलग गर्नु, छुट्टै गर्नु

Synonym: remove, sever

Antonym: attach, preserve

Example 1: The doctor had to amputate the injured soldier’s leg to prevent infection. (डाक्टरले दुखेको सैनिकको खुट्टा रोग नभएकोले अलग गर्नुपर्यो।)

Example 2: The surgical team decided to amputate the tumor to prevent its spread. (शल्य टोलीले टुमरलाई फैलाव रोक्नका लागि छुट्टै गर्ने निर्णय गर्यो।)

amusement (n.) [uh-myooz-muhnt]

Nepali Meaning: मनोरञ्जन, हास्य

Synonym: entertainment, enjoyment

Antonym: boredom, tedium

Example 1: The amusement park offers a variety of rides and games for people of all ages. (मनोरञ्जन पार्कले सबै उमेरका मानिसहरूलाई भाइबहिनी र खेलहरूका विविधता प्रदान गर्दछ।)

Example 2: The comedy show provided hours of amusement and laughter for the audience. (हास्य कार्यमध्ये अन्तर्गत छलफलको घण्टाका लागि दर्शकहरूलाई हास्य र हाँसोको घण्टा प्रदान गर्यो।)

anachronism (n.) [uh-nak-ruh-niz-uhm]

Nepali Meaning: समयगातिकताको बाहिरी असमय

Synonym: inconsistency, misplacement

Antonym: conformity, synchronization

Example 1: The film set in the medieval era had an anachronism when a character was seen using a modern smartphone. (मध्यकालीन कालमा स्थापित फिल्मले अती वर्तमान भाषक फोन प्रयोग गर्ने एक पात्रमा समयगातिकताको बाहिरी असमय देखायो।)

Example 2: The use of archaic language in the modern context seemed like an anachronism. (आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा प्राचीन भाषाको प्रयोग असमय देखिएको जस्तो लाग्यो।)

anagram (n.) [an-uh-gram]

Nepali Meaning: वर्णान्तर, अक्षरान्तर

Synonym: rearrangement, permutation

Antonym: original word, unscrambled

Example 1: The word “listen” is an anagram of the word “silent.” (शब्द “सुन्नु” शब्द “मून”को वर्णान्तर हो।)

Example 2: Puzzle enthusiasts enjoy solving anagrams to test their wordplay skills. (पजल आनुरागीहरूले वर्णान्तरहरू हल गर्दा आफ्नो शब्द-क्रियाकलाप क्षमता जाँच्ने आनन्द लिन्छन्।)

analogous (adj.) [uh-nal-uh-guhs]

Nepali Meaning: अनुरूप, सादृश्ययुक्त

Synonym: similar, comparable

Antonym: dissimilar, unrelated

Example 1: The behavior of the two siblings was analogous, often mirroring each other’s actions. (दुइ भाइ-बहिनीको आचरण अनुरूप थियो, अक्सर एक-अर्काको कार्यहरूमा प्रतिफलित हुँदैथिए।)

Example 2: The relationship between a teacher and a student is analogous to that of a guide and a traveler. (एक शिक्षक र एक विद्यार्थीका बीचको सम्बन्ध एक गाइड र एक यात्रीको समानुपातिक हो।)

analogy (n.) [uh-nal-uh-jee]

Nepali Meaning: सदृश्य, तुलना

Synonym: similarity, comparison

Antonym: difference, dissimilarity

Example 1: The speaker used an analogy to explain a complex scientific concept in simpler terms. (बोलाईले सरल शब्दमा एक जटिल विज्ञानिक अवधारणालाई समझाउनका लागि सदृश्य प्रयोग गरे।)

Example 2: The analogy between the human brain and a computer helped students understand how information is processed. (मानव मस्तिष्क र कम्प्यूटरबीचको सदृश्यले विद्यार्थीहरूलाई जानकारीको कसरी प्रसंस्करण भइरहेको सम्झाउँदैछ।)

analyst (n.) [an-l-ist]

Nepali Meaning: बिश्लेषक, विश्लेषक

Synonym: examiner, investigator

Antonym: subject, participant

Example 1: The financial analyst studied the market trends to provide insights and recommendations to investors. (वित्तीय बिश्लेषकले बजारका अवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर निवेशकहरूलाई साथ र सिफारिसहरू प्रदान गर्ने।)

Example 2: The data analyst analyzed the sales figures and identified patterns to improve the company’s marketing strategy. (डाटा विश्लेषकले बिक्री आँकडाहरूलाई विश्लेषण गरी ढाँचाहरू पहिचान गरे भनेर कम्पनीको विपणन रणनीतिलाई सुधार्ने।)

analyze (v.) [an-l-ahyz]

Nepali Meaning: बिश्लेषण गर्नु, विश्लेषण गर्नु

Synonym: examine, scrutinize

Antonym: overlook, ignore

Example 1: The scientist used advanced techniques to analyze the composition of the unknown substance. (वैज्ञानिकले अज्ञात पदार्थको संरचना विश्लेषण गर्न उनले उन्नत तरिकाहरू प्रयोग गरे।)

Example 2: The therapist helped the patient analyze their thoughts and emotions to gain self-awareness. (थेरपिस्टले मरीजलाई आफ्ना विचार र भावनाहरू विश्लेषण गर्न मद्दत गर्यो जसले स्वयं-जागरण प्राप्त गराउँछ।)

anarchy (n.) [an-er-kee]

Nepali Meaning: बेशान्ता, अराजकता

Synonym: chaos, disorder

Antonym: order, governance

Example 1: The country plunged into anarchy after the overthrow of the government. (सरकारको पदात्यागपछि देशले बेशान्ता तिर्न थाल्यो।)

Example 2: The absence of effective leadership led to a state of anarchy within the organization. (कार्यकारी नेतृत्वको अनुपस्थितिले संगठनभित्र अराजकताको स्थिति उत्पन्न गर्यो।)

anathema (n.) [uh-nath-uh-muh]

Nepali Meaning: शाप, अभिशाप

Synonym: curse, abomination

Antonym: blessing, approval

Example 1: The controversial politician became an anathema to the public due to his divisive statements. (विवादास्पद राजनीतिज्ञले असामान्य बयानहरूका कारण जनताले तिनलाई अभिशाप माने।)

Example 2: In some cultures, eating beef is considered an anathema due to religious beliefs. (केही संस्कृतिहरूमा गाईको मांस खाने धार्मिक विश्वासहरूको कारण शाप मानिन्छ।)

anatomy (n.) [uh-nat-uh-mee]

Nepali Meaning: शरीर रचना, शारीरिक विज्ञान

Synonym: physiology, morphology

Antonym: dissection, separation

Example 1: The medical student studied the anatomy of the human body to understand its intricate systems. (चिकित्सा छात्रले मानिसको शरीर रचना पढेर त्यसको जटिल प्रणालीहरूलाई सम्झने गर्यो।)

Example 2: The anatomy of plants involves studying the structure and functions of different plant parts. (वनस्पतिहरूको शरीर रचना विविध वनस्पति अंगहरूको संरचना र कार्यहरूको अध्ययन गर्ने कामलाई बुझ्ने गर्छ।)

ancestry (n.) [an-ses-tree]

Nepali Meaning: वंशजता, पूर्वज

Synonym: lineage, heritage

Antonym: descendant, offspring

Example 1: He traced his ancestry back to a prominent historical figure. (उहाँले आफ्नो वंशजता एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तितिर मात्र तिर्ने थियो।)

Example 2: The genealogist researched the ancestry of the royal family to establish their lineage. (ज्यालोग्राफरले शाही परिवारको वंशजतालाई स्थापित गर्नका लागि त्यसको वंशजता अध्ययन गरे।)

anecdote (n.) [an-ik-doht]

Nepali Meaning: चुटकिला कथा, कथानका उदाहरण

Synonym: story, tale

Antonym: fact, data

Example 1: The speaker entertained the audience with amusing anecdotes from their childhood. (बोलाईले आफ्नो बालबालिका बाट हास्यपूर्ण चुटकिला कथाहरूले दर्शकहरूलाई मनोजाउँदैछन्।)

Example 2: The book is filled with interesting anecdotes about famous historical figures. (पुस्तकले महान ऐतिहासिक व्यक्तिहरूका बारेमा रोचक चुटकिला कथाहरूले भरिएको छ।)

anemia (n.) [uh-nee-mee-uh]

Nepali Meaning: रक्तहीनता, क्षुधा

Synonym: deficiency, lack

Antonym: vitality, robustness

Example 1: The doctor diagnosed her with anemia due to a lack of iron in her blood. (चिकित्सकले उहाँलाई रक्तमा लोहाको कमी रहेकोको कारणले रक्तहीनता भएको भन्ने निदान गरे।)

Example 2: Anemia can cause symptoms such as fatigue, pale skin, and shortness of breath. (रक्तहीनताले थकान, फूलो त्वचा, र सांसको कमी जस्ता लक्षणहरू उत्पन्न गर्न सक्छ।)

anemic (adj.) [uh-nee-mik]

Nepali Meaning: रक्तहीन, क्षुधाल

Synonym: weak, feeble

Antonym: strong, robust

Example 1: The patient appeared pale and weak, indicating that she was anemic. (मरीजले फूलो र कमजोर देखिएको थियो, जसले देखाएको थियो कि उहाँलाई रक्तहीनता छ।)

Example 2: The anemic economy struggled to recover from the recession. (रक्तहीन अर्थतन्त्रले मन्दीबाट निकस्न समस्याहरूमा संघर्ष गर्यो।)

anemometer (n.) [uh-nuh-mom-i-ter]

Nepali Meaning: हावामापक, पवनमापक

Synonym: wind gauge, wind meter

Antonym: –

Example 1: The anemometer measured the speed of the wind during the storm. (हावामापकले बवालीको दौरान हावाको गति माप्ने गर्यो।)

Example 2: Meteorologists use anemometers to collect data on wind patterns and velocities. (वातावरण विज्ञानीहरूले हावाका आकार र गतिहरूको डाटा संग्रह गर्न हावामापकहरू प्रयोग गर्छन्।)

anesthetic (adj.) [an-uhs-thet-ik]

Nepali Meaning: संवेदना नष्ट गर्ने, निश्चेतन गर्ने

Synonym: numbing, sedative

Antonym: stimulating, awakening

Example 1: The dentist applied an anesthetic to numb the patient’s gums before the dental procedure. (दन्त चिकित्सकले दन्त चिकित्सामा अघि मरीजको गिवासहरू मुनाले नष्ट गर्न संवेदना नष्ट गर्ने तात्क्रिया गरे।)

Example 2: The anesthetic gas helped the patient remain unconscious during the surgery. (संवेदना नष्ट गर्ने गासले मरीजलाई शल्यक्रिया दर्जा अनचेतन राख्यो।)

anew (adv.) [uh-noo, uh-nyoo]

Nepali Meaning: फेरीबारे, नयाँबाट

Synonym: again, afresh

Antonym: old, unchanged

Example 1: After the failure of the first attempt, they decided to start anew with a different strategy. (पहिलो प्रयासको असफलता पछि, उनीहरूले एकलाई अर्को रणनीतिबाट नयाँबाट शुरू गर्ने निर्णय गरे।)

Example 2: The artist scrapped the old painting and began anew on a fresh canvas. (कलाकारले पुरानो चित्र छोडेर एक नयाँ क्यानवासमा नयाँबाट आरम्भ गरे।)

Anglophobia (n.) [ang-gloh-foh-bee-uh]

Nepali Meaning: इङ्ग्ल्याण्ड वा अङ्ग्रेजी भित्रको घृणा वा भय

Synonym: anti-English sentiment, anti-British sentiment

Antonym: anglophilia, admiration of England or English culture

Example 1: The nationalist leader’s speeches were filled with anglophobia, expressing his strong dislike for anything English. (राष्ट्रवादी नेता ले आफ्नो भाषणहरू अङ्ग्रेजी बाट आएका कुराहरूलाई घृणा व्यक्त गर्दै अङ्ग्लोफोबियाले भरिएको थियो।)

Example 2: The anglophobia among certain factions of the population led to protests against English influence. (जनसंख्याका निश्चित पक्षहरूमा अङ्ग्रेजी प्रभावबाट उत्पन्न भयेर अङ्ग्लोफोबिया ने विरोधात्मक आन्दोलन गरिएको थियो।)

Anglo-Saxon (n.) [ang-gloh-sak-suhn]

Nepali Meaning: अङ्ग्रेजी जातिलाई जहाँ पनि पाइने, यसरी युरोप, संयुक्त राज्य, वा भारतमा

Synonym: English people, English race

Antonym: –

Example 1: The influence of Anglo-Saxon culture can be seen in various aspects of American society. (अङ्ग्रेजी जातिको संस्कृतिको प्रभावलाई अमेरिकी समाजको विभिन्न पहलुहरूमा देखा पर्छ।)

Example 2: The spread of the English language is attributed to the diaspora of the Anglo-Saxon people. (अङ्ग्रेजी भाषाको फैलावलाई अङ्ग्रेजी जातिको विस्थापनमा जोडिन्छ।)

angular (adj.) [ang-gyuh-ler]

Nepali Meaning: त्रिकोणाकारी, कोणियोग्य

Synonym: sharp-cornered, pointed

Antonym: rounded, curvilinear

Example 1: The modern architecture often features angular designs and sharp edges. (आधुनिक वास्तुकला धेरै पट्टा र कोणहरू भएका डिजाइनहरूलाई प्रदर्शन गर्छ।)

Example 2: The dancer moved with angular precision, showcasing the beauty of geometric shapes. (नर्तकीले त्रिकोणाकारी नियमिततासहित चल्यो, ज्यामितियको आकारहरूको सुन्दरतालाई प्रदर्शन गर्दै।)

anhydrous (adj.) [an-hahy-druhs]

Nepali Meaning: बिना जलको, पानीरहित

Synonym: waterless, dehydrated

Antonym: hydrated, moist

Example 1: Anhydrous substances are commonly used in chemical experiments. (बिना जलका पदार्थहरू केमिकल प्रयोगहरूमा साधारणतया प्रयोग हुन्छन्।)

Example 2: The anhydrous desert stretches for miles without any sign of water. (जलको कुनै संकेत नभएको अडान देश मैलाहरूसम्म फैलिरहेको छ।)

animadversion (n.) [an-uh-mad-vur-zhuhn]

Nepali Meaning: आलोचना, टिप्पणी

Synonym: criticism, censure

Antonym: praise, compliment

Example 1: The film received mixed animadversion from the critics, with some praising its artistic merits and others pointing out its flaws. (समालोचकहरूबाट चलचित्रलाई भिन्नाभिन्न प्रशंसा र त्रुटिहरू उजागर गर्दा आलोचना प्राप्त भयो।)

Example 2: The politician faced public animadversion for his controversial statements. (राजनीतिज्ञले विवादास्पद बयानहरूको कारणले जनताबाट आलोचना भए।)

animadvert (v.) [an-uh-mad-vurt]

Nepali Meaning: आलोचना गर्नु, टिप्पणी गर्नु

Synonym: criticize, censure

Antonym: praise, compliment

Example 1: The journalist animadverted on the government’s handling of the crisis, pointing out its shortcomings and failures. (पत्रकारले संकटको ब्यवस्थापनमा आलोचना गर्नुभएको थियो, त्रुटिहरू र असफलताहरूलाई उजागर गर्दै।)

Example 2: The professor animadverted on the students’ lack of preparation for the exam, urging them to study more diligently. (प्राध्यापकले परीक्षाका लागि छात्रहरूको तयारीको कमीमा आलोचना गर्नुभएको थियो, उनीहरूलाई अझ दृढतासाथै अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दै।)

animalcule (n.) [an-uh-mal-kyool]

Nepali Meaning: सूक्ष्म प्राणी, जीवाणु

Synonym: microorganism, microscopic creature

Antonym: macroorganism, larger organism

Example 1: The microscope revealed a diverse world of animalcules thriving in a single drop of water. (आँखोले एक मात्र जलको एक बिण्डुमा फलिरहेका विविधतापूर्ण जीवाणुहरूको एक समृद्ध जगत प्रदर्शन गर्यो।)

Example 2: The scientist studied the behavior of animalcules under different environmental conditions. (वैज्ञानिकले विभिन्न पर्यावरणिक स्थितिहरूमा सूक्ष्म प्राणीहरूको आचरण अध्ययन गरे।)

animate (v.) [an-uh-meyt]

Nepali Meaning: जीवित गर्नु, प्राणी बनाउनु

Synonym: enliven, invigorate

Antonym: dishearten, discourage

Example 1: The motivational speaker’s words were able to animate the crowd and fill them with enthusiasm. (प्रेरणादायक वक्ताका शब्दहरूले जनसाधारणलाई जीवित गर्न सकेर उनीहरूलाई उत्साहले भरे।)

Example 2: The artist used vibrant colors to animate the painting, giving it a sense of life and movement. (कलाकारले चम्किला रङहरू प्रयोग गरेर चित्रलाई जीवित गर्न, त्यसलाई जीवन र चलनको अहसास दिए।)

animosity (n.) [an-uh-mos-i-tee]

Nepali Meaning: विद्वेष, शत्रुता

Synonym: hostility, enmity

Antonym: friendship, goodwill

Example 1: There has always been animosity between the two rival football teams, resulting in intense matches and fierce competition. (दुइ द्वन्द्वी फुटबल टोलीहरूमा सदैव विद्वेष रहेको आएको छ, जसको कारणले उत्साहित मैचहरू र अति दमदार प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।)

Example 2: The long-standing animosity between the neighboring countries finally led to an armed conflict. (पडावका देशहरूमा सदैव रहेको विद्वेषले अन्तिमतः हथियार युद्धसँगै सम्बन्धित देशहरूबीच ल्यायो।)

annalist (n.) [an-l-ist]

Nepali Meaning: ऐतिहासिकज्ञ, लेखक

Synonym: historian, chronicler

Antonym: –

Example 1: The annalist meticulously studied historical documents to gather information about the ancient civilization. (ऐतिहासिक कागजातहरूलाई सजागतासाथ अध्ययन गर्ने ऐतिहासिकज्ञले प्राचीन सभ्यताबारे जानकारी जुटाउने गर्ने।)

Example 2: The annalist’s writings provided valuable insights into the social and political changes of the time. (ऐतिहासिकज्ञका लेखनहरूले समाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरूका सम्बन्धमा मूल्यवान सुझाव प्रदान गरे।)

annals (n.) [an-lz]

Nepali Meaning: वार्षिकाङ्क, ऐतिहासिक रेकर्ड

Synonym: records, chronicles

Antonym: –

Example 1: The annals of the ancient civilization provide valuable insights into their culture and way of life. (प्राचीन सभ्यताको वार्षिकाङ्कले त्यसको संस्कृति र जीवनशैलीमा मूल्यवान सुझाव प्रदान गर्दछ।)

Example 2: Historians rely on the annals of the past to reconstruct historical events and understand the context of different eras. (ऐतिहासिकज्ञहरूले भूतकालका वार्षिकाङ्कलाई प्रयोग गरेर ऐतिहासिक घटनाहरू ढाँचामा प्रतिष्ठित गर्न र विभिन्न कालको सन्दर्भ बुझ्ने काम गर्दछन्।)

annex (v.) [uh-neks]

Nepali Meaning: जोड्नु, संलग्न गर्नु

Synonym: append, attach

Antonym: detach, separate

Example 1: The country decided to annex the neighboring territory, extending its borders and influence. (देशले आफ्नो पडाव संलग्न गर्ने निर्णय गरे, आफ्नो सीमाहरूलाई र प्रभावलाई फैलाए।)

Example 2: The company announced plans to annex a smaller competitor in order to expand its market share. (कम्पनीले आफ्नो बजार हिस्सा बढाउनका लागि एक छोटो प्रतियोगीलाई जोड्ने योजना घोषणा गर्यो।)

annihilate (v.) [uh-nahy-uh-leyt]

Nepali Meaning: पूर्णतः नष्ट गर्नु, मिटाउनु

Synonym: destroy, obliterate

Antonym: preserve, protect

Example 1: The hurricane threatened to annihilate the coastal town, causing massive destruction and loss of life. (तूफानले तटीय शहरलाई पूर्णतः नष्ट गर्ने धमकी दिए, जसले विशाल विनाश र जीवनहरूको हानि प्रदान गर्यो।)

Example 2: The dictator aimed to annihilate any opposition to his regime, suppressing dissent and eliminating dissenters. (आफ्नो शासनको प्रतिरोधलाई पूर्णतः नष्ट गर्न नेताले लक्ष्य साध्ने थियो, असंतोषलाई दमन गरेर र विरोधीहरूलाई समाप्त गर्ने।)

annotate (v.) [an-uh-teyt]

Nepali Meaning: टिप्पणी गर्नु, संकेताक्षर लगाउनु

Synonym: comment, remark

Antonym: ignore, disregard

Example 1: The student was instructed to annotate the important passages in the textbook for better understanding. (अधिक बुझ्नका लागि छात्रलाई पाठ्यपुस्तकमा महत्वपूर्ण अनुच्छेदहरूलाई टिप्पणी गर्ने निर्देशन दिएको थियो।)

Example 2: The editor asked the author to annotate the references in the article to provide more context and clarity. (संपादकले लेखकलाई लेखमा उल्लेखहरूलाई टिप्पणी गर्नका लागि अनुरोध गरे, जसले अधिक सन्दर्भ र स्पष्टतालाई प्रदान गर्ने।)

annuity (n.) [uh-noo-i-tee]

Nepali Meaning: बार्षिक प्रतिपूर्ति, बार्षिक आय

Synonym: income, pension

Antonym: lump sum, one-time payment

Example 1: After retiring, he receives a monthly annuity that provides him with a stable income. (निवृत्तिभएपछि, उनलाई नियमित आय प्रदान गर्ने एक मासिक बार्षिक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ।)

Example 2: They invested in an annuity plan to secure their financial future and have a regular source of income in retirement. (तिनीहरूले बार्षिक प्रतिपूर्ति योजनामा निवेश गरेर आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्ने र निवृत्तिमा नियमित आयको स्रोत बनाउने गरे।)

annunciation (n.) [uh-nuhn-see-ey-shuhn]

Nepali Meaning: घोषणा, सुचना

Synonym: proclamation, announcement

Antonym: secrecy, silence

Example 1: The annunciation of the election results sparked celebrations among the supporters of the winning candidate. (निर्वाचन परिणामको घोषणा जितको उम्मेदवारका समर्थकहरूमा जश्न उत्पन्न गर्यो।)

Example 2: The CEO made an annunciation regarding the company’s new strategic direction, outlining the future plans and goals. (मुख्य कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीको नयाँ रणनीतिक दिशानिर्देशनको सम्बन्धमा एउटा घोषणा गरे, भविष्यका योजना र लक्ष्यहरूलाई उल्लेख गरे।)

anode (n.) [an-ohd]

Nepali Meaning: आनोड, धातुको पोसिटिभ धारा आग्रह

Synonym: positive electrode, terminal

Antonym: cathode, negative electrode

Example 1: In a battery, the anode is the electrode through which the current enters the device. (बैट्रीमा, आनोडले विद्युत्कोशलाई प्रवेश गर्ने पोइंट बन्दैछ।)

Example 2: The anode of the diode is connected to the positive terminal of the circuit. (डायोडको आनोडले यातायातमा पोसिटिभ टर्मिनलमा जोडिन्छ।)

anonymous (adj.) [uh-non-uh-muhs]

Nepali Meaning: अनामित, नामरहित

Synonym: nameless, unidentified

Antonym: named, identified

Example 1: The author chose to remain anonymous and published the book under a pen name. (लेखकले अनामित रहन र पेन नामबाट पुस्तक प्रकाशित गरे।)

Example 2: The anonymous donation to the charity organization helped many underprivileged individuals. (अनामित दानले अनेक वंचित व्यक्तिहरूलाई मद्दत पुगाएको थियो।)

antagonism (n.) [an-tag-uh-niz-uhm]

Nepali Meaning: विरोध, द्वन्द्व

Synonym: hostility, opposition

Antonym: harmony, cooperation

Example 1: There is a deep-seated antagonism between the two rival political parties, leading to constant clashes and disagreements. (दुइ द्वन्द्वी राजनीतिक दलहरू बीचमा गहिरो विरोध छ, जसले सधैं टकराव र असहमति उत्पन्न गर्दछ।)

Example 2: The antagonism between the two neighboring countries has resulted in border conflicts and diplomatic tensions. (दुइ पडावका देशहरूबीचको विरोधले सीमान्त सङ्घर्ष र राजनैतिक तनाव प्रस्तुत गर्यो।)

Antarctic (adj.) [an-tahr-tik]

Nepali Meaning: अन्टार्कटिक, दक्षिणी ध्रुवीय

Synonym: South Polar, southernmost

Antonym: Arctic, North Polar

Example 1: Scientists conduct research expeditions to the Antarctic to study the unique ecosystems and climate patterns of the region. (वैज्ञानिकहरूले अन्टार्कटिकमा अद्वितीय पारिस्थितिकी र जलवायु प्रवृत्तिहरूलाई अध्ययन गर्न शोध अभियानहरू सञ्चालन गर्छन्।)

Example 2: The Antarctic Treaty was established to preserve the delicate environmental balance of the region and promote scientific cooperation among nations. (अन्टार्कटिक सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवलोकन गर्नुको लागि र क्षेत्रको सुक्ष्म पर्यावरणिक सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न बसेको थियो।)

ante (v.) [an-tee]

Nepali Meaning: पोकरमा बाटो फिटाउनु, पहिले तर्क राख्नु

Synonym: bet, wager

Antonym: fold, withdraw

Example 1: Each player must ante up before the cards are dealt in a game of poker. (पोकरको खेलमा कार्ड बाटो फिटाउनु अघि प्रत्येक खेलाडीले बाटो फिटाउनुपर्छ।)

Example 2: He decided to ante a higher amount to increase the stakes and make the game more exciting. (उहाँले बाटोलाई बढाउन र खेललाई रोचक बनाउनका लागि उच्च रकम फिटाएका थिए।)

antecede (v.) [an-tuh-seed]

Nepali Meaning: पूर्वमा हुनु, पहिले आउनु

Synonym: precede, come before

Antonym: follow, come after

Example 1: The invention of the printing press anteceded the widespread availability of books and revolutionized the dissemination of knowledge. (मुद्रण प्रेसको आविष्कारले पुस्तकहरूको व्यापक उपलब्धता पूर्वमा हुन र ज्ञानको प्रसारमा क्रान्तिकारी बदल गर्यो।)

Example 2: The archaeological findings antecede written records and provide valuable insights into ancient civilizations. (पुरातात्विक खोजहरूले लेखित रेकर्डहरूभन्दा पहिले हुन र प्राचीन सभ्यताहरूको मूल्यवान सुझाव प्रदान गर्दछन्।)

antecedent (n.) [an-tuh-see-dnt]

Nepali Meaning: पूर्वगामी, पूर्वगत

Synonym: precursor, forerunner

Antonym: successor, descendant

Example 1: The Industrial Revolution is often considered the antecedent of modern technological advancements. (औद्योगिक क्रान्तिलाई धेरैपटक मानिन्छ जुन मानव तकनीकी प्रगतिका पूर्वगामी हो।)

Example 2: The antecedents of the current political conflict can be traced back to historical tensions and unresolved issues. (वर्तमान राजनीतिक संघर्षको पूर्वगामी इतिहासिक तनावहरू र समस्याहरूमा छानबिन गर्न सकिन्छ।)

antechamber (n.) [an-tee-cheym-ber]

Nepali Meaning: पूर्वकक्ष, प्राथमिक कक्ष

Synonym: waiting room, vestibule

Antonym: main chamber, inner room

Example 1: The visitors were asked to wait in the antechamber before being granted an audience with the president. (आगन्तुकहरूलाई राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट भएको अगाडि पूर्वकक्षमा प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरियो।)

Example 2: The antechamber served as a transitional space between the busy hallway and the private rooms. (पूर्वकक्षले व्यस्त मन्दिरमा र निजी कक्षहरूमा बीचको सांकेतिक स्थानका रुपमा काम गर्यो।)

antedate (v.) [an-ti-deyt]

Nepali Meaning: पहिले दिनांक लगाउनु, पुरानो दिनांक देउनु

Synonym: predate, precede

Antonym: postdate, follow

Example 1: The historical artifact was antedated to the 12th century, indicating its significance in ancient times. (ऐतिहासिक वस्त्रलाई १२ औं सदिकमा पहिले दिनांक लगाइएको थियो, जसले प्राचीन कालमा त्यसको महत्त्वलाई देखाएको थियो।)

Example 2: The contract was antedated by a few weeks to account for the delayed completion of the project. (परियोजनाको विलम्ब निर्माणमा गर्ने खातिर केही हप्ता पहिले दिनांक लगाइएको थियो।)

antediluvian (adj.) [an-tee-di-loo-vee-uhn]

Nepali Meaning: प्राचीन, महाप्रलयपूर्वी

Synonym: ancient, prehistoric

Antonym: modern, contemporary

Example 1: The archaeologists discovered antediluvian artifacts buried deep in the earth, shedding light on the early human civilizations. (पुरातात्विकहरूले पृथ्वीमा गहिरै गाडिएका प्राचीन वस्त्रहरू फेला पार्ने भएको थियो, जसले प्राचीन मानिसको सभ्यतामा प्रकाश फैलायो।)

Example 2: The antediluvian customs and traditions no longer hold relevance in the modern world. (प्राचीन रीति नीतिहरूले आधुनिक दुनियामा अब थाहा पाउँदैनन्।)

antemeridian (adj.) [an-tee-muh-ri-dn]

Nepali Meaning: पहिले मध्याह्न, दिउसोबेला

Synonym: before noon, AM

Antonym: postmeridian, PM

Example 1: The train departs at 10:00 AM, antemeridian, to reach its destination by early afternoon. (रेल बिहान १०:०० बजे जाँदछ, पहिले मध्याह्नमा, खानेपछि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गर्छ।)

Example 2: The antemeridian hours are often considered the most productive time of the day for many people. (दिउसोबेलाका घण्टाहरूले धेरै लोकहरूको लागि दिनको सबैभन्दा उत्पादक समय मानिन्छन्।)

antemundane (adj.) [an-tee-muhn-deyn]

Nepali Meaning: सृजनकालमा, सृजनमूलक

Synonym: primordial, precreation

Antonym: postmundane, post-creation

Example 1: The philosopher contemplated the antemundane existence of the universe and pondered its origin and purpose. (दार्शनिकले ब्रह्माण्डको सृजनकालमा विचार गरेर र त्यसको मूल र उद्देश्यलाई सोधे।)

Example 2: The antemundane beliefs of ancient civilizations often centered around mythical creation stories and divine beings. (प्राचीन सभ्यताहरूको सृजनमूलक विश्वास धेरैपटक कथाविशेषहरू र दैवी प्राणिहरूमा लगाइएका छन्।)

antenatal (adj.) [an-tee-ney-tl]

Nepali Meaning: जन्म पूर्व, गर्भधारण समयको

Synonym: prenatal, before birth

Antonym: postnatal, after birth

Example 1: The doctor provided antenatal care to the expectant mother to ensure the well-being of both the mother and the unborn child. (डाक्टरले आशावादी आमालाई जन्म पूर्व देखि देखिन गर्भधारण समयको देखरेख गरे, जसले आमालाई र अजन्म बच्चालाई सुरक्षित राख्न सुनिश्चित गर्यो।)

Example 2: The antenatal classes provided valuable information and support to the expecting parents, preparing them for the childbirth experience. (जन्म पूर्व कक्षहरूले आशावादी माता-पितालाई मूल्यवान जानकारी र सहयोग प्रदान गरे, जसले त्यस्तै जन्म अनुभवको लागि तिनीहरूलाई तयार पार्यो।)

anterior (adj.) [an-teer-ee-er]

Nepali Meaning: पहिलो, अग्रवर्ती

Synonym: front, preceding

Antonym: posterior, following

Example 1: The anterior part of the building housed the main entrance and the reception area. (भवनको पहिलो भागमा मुख्य प्रवेशद्वार र स्वागत क्षेत्र स्थान थिए।)

Example 2: The anterior chapters of the book provide a foundation for understanding the concepts discussed later. (पुस्तकको पहिला अध्यायहरूले पछीका छलफलहरू समझ्नका लागि आधार प्रदान गर्छन्।)

anteroom (n.) [an-tee-room]

Nepali Meaning: पूर्वकोष्ठक, प्राथमिक कक्ष

Synonym: waiting room, reception area

Antonym: main room, central hall

Example 1: The guests were asked to wait in the anteroom before being escorted into the conference room. (मेलाहरूलाई सम्मेलनको कक्षमा प्रवेश गर्नु अघि उनीहरूलाई पूर्वकोष्ठमा प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गरियो।)

Example 2: The anteroom served as a small meeting space where colleagues could gather informally before entering the boardroom. (पूर्वकोष्ठले एक छोटो बैठक क्षेत्रको काम गरे, जहाँ सहकर्मीहरूले सम्मेलनको कक्षमा प्रवेश गर्नु अघि अनौठो रूपमा एकत्र हुन सक्थे।)

anthracite (n.) [an-thruh-sahyt]

Nepali Meaning: कालो खदनी, अन्धकार खदनी

Synonym: hard coal, black coal

Antonym: lignite, brown coal

Example 1: Anthracite is a high-quality coal that is known for its low moisture content and high carbon content. (कालो खदनी उच्च गुणस्तरको कोयलाको छ जसमा निम्न आर्द्रता ठूलो मात्रा र उच्च कार्बनको मात्रा छ।)

Example 2: Many homes and industries use anthracite as a source of heat and energy due to its efficiency and clean-burning properties. (धेरै घर र उद्योगहरूले आफूले प्रयोग गर्नु पर्ने ताप र ऊर्जाको स्रोतको रूपमा कालो खदनीलाई प्रयोग गर्छन्, किनकि यसको कार्यक्षमता र शुद्ध-जलाउने गुणस्तर अत्यन्त मन पर्छ।)

anthropology (n.) [an-thruh-pol-uh-jee]

Nepali Meaning: मानवशास्त्र

Synonym: study of humanity, social science

Antonym: physics, mathematics

Example 1: Anthropology is the scientific study of human beings, their societies, cultures, and physical development. (मानवशास्त्र वैज्ञानिक रूपमा मानिस, उनीहरूका समाज, संस्कृति, र शारीरिक विकासको अध्ययन हो।)

Example 2: The anthropologist spent months living with the indigenous tribe to understand their customs and traditions. (मानवशास्त्रीले आदिवासी जातिलाई समझ्नका लागि महिनाहरू समय बिताएर उनीहरूका रीति-रिवाजहरूलाई समझ्ने गरे।)

anthropomorphous (adj.) [an-thruh-puh-mawr-fuhs]

Nepali Meaning: मानिसको रूपको, मानिसलाई सजाउने

Synonym: humanlike, humanoid

Antonym: non-human, non-anthropomorphic

Example 1: The artist created an anthropomorphous sculpture that resembled a mythical creature with human features. (कलाकारले मानिसलाई सजाउने गरेको मूर्तिमा नरसिंहलाई झन्याइसंग सजिएको थियो।)

Example 2: Anthropomorphous representations of animals are common in folklore and mythology, where they possess human-like characteristics and abilities. (प्राचीनकालका लोककथा र पौराणिक कथामा पशुहरूको मानिसलाई सजाउने गरिएका चित्रणहरू सामान्य छन्, जहाँ उनीहरूले मानिसको जस्तै लक्षण र क्षमताहरू धारण गर्दछन्।)

antic (n.) [an-tik]

Nepali Meaning: दिलोदोल, विचित्र, हास्यास्पद

Synonym: clown, jester, funny person

Antonym: serious person, somber individual

Example 1: The comedian’s antics on stage had the audience roaring with laughter throughout the performance. (कमेडियनको मनोरञ्जन र विचित्रता भएका कार्यक्रमद्वारा दर्शकहरूले सबै शो दर्शनमा हास्यास्पदको साथ उद्गार गरे।)

Example 2: The children were entertained by the antics of the circus clown, who performed funny tricks and acts to make them laugh. (सर्कसका दिलोदोलको आचरणले बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन गराए, जसले उनीहरूलाई हास्यास्पदका लागि मजाकहरू र कार्यक्रमहरू गर्ने थियो।)

Antichrist (n.) [an-ti-krahyst]

Nepali Meaning: अन्टिक्राइस्ट, मसीहीपरामा विरुद्धको विपक्ष

Synonym: adversary of Christ, opponent of Christianity

Antonym: follower of Christ, Christian believer

Example 1: In some religious beliefs, the Antichrist is considered a figure who opposes and works against the teachings and principles of Christ. (केही धार्मिक विश्वासहरूमा अन्टिक्राइस्टलाई मसीहीको शिक्षाहरू र सिद्धान्तहरूको विपरीतमा काम गर्ने व्यक्तिमा मानिन्छ।)

Example 2: The concept of the Antichrist has been depicted in various works of literature and has become a subject of fascination and interpretation. (अन्टिक्राइस्टको धारणा विभिन्न साहित्यिक कृतिहरूमा दर्शाइएको छ र यसले आकर्षण र व्याख्यानको विषय बन्यो।)

anticlimax (n.) [an-tee-klahy-maks]

Nepali Meaning: अग्रिम गति समाप्ति, अपेक्षाहरूबाट अघिल्लो समाप्ति

Synonym: disappointment, letdown

Antonym: climax, culmination

Example 1: The movie built up a lot of suspense, but the ending turned out to be an anticlimax, leaving the audience unsatisfied. (चलचित्रले धेरै सस्पेन्स रच्याए, तर समाप्तिले अपेक्षा नपुर्याएर दर्शकहरूलाई सन्तुष्ट नगरेको थियो।)

Example 2: The concert started off with a powerful and energetic performance, but it ended on a rather weak note, resulting in an anticlimax for the audience. (संगीत कार्यक्रमले शक्तिशाली र ऊर्जायुक्त प्रदर्शनको साथ सुरु भए, तर समाप्तिले अघिल्लो रोलमा नै खतरा लगाएर दर्शकहरूलाई अपेक्षाहरूबाट धेरै छोडेको थियो।)

anticyclone (n.) [an-tee-sahy-klohn]

Nepali Meaning: उत्तरी दिशाभित्र चलाउने हावाहक, वातावरणको सार्वजनिक आकारको स्थानका उच्चचाप

Synonym: high-pressure system, fair weather

Antonym: cyclone, low-pressure system

Example 1: An anticyclone is a weather phenomenon characterized by the movement of air in a clockwise direction in the Northern Hemisphere and counterclockwise in the Southern Hemisphere. (उत्तरी गोलार्धमा हवाको घुमाउने गतिमा दाहिने दिशामा र दक्षिणी गोलार्धमा बायाँ दिशामा हावा चलाउने गतिमा परिचित छ अन्टिसाइक्लोनले।)

Example 2: The presence of an anticyclone typically results in clear skies, calm weather, and a decrease in cloud cover. (अन्टिसाइक्लोनको उपस्थिति सामान्यतया स्पष्ट आकाश, शान्त हावा, र बादलको आवृत्तिमा कमीलाई परिणाम दिन्छ।)

antidote (n.) [an-ti-doht]

Nepali Meaning: उपाय, बानी, औषधि

Synonym: remedy, cure, solution

Antonym: poison, harmful substance

Example 1: The scientist developed an antidote to counteract the effects of the venomous snakebite. (वैज्ञानिकले विषाको डसनको प्रभाव निकाल्न उपाय विकसित गरे।)

Example 2: Laughter is often seen as an antidote to stress and can help improve one’s overall well-being. (हाँसोलाई सम्बोधनका रूपमा धेरैपटक तनावमा उपायको रूपमा हेरिन्छ, र यसले आफूलाई कुलमूल स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ।)

antilogy (n.) [an-til-uh-jee]

Nepali Meaning: विरोधाभास, असंगति

Synonym: contradiction, inconsistency

Antonym: coherence, consistency

Example 1: The politician’s speech was filled with antilogy, as he made contradictory statements that confused the audience. (राजनीतिज्ञको भाषणले विरोधाभासले भरिएको थियो, किनकि उनले असंगतिपूर्ण वक्तव्यहरू गरेजसले दर्शकलाई भ्रमित गरे।)

Example 2: The article contained an antilogy in its arguments, with one paragraph supporting a viewpoint and the next paragraph contradicting it. (लेखले तत्त्वहरूमा विरोधाभास राखेको थियो, जसमा एक पठकले एक दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दै थियो, र त्यसपछि आउने पठक त्यसलाई विरोध गरेको थियो।)

antipathize (v.) [an-tip-uh-thahyz]

Nepali Meaning: विरोध गर्नु, असमर्थन गर्नु

Synonym: oppose, disagree

Antonym: sympathize, agree

Example 1: The two politicians antipathized each other’s policies and engaged in a heated debate during the parliamentary session. (दुई राजनीतिज्ञले एक-अर्काको नीतिहरूलाई विरोध गर्दै संसदीय सत्रमा गर्म बहसमा प्रविष्ट भए।)

Example 2: The siblings often antipathize each other’s choices and have frequent arguments due to their contrasting opinions. (भाइबहिनीहरूले अपूर्ण प्रतिपक्ष छोड्ने र विभिन्न अपनाएको अभिप्रेति कारण अकसर बिचारधाराको कारण तर्कबाट झगडाका सङ्घर्षमा जाने गर्छन्।)

antiphon (n.) [an-ti-fon]

Nepali Meaning: उत्तर-प्रतिउत्तर, प्रत्युत्तर

Synonym: response, refrain

Antonym: question, statement

Example 1: The choir performed the antiphon, with one group singing the call and the other group responding with the chorus. (सङ्गीतको समूहले उत्तर-प्रतिउत्तर गरे, जसमा एक समूहले बोलावट गाइरहँदा अर्को समूहले मुक्तकमा उत्तर दिए।)

Example 2: The religious ceremony included antiphons, where the priest chanted verses and the congregation responded with the designated prayers. (धार्मिक कार्यक्रमले उत्तर-प्रतिउत्तरलाई समावेश गर्यो, जहाँ पुजारीले स्तुतिको छन गरेर सभागारले निर्धारित प्रार्थनासंग उत्तर दियो।)

antiphony (n.) [an-ti-foh-nee]

Nepali Meaning: उत्तर-प्रतिउत्तर संगीत, प्रत्युत्तर संगीत

Synonym: call and response, responsive singing

Antonym: solo performance, individual singing

Example 1: The antiphony of the Gregorian chants created a mesmerizing musical experience in the cathedral. (ग्रेगोरियन गीतहरूको उत्तर-प्रतिउत्तरले प्रास्ताविक संगीतीकरण गर्यो, जसले महाविहारमा आकर्षक संगीतिक अनुभव सिर्जना गर्यो।)

Example 2: The traditional African music incorporates antiphony, where different groups or individuals sing in response to each other, creating a rich and dynamic musical texture. (परम्परागत अफ्रिकी संगीतले उत्तर-प्रतिउत्तरलाई समावेश गर्छ, जहाँ विभिन्न समूहहरू वा व्यक्तिहरूले आपसि उत्तरमा गाइरहँदा धनी र गतिशील संगीतिक बनावट निर्माण गर्छन्।)

antipodes (n.) [an-tuh-poh-deez]

Nepali Meaning: अन्तिपुर्वी, समक्ष देश

Synonym: opposite side, diametrically opposite place

Antonym: same side, nearby place

Example 1: Australia and New Zealand are considered antipodes, as they are located on the opposite sides of the Earth. (अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डलाई अन्तिपुर्वीमा मानिन्छ, किनकि यी दुई देश भूमि र पृथ्वीको दोष्रो दिशामा स्थित छन्।)

Example 2: The term “antipodes” refers to any two places that are directly opposite each other on the globe. (शब्द “अन्तिपुर्वी”ले पृथ्वीमा एक-दूस्राका समक्ष ठाउँहरू जुनसुकै दोष्रो दिशामा स्थित छन् भन्ने कुनै पनि दुई स्थानहरूलाई संकेत गर्दछ।)

antiquary (n.) [an-ti-kwuh-ree]

Nepali Meaning: पुरातात्विक, पुरातात्विकविद्, बौद्धिक

Synonym: archaeologist, historian

Antonym: modernist, contemporary

Example 1: The antiquary spent years studying ancient artifacts and documents to gain insights into past civilizations. (पुरातात्विकले प्राचीन कलाकृति र दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने काममा वर्षहरू बिताएर अती पुरानो सभ्यताहरूका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्दथे।)

Example 2: The antiquary was fascinated by ancient coins and dedicated his life to collecting and preserving them for future generations. (पुरातात्विकले प्राचीन सिक्काहरूमा आकर्षित भए र आगामी पीडीलाई संग्रह र संरक्षण गर्न आफ्नो जीवन अर्पण गरे।)

antiquate (v.) [an-ti-kweyt]

Nepali Meaning: पुरातात्विक बनाउनु, पुरानो बनाउनु

Synonym: make obsolete, make outdated

Antonym: modernize, update

Example 1: The rapid advancements in technology antiquate certain devices and render them obsolete within a short period of time. (प्रवृत्तिहरूमा तात्कालिन प्रगति बलेतरी खानेबारे पुरानो साधनहरूलाई पुरातात्विक बनाउन्छ र छोड्दछ।)

Example 2: Some traditional practices have been antiquated over the years as society evolves and adopts new ways of doing things. (केही परम्परागत पद्धतिहरूलाई वर्षहरूबाट पुरातात्विक बनाइएको छ, किनकि समाजले परिवर्तन गर्दा र नयाँ गर्ने तरिकाहरू अपनाउँछ।)

antique (adj.) [an-teek]

Nepali Meaning: प्राचीन, पुरातात्विक, आपुर्णिक, पुरानो वस्त्र

Synonym: old, vintage, ancient

Antonym: new, modern, contemporary

Example 1: The antique furniture in the room added a touch of elegance and nostalgia to the overall ambiance. (कक्षमा रहेको पुरातात्विक फर्नीचरले सामग्रीको सम्पूर्ण वातावरणमा नै शान्तिपूर्णता र याददास्त ल्याउने छलफल गर्यो।)

Example 2: The antique shop was filled with unique and valuable artifacts from different eras, attracting collectors and history enthusiasts. (पुरातात्विक दुकानले विभिन्न युगहरूबाट आएका अद्वितीय र मूल्यवान वस्तुहरूले भरिएको थियो, जसले संग्रहकर्ताहरू र इतिहास प्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्यो।)

antiseptic (n.) [an-tuh-sep-tik]

Nepali Meaning: संक्रामणरोधक, जरिवानीय

Synonym: disinfectant, sterilizer

Antonym: contaminant, pollutant

Example 1: The doctor applied antiseptic to the wound before bandaging it to prevent any infection. (चिकित्सकले संक्रामण रोक्नका लागि घावमा संक्रामणरोधक लगाउनुभएको थियो र त्यसपछि पट्टी बाँध्नुभयो।)

Example 2: Antiseptic solutions are commonly used in hospitals and clinics to maintain a sterile environment and prevent the spread of infections. (संक्रामणको प्रसार रोक्नका लागि अस्पतालहरू र क्लिनिकहरूमा सामान्यतया संक्रामणरोधक उपायहरू प्रयोग गरिन्छ र सफाइ वातावरण बनाए राख्ने।)

antislavery (adj.) [an-tee-sley-vuh-ree]

Nepali Meaning: गुलामी विरोधी, दासताका खिलाफ

Synonym: abolitionist, emancipationist

Antonym: pro-slavery, supportive of slavery

Example 1: The antislavery movement in the 19th century played a crucial role in advocating for the abolition of the slave trade and the liberation of enslaved individuals. (१९ औं शताब्दिमा गुलामी विरोधी आन्दोलनले दासताका व्यापारको अन्त्य र गुलामित जीवनयाप्त व्यक्तिहरूको मुक्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।)

Example 2: Many abolitionists were actively involved in the antislavery movement, fighting against the injustice and immorality of slavery. (धेरै निषेधार्थीहरूले गुलामी विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाए, जसले गुलामीको अन्याय र अनैतिकताको खिलाफ लड्ने गर्यो।)

antispasmodic (adj.) [an-tee-spaz-mod-ik]

Nepali Meaning: ऐंठनशामक, ऐंठनबाट मुक्ति दिने

Synonym: muscle relaxant, spasmolytic

Antonym: muscle stimulant, spasmogenic

Example 1: The antispasmodic medication helped calm the patient’s muscle spasms and provided relief from the pain and discomfort. (ऐंठनशामक औषधले रोगीको मासपेशीहरूका ऐंठनलाई शान्त गर्न मद्दत गरेर दुख र असुविधाबाट राहत प्रदान गर्यो।)

Example 2: Some common side effects of antispasmodic medications include drowsiness, dizziness, and dry mouth. (ऐंठनशामक औषधिहरूको सामान्य पक्ष प्रभावहरूमा निद्रालुता, चक्कर, र सुखेको मुखलाई गन्तब्य छ।)

antithesis (n.) [an-tith-uh-sis]

Nepali Meaning: विरोधान्तर, विरोधाभास, विरोधी वाक्य

Synonym: contrast, opposite, contradiction

Antonym: agreement, similarity, harmony

Example 1: The poet used antithesis to create a striking contrast between light and darkness in his poem. (कविले आफ्नो कवितामा प्रकाश र अन्धकार बीचको अत्यधिक विरोधान्तर सिर्जना गर्न विरोधाभासलाई प्रयोग गरे।)

Example 2: The speech contained a powerful antithesis, presenting two opposing ideas to emphasize the stark contrast between them. (भाषणले शक्तिशाली विरोधान्तर छुटाएको थियो, जसमा दुई विरोधी विचारहरूलाई प्रस्तुत गरेर उनीहरूका बीचको पर्याप्त विरोधाभासलाई बलियोग्यतासहित उजागर गरेको थियो।)

antithetical (adj.) [an-ti-thet-i-kuhl]

Nepali Meaning: विरोधी, विरोधपूर्ण, विपरीतात्मक

Synonym: contradictory, opposite, contrasting

Antonym: similar, consistent, compatible

Example 1: The views of the two political parties were antithetical, with one advocating for higher taxes and the other advocating for tax cuts. (दुई राजनीतिक दलहरूका विचारहरू विरोधी थिए, एकले उच्च करका समर्थन गर्दा र अर्कोले कर कट्टा गर्ने समर्थन गर्दा।)

Example 2: The movie portrayed an antithetical relationship between the two main characters, with one being optimistic and the other being pessimistic. (चलचित्रले दुई मुख्य पात्रहरूबीचको विरोधी सम्बन्ध देखाए, जसमा एकले आशावादी रहेको थियो र अर्कोले निराशावादी रहेको थियो।)

antonym (n.) [an-tuh-nim]

Nepali Meaning: विरोधीशब्द, विपरीतार्थक शब्द

Synonym: opposite word, reverse term

Antonym: synonym, word with similar meaning

Example 1: “Hot” and “cold” are antonyms since they represent opposite ends of the temperature spectrum. (गर्म र चिसो विरोधी शब्द हुन्, किनकि यी तापमात्रा श्रृंखलाको विपरीत द्विखण्डमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्।)

Example 2: Understanding antonyms helps in expanding vocabulary and grasping the nuances of language. (विरोधीशब्दहरू बुद्धिमानीले शब्दावलीलाई विस्तार गर्न र भाषाका नांसाहरूलाई समझ्नमा सहायता पुर्याउँछ।)

anxious (adj.) [angk-shuhs]

Nepali Meaning: चिन्तित, उत्कण्ठित, आशंकित

Synonym: worried, concerned, apprehensive

Antonym: calm, relaxed, carefree

Example 1: She was anxious about the upcoming exam and couldn’t sleep well the night before. (उनीले आगामी परीक्षाको बारेमा चिन्तित थिइन् र अघिको रातले उनीलाई रातो सुत्न दिएन।)

Example 2: The anxious mother waited at the bus stop, hoping her child would arrive safely from the school trip. (उत्कण्ठित आमाले बस स्थानमा प्रतीक्षा गर्नुभयो, आशा गरी उनको छोरा सुरक्षित रूपमा यात्राका बाट आउनेछन्।)

apathy (n.) [ap-uh-thee]

Nepali Meaning: उदासीनता, अप्रसन्नता, उदास

Synonym: indifference, disinterest, lethargy

Antonym: enthusiasm, passion, interest

Example 1: His apathy towards social issues surprised his friends, as he showed no interest in participating in any activism or volunteer work. (सामाजिक मुद्दाहरूबाटको उनको उदासीनताले उनका साथीहरूलाई आश्चर्यचकित गर्यो, किनकि उनले कुनै आन्दोलन वा स्वयम्‍पक्षी लागत लिनमा केही रुची देखाएन।)

Example 2: The apathy of the government towards the needs of the homeless population drew widespread criticism from the public. (बेघर जनसंख्याको आवश्यकताहरूबाटको सरकारको उदासीनताले जनताबाट व्यापक आलोचना ल्यायो।)

apparent (adj.) [uh-par-uhnt]

Nepali Meaning: स्पष्ट, ज्ञात, प्रत्यक्ष

Synonym: evident, clear, obvious

Antonym: hidden, obscure, uncertain

Example 1: There was an apparent mistake in the report, as some crucial data were missing. (रिपोर्टमा स्पष्ट त्रुटि थियो, किनकि केही महत्त्वपूर्ण डाटाहरू नथिएका थिए।)

Example 2: The apparent simplicity of the painting concealed its deeper meaning and symbolism. (चित्रको स्पष्ट सरलताले त्यसको गहिरो अर्थ र प्रतीकतालाई छिप्पेर राख्थ्यो।)

appease (v.) [uh-peez]

Nepali Meaning: प्रसन्न गर्नु, शान्त गर्नु, सन्तुष्ट गर्नु

Synonym: pacify, placate, calm

Antonym: provoke, enrage, infuriate

Example 1: The manager tried to appease the angry customer by offering a refund and apologizing for the inconvenience. (म्यानेजरले गुस्साएको ग्राहकलाई रिफंड दिएर र असुविधाका लागि माफी मागी शान्त गर्ने कोशिश गर्नुभयो।)

Example 2: The government’s decision to increase wages was an attempt to appease the striking workers and prevent further unrest. (सरकारले तलब बढाउने निर्णयले हड्डी राख्ने कर्मचारीहरूलाई शान्त गर्ने र थप अशान्ति रोक्ने प्रयास थियो।)

apprehension (n.) [ap-ri-hen-shuhn]

Nepali Meaning: चिन्ता, आशंका, भय, संदेह

Synonym: anxiety, fear, worry

Antonym: confidence, assurance, certainty

Example 1: He couldn’t hide his apprehension before the job interview, as he was nervous about the questions he might be asked. (काम भेटघाटको प्रतिस्पर्धामा उनले आफूलाई चिन्ताजनक बनाउन सक्नुभयो, किनकि उनले उनलाई सोधिने सवालहरूको बारेमा घबराउन सक्नुभयो।)

Example 2: The apprehension of the students grew as the final exams approached, and they felt the pressure to perform well. 

approbation (n.) [ap-ruh-bey-shuhn]

Nepali Meaning: स्वीकृति, प्रशंसा, आकर्षण

Synonym: approval, praise, admiration

Antonym: disapproval, criticism, condemnation

Example 1: The young artist eagerly awaited the approbation of the art critics for his latest masterpiece. (तरुण कलाकारले आफ्नो नयाँ उत्कृष्ट रचनाका लागि कला मतानुकूलीको आकर्षणलाई उत्सुकतासँग प्रतीक्षा गर्नुभयो।)

Example 2: The teacher’s approbation of the student’s hard work motivated him to continue striving for excellence. (शिक्षकको छानबिनले विद्यार्थीको कठिन परिश्रमलाई उत्साहित गरेर उनलाई उत्कृष्टताका लागि पुरस्कार गर्न जारी राख्ने थियो।)

appropriate (adj.) [uh-proh-pree-it]

Nepali Meaning: उपयुक्त, योग्य, उचित

Synonym: suitable, fitting, proper

Antonym: unsuitable, inappropriate, improper

Example 1: The dress code for the formal event required appropriate attire such as suits and evening gowns. (सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि पहिलोतिरको वेशभूषामा उपयुक्त वस्त्रहरू जस्तै सूट र इभनिङ गाउनहरू आवश्यक थिए।)

Example 2: It is important to use appropriate language and tone when communicating with different audiences. (विभिन्न श्रोताहरूसँग संचार गर्दा उपयुक्त भाषा र ध्वनि प्रयोग गर्न महत्वपूर्ण छ।)

aptitude (n.) [ap-ti-tood]

Nepali Meaning: योग्यता, प्रविणता, प्राकृतिक शिक्षाग्राही

Synonym: talent, capability, skill

Antonym: incompetence, inability, ineptitude

Example 1: She showed an aptitude for music at a young age and quickly became proficient in playing the piano. (उनीले ज्वाईँसँग संबद्धता देखाएर एक उमेरमा म्युजिकमा निपुणताको शिक्षाग्राही भएर तुरुन्तै पियानो बजाउन सिक्न सक्नुभयो।)

Example 2: The job candidate’s technical aptitude was evident during the interview, as he confidently answered all the complex questions. (नौकरी दर्ता गर्ने उम्मेदवारको ताकनिकी योग्यता साक्षात्कारमा स्पष्ट देखिन्छ, किनकि उनले आत्मविश्वासले सबै कठिन प्रश्नहरूको उत्तर दिए।)

arbiter (n.) [ahr-bi-ter]

Nepali Meaning: न्यायाधीश, न्यायसमिति, माध्यस्थता गर्ने व्यक्ति

Synonym: judge, referee, mediator

Antonym: participant, involved party

Example 1: The arbiter carefully reviewed the evidence presented in court before making a fair and impartial decision. (न्यायाधीशले अदालतमा प्रस्तुत निदानहरूलाई सावधानीसंग पठाएर न्यायसंगत र निष्पक्ष निर्णय गर्नुभयो।)

Example 2: The labor dispute was resolved through the intervention of an arbiter who helped negotiate a settlement between the workers and the management. (श्रमिकहरू र प्रबन्धकहरूबीचको समझौतामा माध्यस्थता गर्ने व्यक्तिले श्रमबाट व्यवस्थापनसंग समझौता गर्न मद्दत गर्यो।)

apology (n.) [uh-pol-uh-jee]

Nepali Meaning: माफी, खेद, प्रतिपक्ष

Synonym: excuse, regret, remorse

Antonym: accusation, defiance, provocation

Example 1: He offered a sincere apology for his mistake and promised to rectify it. (उनले आफ्नो गल्तीको लागि एक मान्य खेद व्यक्त गरेर त्यसलाई सुधार्ने वादा गरे।)

Example 2: The company issued an official apology to its customers for the inconvenience caused by the product recall. (उत्पादन वापरको कारण भएको असुविधाको लागि कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आधिकारिक माफी जारी गर्यो।)

apostasy (n.) [uh-pos-tuh-see]

Nepali Meaning: धर्मबिरोधी, धर्मत्याग

Synonym: defection, abandonment, renunciation

Antonym: adherence, loyalty, commitment

Example 1: The religious leader was deeply disappointed by the apostasy of one of his most devoted followers. (एका धार्मिक नेताले आफ्ना सबैभन्दा वफादार पालनहरूमध्ये एकको धर्मविरोधीताबाट आघातित भएकोमा अत्यन्त निराश भये।)

Example 2: The apostasy of the politician shocked his party members, who felt betrayed by his sudden change of beliefs. (राजनीतिज्ञको धर्मविरोधीता राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई आश्चर्यमा ल्यायो, जसले उहाँको अचानक विश्वास परिवर्तनद्वारा छलफल गरिएको भावनामा धोका महसूस गरेका थिए।)

apostate (adj.) [uh-pos-teyt]

Nepali Meaning: भ्रष्ट, अधार्मिक, धर्मत्यागी

Synonym: traitor, deserter, renegade

Antonym: loyal, faithful, devoted

Example 1: The apostate preacher misled his followers with false teachings and betrayed their trust. (धर्मत्यागी प्रचारकले त्रुटिपूर्ण शिक्षाहरूले आफ्ना अनुयायहरूलाई गुमराह गर्यो र उनको विश्वासमा छलफल गरे।)

Example 2: The apostate soldier joined the enemy forces and revealed sensitive information to them. (धर्मत्यागी सैनिकले दुश्मनी दलमा संलग्न भएर उनले उनीहरूलाई संवेदनशील जानकारी प्रकट गरे।)

apostle (n.) [uh-pos-uhl]

Nepali Meaning: शिष्य, अनुयायी

Synonym: disciple, follower, adherent

Antonym: opponent, critic, skeptic

Example 1: The apostle traveled far and wide to spread the message of peace and love. (शिष्यले शान्ति र प्रेमको संदेश फैलाउनका लागि दूरदराजको यात्रा गर्नुहुन्छ।)

Example 2: The apostles of the organization were dedicated to its mission and worked tirelessly to achieve its goals. (संगठनका शिष्यहरूले उसको मिशनमा समर्पित थिए र उसका लक्ष्यहरू साध्नका लागि असुरक्षितको रुपमा काम गर्दै आएका थिए।)

apotheosis (n.) [uh-poth-ee-oh-sis]

Nepali Meaning: देवत्वीकरण, महिमामान

Synonym: glorification, deification, elevation

Antonym: degradation, diminishment, decline

Example 1: The remarkable achievements of the scientist led to his apotheosis in the scientific community. (वैज्ञानिक समुदायमा उनका अद्भुत साधारणताहरूले उनलाई देवत्वीकरणमा पर्याप्त गर्यो।)

Example 2: The apotheosis of the artist’s career was marked by a solo exhibition at a prestigious gallery. (कलाकारको पेशेवरीमा देवत्वीकरणलाई एक प्रतिष्ठित दरबारमा एकल प्रदर्शनीले चिनाइएको थियो।)

appall (v.) [uh-pawl]

Nepali Meaning: भयभीत पार्नु, भयङ्कर लाग्नु

Synonym: horrify, shock, dismay

Antonym: comfort, reassure, soothe

Example 1: The gruesome details of the crime scene appalled the witnesses and left them traumatized. (अप्रिय अपरिस्कारमा भयङ्कर विस्तार साक्षीहरूलाई भयभीत पारेर र उनीहरूलाई त्रासदाई छोडे।)

Example 2: The atrocities committed during the war were enough to appall even the most hardened soldiers. (युद्धका दौरान गरिएका अत्याचारहरू सबैभन्दा पनि कठोर सैनिकहरूलाई पनि भयभीत पार्छन्।)

apparent (adj.) [uh-par-uhnt]

Nepali Meaning: स्पष्ट, प्रत्यक्ष, ज्ञात

Synonym: evident, clear, obvious

Antonym: hidden, obscure, uncertain

Example 1: The cause of the problem was not apparent at first, but further investigation revealed the underlying issues. (समस्याको कारण पहिलोमा प्रत्यक्ष छैन, तर अधिक अनुसन्धानले आधारभूत समस्याहरू उज्ज्वल गर्यो।)

Example 2: Despite his apparent success, he was secretly struggling with personal insecurities. (चाहे उनको प्रत्यक्ष सफलता गर्दा छ वनी नै, तर गोप्य रूपमा उनले व्यक्तिगत असुरक्षाबाट संघर्ष गरिरहेका थिए।)

apparition (n.) [ap-uh-rish-uhn]

Nepali Meaning: भूत, अदृश्यता

Synonym: ghost, specter, phantom

Antonym: reality, presence, materialization

Example 1: The old mansion was rumored to be haunted by the apparition of a lady dressed in white. (पुराना मन्सनमा एक सेतो वस्त्र पहिएकी एक महिलाको अदृश्यताले भूतपूर्वक घोषित भएको थियो।)

Example 2: He claimed to have seen an apparition in the middle of the night, but his friends dismissed it as a figment of his imagination. (उहाँले रातको मध्यमा एक अदृश्यतालाई देखेको बताए, तर उहाँका साथीहरूले उहाँलाई उहाँको कल्पनाको भण्डारका रूपमा त्यसलाई नजरबाट हटाएका थिए।)

appellate (adj.) [ap-uh-lit]

Nepali Meaning: अपील, अपील अधिकारी

Synonym: appellate, appellate court, appeals

Antonym: trial, trial court, original

Example 1: The appellate court reviewed the lower court’s decision and rendered a final judgment. (अपील अदालतले निचली अदालतको निर्णयलाई समीक्षा गरी अन्तिम निर्णय दिएको थियो।)

Example 2: The appellant filed a petition with the appellate division seeking a reversal of the previous ruling. (अपीलमा दायर गर्ने पक्षले पहिले निर्णयलाई उल्टाएर अनुरोध गर्ने अपील विभाजनसँग प्रस्तावना दिएको थियो।)

appellation (n.) [ap-uh-lei-shuhn]

Nepali Meaning: नाम, उपाधि, संबोधन

Synonym: name, title, designation

Antonym: anonymity, unknown, designation

Example 1: “Doctor” is an appellation commonly used to address individuals who have earned a medical degree. (डाक्टरलाई सम्बोधित गर्नका लागि “डाक्टर” सामान्यतः प्रयोग गरिने उपाधि हो।)

Example 2: The wine carries an appellation indicating its region of origin and quality. (यस दारा तिरिएको नामले उत्पन्न भएको र प्रणालीको मूलस्थान र गुणस्तरको सूचना ल्याउँछ।)

append (v.) [uh-pend]

Nepali Meaning: थप्नु, संलग्न गर्नु

Synonym: attach, add, affix

Antonym: detach, remove, separate

Example 1: Please append your signature at the bottom of the document. (कृपया आफ्नो हस्ताक्षरलाई दस्तावेजको तलमा संलग्न गर्नुहोस्।)

Example 2: The report should be appended with relevant supporting documents and evidence. (रिपोर्टलाई उपयुक्त सहायक कागजात र प्रमाणहरूसँग संलग्न गर्नुपर्छ।)

appertain (v.) [ap-er-teyn]

Nepali Meaning: सम्बन्धित हुनु, रिलेटेड हुनु

Synonym: belong, pertain, relate

Antonym: disconnect, separate, dissociate

Example 1: The rights and responsibilities appertain to every citizen of the country. (हक र जिम्मेवारी हरेक देशका प्रत्येक नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छन्।)

Example 2: The terms and conditions appertain to the usage of the software and must be agreed upon before installation. (सफ्टवेयरको प्रयोगका लागि शर्तहरू र नियमहरू सम्बन्धित हुन्छन् र इन्स्टल गर्नु अघि सहमत गर्नुपर्छ।)

apposite (adj.) [ap-uh-zit]

Nepali Meaning: उचित, उपयुक्त

Synonym: relevant, fitting, suitable

Antonym: irrelevant, inappropriate, unsuitable

Example 1: The speaker used apposite examples to illustrate his point and engage the audience. (वक्ताले उदाहरणहरूलाई अपने अर्गानिको प्रतिष्ठानमा देखाउनका लागि उपयुक्त रुपमा प्रयोग गरे।)

Example 2: Her apposite remarks during the meeting helped steer the discussion in the right direction. (बैठकमा उनका उचित प्रतिक्रियाहरूले चर्चालाई योग्य दिशामा ल्याएकोमा मद्दत गरेको थियो।)

appraise (v.) [uh-preyz]

Nepali Meaning: मुल्यांकन गर्नु, मुल्यांकन गर्ने

Synonym: evaluate, assess, estimate

Antonym: disregard, ignore, neglect

Example 1: The real estate agent appraised the value of the property based on its location, condition, and market trends. (निर्माणको स्थान, अवस्था, र बजारका प्रवृत्तिहरूको आधारमा वस्तुस्थलको मुल्यांकन गर्ने निर्माण एजेन्टले मान्यता दिए।)

Example 2: The jeweler appraised the antique ring and determined its worth through careful examination. (हिरा जेवरले प्राचीन अँगुठीलाई मुल्यांकन गरी सतर्क परिक्षणद्वारा त्यसको मूल्यांकन गरे।)

appreciable (adj.) [uh-pree-shee-uh-buhl]

Nepali Meaning: महसुस गर्न सकिने, पहिचान गर्न सकिने

Synonym: noticeable, discernible, perceptible

Antonym: negligible, insignificant, imperceptible

Example 1: There was an appreciable improvement in her health after she started following a healthy diet and exercise regimen. (स्वस्थ खाने-पीने व्यवस्था र व्यायामको अनुसार उहाँको स्वास्थ्यमा एक महसुस गर्न सकिने सुधार थियो।)

Example 2: The company made an appreciable profit this year compared to the previous year’s losses. (पिछलो बर्षको नुक्सानहरूसँग समान्य तुलनामा कम्पनीले यस वर्ष एक महसुस गर्न सकिने लाभ गरेको थियो।)

apprehend (v.) [ap-ri-hend]

Nepali Meaning: पक्राउनु, समझ्नु

Synonym: arrest, capture, understand

Antonym: release, free, misunderstand

Example 1: The police apprehended the suspect and took him into custody for further questioning. (प्रहरीले संदेहास्पदलाई पक्राउ गरी उहाँलाई अगाडि प्रश्नबाट निर्धारणमा राख्यो।)

Example 2: She could not apprehend the complex concepts explained in the scientific article. (उहाँले विज्ञानिक लेखमा व्याख्यान गरिएका जटिल धारणाहरूलाई समझ्न सकेनुभयो।)

apprehensible (adj.) [ap-ri-hen-suh-buhl]

Nepali Meaning: समझन सकिने, थाहा पाउन सकिने

Synonym: understandable, comprehensible, graspable

Antonym: incomprehensible, unintelligible, unfathomable

Example 1: The teacher used simple language and illustrations to make the complex topic more apprehensible for the students. (शिक्षकले छानभनभएका शब्दहरू र चित्रहरूको प्रयोग गरी विषयलाई छानभन पाउने गर्ने बनाउथे।)

Example 2: The scientific research paper was written in a highly technical language and was not easily apprehensible to non-experts. (विज्ञानिक अनुसन्धान पत्रलाई अत्यधिक तकनीकी भाषामा लेखिएर अनुभव नभएका लागि यो सोपानमा पुग्न सकिएन।)

approbation (n.) [ap-ruh-bey-shuhn]

Nepali Meaning: मनोज्ञता, प्रशंसा

Synonym: approval, praise, admiration

Antonym: disapproval, criticism, condemnation

Example 1: The author received widespread approbation for her latest novel, which was hailed as a literary masterpiece. (लेखकले आफ्नो हालको उपन्यासको लागि व्यापक मनोज्ञता प्राप्त गरे, जुनलाई साहित्यिक मानचित्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो।)

Example 2: The employee’s hard work and dedication earned him the approbation of his colleagues and superiors. (कर्मचारीको मेहनत र समर्पणले उनीलाई सहकर्मी र अधिकृतहरूको मनोज्ञता जित्न सकेको थियो।)

appropriate (adj.) [uh-proh-pree-it]

Nepali Meaning: उचित, योग्य, सामग्रीको सही उपयोग गर्नु

Synonym: suitable, fitting, proper

Antonym: inappropriate, unsuitable, improper

Example 1: The dress code for the event was formal, so wearing jeans would not be appropriate. (कार्यक्रमका लागि पोशाक नियम हाल्नुपर्छ, यसका लागि जिन्स पहार्नु उचित हुदैन।)

Example 2: The teacher provided appropriate learning materials for each student’s level of understanding. (शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको बुझ्ने क्षमताका अनुसार उचित शिक्षामात्रा प्रदान गर्नुभएको थियो।)

aqueduct (n.) [ak-wi-duhkt]

Nepali Meaning: पानीको ढुवानी, पानी गुठी

Synonym: canal, channel, conduit

Antonym: dam, reservoir, lake

Example 1: The ancient Romans built impressive aqueducts to transport water from distant sources to the cities. (प्राचीन रोमनहरूले दूरस्थ स्रोतहरूबाट पानी नगरहरूमा ढुवानी गर्न सन्माननीय ढुवानी निर्माण गर्नुभयो।)

Example 2: The aqueducts played a vital role in supplying water for irrigation and public baths in ancient civilizations. (प्राचीन सभ्यताहरूमा खेती र सार्वजनिक स्नानका लागि पानी पुर्ति गर्न ढुवानीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।)

arbiter (n.) [ahr-bi-ter]

Nepali Meaning: मस्तक, न्यायाधीश

Synonym: judge, referee, mediator

Antonym: participant, involved, biased

Example 1: The arbiter carefully listened to both sides of the argument and delivered a fair and unbiased judgment. (मस्तकले बहसका दुवै पक्षलाई ध्यानपूर्वक सुनेर न्यायसँगत र पक्षविहीन निर्णय गरे।)

Example 2: The two countries sought an arbiter to resolve their territorial dispute peacefully. (दुइ देशले आन्तरिक मतभेदलाई शान्तिपूर्वक हल गर्न एक मस्तकको मार्गदर्शन मागे।)

arbitrary (adj.) [ahr-bi-trer-ee]

Nepali Meaning: मनमुटाउने, अनियमित

Synonym: random, capricious, unpredictable

Antonym: systematic, planned, deliberate

Example 1: The teacher’s grading system seemed arbitrary, as it did not follow any clear criteria or guidelines. (शिक्षकको दर्जाको प्रणाली अनियमित जस्तो देखिन्छ, किनकि यसले कुनै स्पष्ट मानक वा निर्देशिकालाई पालन गर्दैन।)

Example 2: The dictator made arbitrary decisions without considering the opinions or welfare of the people. (चिठ्ठेबन्ध नेताले जनताका राय वा कल्याणलाई ध्यानमा राख्नुभएको छैन र अनियमित निर्णयहरू गर्नुभयो।)

arbitrate (v.) [ahr-bi-treyt]

Nepali Meaning: तटस्थ बन्नु, मतभेद हल गर्नु

Synonym: mediate, settle, resolve

Antonym: instigate, exacerbate, prolong

Example 1: The labor dispute was resolved through arbitration, with a neutral third party arbitrating the negotiations. (श्रम विवादलाई मध्यस्थताको माध्यमबाट हल गरिएको थियो, जसमा एक निरपेक्ष तिस्रो पक्षले मतभेद हल गर्दछन्।)

Example 2: The couple decided to arbitrate their divorce rather than engaging in a lengthy and adversarial court battle. (जोडीले लंगडवाका विषयमा सुलझाउन प्राकृतिक ढंगले अवगत हुने ठाउँमा विचार गर्नुभयो निर्णय गर्नु।)

arbor (n.) [ahr-ber]

Nepali Meaning: रुख

Synonym: tree, foliage, wood

Antonym: open space, clearing, field

Example 1: The swing was hanging from a sturdy arbor in the backyard, providing a shaded spot under the tree. (स्वभाविक रुखको तल छायामा एक मजबूत रुखबाट झूला लटकिरहेको थियो, जुनले बागको पछाडिबाट एक छालेको स्थान प्रदान गर्दछ।)

Example 2: The arbor in the park was a popular spot for people to relax and enjoy the shade during hot summer days. (पार्कको रुखले मनमोहक गर्ने ठाउँ थिए, जहाँ लोगहरूले उत्सव समयका गर्म दिनहरूमा आराम गर्न र छायामा आनन्द लिन सक्थे।)

arborescent (adj.) [ahr-buh-res-uhnt]

Nepali Meaning: वृक्षाकार, रुखीय

Synonym: tree-like, branching, dendritic

Antonym: linear, straight, non-branching

Example 1: The arborescent coral formations underwater create a stunning and intricate ecosystem. (जलमध्ये रहेका वृक्षाकार कोरल निर्माणहरूले मनोहारी र जटिल पारिस्थितिकी प्रणाली बनाउँछन्।)

Example 2: The artist used a variety of arborescent patterns in the painting, creating a sense of depth and complexity. (कलाकारले चित्रमा विविध वृक्षाकार नमूनाहरूको प्रयोग गरेर गहिराई र जटिलताको अहसास पैदा गरेका छन्।)

arboretum (n.) [ahr-buh-ree-tuhm]

Nepali Meaning: वृक्षारोहण केन्द्र, वृक्षारोहण बगीचा

Synonym: botanical garden, tree garden, tree park

Antonym: concrete jungle, urban area, cityscape

Example 1: The city’s arboretum is a peaceful oasis where visitors can explore a diverse collection of trees and plants. (शहरको वृक्षारोहण केन्द्र एक शान्तिपूर्ण उपवन हो, जहाँ आगंतुकहरूले विविध वृक्ष र वनस्पतिहरूलाई अन्वेषण गर्न सक्छन्।)

Example 2: The arboretum is an educational and recreational space, providing an opportunity to learn about different tree species and their habitats. (वृक्षारोहण केन्द्र एक शिक्षात्मक र मनोरंजनात्मक स्थान हो, जहाँ विभिन्न वृक्ष प्रजातिहरू र उनीहरूको आवासको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।)

arcade (n.) [ahr-keyd]

Nepali Meaning: दुकानघर, दुकान-पटक

Synonym: gallery, passage, walkway

Antonym: open space, square, courtyard

Example 1: The shopping center had an arcade with various shops selling clothing, accessories, and electronics. (खेलकुद केन्द्रमा विभिन्न दुकानहरू थिए, जसले वस्त्रहरू, सजावटहरू, र इलेक्ट्रोनिक्स बेच्दछन्।)

Example 2: The arcade was decorated with colorful lights and vibrant displays, creating an inviting and lively atmosphere. (दुकानघरले रंगीन बत्ती र जीवन्त प्रदर्शनीहरूले सजिएको थियो, जसले आमंत्रणात्मक र जिवन्त माहोल बनाएको थियो।)

archaic (adj.) [ahr-key-ik]

Nepali Meaning: प्राचीन, अप्रचलित

Synonym: ancient, outdated, obsolete

Antonym: modern, contemporary, current

Example 1: The archaic language used in the epic poem required careful study and interpretation to understand its meaning. (महाकाव्यमा प्रयोग गरिएको प्राचीन भाषाले त्यसको अर्थ बुझ्नका लागि सतर्क अध्ययन र व्याख्यानको आवश्यकता थियो।)

Example 2: The archaic customs and traditions of the tribe were preserved and passed down through generations. (जातिको प्राचीन आचार-अनुष्ठानहरूले प्रतिष्ठान गरिएका र तिनीहरूले आफ्नो पीडित गरिनेहरूसँग यस्तै चलिरहेका छन्।)

archangel (n.) [ahrk-eyn-juhl]

Nepali Meaning: प्रमुख दूत

Synonym: celestial being, heavenly messenger, divine envoy

Antonym: demon, evil spirit, fallen angel

Example 1: In religious traditions, Gabriel is often depicted as an archangel who serves as a messenger of God. (धार्मिक परम्पराहरूमा गब्रिएललाई प्रमुख दूतका रूपमा चित्रित गरिन्छ, जसले परमेश्वरको संदेशको रूपमा सेवा गर्दछ।)

Example 2: The archangel Michael is believed to be a powerful protector against evil forces and is often invoked for spiritual strength. (प्रमुख दूत माइकललाई अपराधी शक्तिहरूबाट सुरक्षा गर्ने एक शक्तिशाली रक्षक मानिन्छ र आध्यात्मिक शक्तिको लागि अक्स्मिक गरिन्छ।)

archbishop (n.) [ahrch-bi-shop]

Nepali Meaning: मुख्य विद्यापीठाध्यक्ष

Synonym: prelate, primate, bishop

Antonym: priest, clergyman, minister

Example 1: The archbishop led the religious ceremony and delivered a sermon to the congregation. (मुख्य विद्यापीठाध्यक्षले धार्मिक कार्यक्रममा मार्गदर्शन गरी अनुयायहरूलाई धार्मिक उपदेश प्रदान गर्नुभयो।)

Example 2: The appointment of a new archbishop was celebrated with a special ceremony attended by clergy members from various dioceses. (नयाँ मुख्य विद्यापीठाध्यक्षको नियुक्ति विभिन्न प्रान्तहरूबाटका क्लर्जी सदस्यहरूले सहभागी हुने एक विशेष कार्यक्रममा जश्नात्मकतासाथ सम्पन्न गरियो।)

archdeacon (n.) [ahrch-dee-kuhn]

Nepali Meaning: मुख्य शिक्षाधीश

Synonym: senior deacon, high-ranking clergy, minister

Antonym: layperson, nonclerical, secular individual

Example 1: The archdeacon was responsible for overseeing the administrative and spiritual affairs of the diocese. (मुख्य शिक्षाधीशले प्रान्तको प्रशासनिक र आध्यात्मिक कार्यहरूको पर्यवेक्षण गर्नुपर्दछ।)

Example 2: The archdeacon delivered a sermon during the Sunday service, inspiring the congregation with his words. (मुख्य शिक्षाधीशले आइतबारको सेवामा उपदेश प्रदान गरी अनुयायहरूलाई आफ्नो शब्दहरूले प्रेरित गरे।)

archaeology (n.) [ahr-kee-ol-uh-jee]

Nepali Meaning: पुरातत्वज्ञान, खनिजज्ञान

Synonym: excavation, study of antiquities, prehistory

Antonym: modern history, contemporary research, current affairs

Example 1: Archaeology involves the systematic study of past human cultures through the analysis of artifacts, structures, and other remains. (पुरातत्वज्ञानले वस्तु-संकलन, संरचना, र अन्य अवशेषहरूको विश्लेषणद्वारा गतिमान मानव संस्कृतिहरूको योजनात्मक अध्ययनलाई समावेश गर्दछ।)

Example 2: The archaeological excavation uncovered ancient artifacts that provided insights into the daily lives of the civilization that once inhabited the area. (पुरातत्वज्ञानी उत्खननले प्राचीन वस्तुसामग्रीहरूलाई उज्वल गर्यो, जसले पहिले त्यो क्षेत्रमा बसेको सभ्यताको दैनिक जीवनमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्यो।)

archetype (n.) [ahr-ki-tahyp]

Nepali Meaning: मूलरूप, मूलमध्ये, प्राथमिक आदर्श

Synonym: prototype, model, original

Antonym: derivative, copy, imitation

Example 1: The hero’s journey is an archetype found in many myths and literary works across different cultures. (नायकको यात्रा विभिन्न संस्कृतिहरूमा प्राप्त गरिने धाराहरूमा र कथाहरूमा एक मूलरूप हो।)

Example 2: The wise old mentor guiding the young hero is a common archetype in storytelling. (तरुण नायकलाई मार्गदर्शन गर्ने बुद्धिमान बुढापाको वृद्ध व्यक्ति कथालेखनमा सामान्य मूलरूप हो।)

archipelago (n.) [ahr-ki-pel-uh-goh]

Nepali Meaning: द्वीप समूह, द्वीप श्रेणी

Synonym: island group, cluster of islands, island chain

Antonym: mainland, continent, single island

Example 1: The Philippines is an archipelago consisting of thousands of islands scattered across the Pacific Ocean. (फिलिपिन्स प्रशान्त महासागरमा छिट्टै छिट्टै द्वीपहरूको समूह हो।)

Example 2: The Galapagos Islands are an iconic archipelago known for their unique wildlife and geological features. (गालापागोस द्वीपहरू अनौठो जनावर र भौतिक विशेषताहरूका लागि मशहूर एक द्वीप समूह हो।)

ardent (adj.) [ahr-dnt]

Nepali Meaning: जोशीलो, उत्साही

Synonym: passionate, enthusiastic, fervent

Antonym: indifferent, apathetic, disinterested

Example 1: The ardent fans of the football team cheered loudly during the match, showing their unwavering support. (फुटबल टिमका जोशीले प्रशंसा गर्ने तिनका उत्साही भक्तहरूले मैचमा धेरै आवाजमा उत्साहपूर्वक धन्यवाद दिए।)

Example 2: She has always been an ardent advocate for animal rights, dedicating her time and energy to the cause. (उनी सधैं जनावर अधिकारहरूका लागि एक उत्साही प्रचारक थिए, जसले आफ्नो समय र शक्तिलाई कारणमा समर्पित गर्दछन्।)

ardor (n.) [ahr-der]

Nepali Meaning: उत्साह, जोश

Synonym: enthusiasm, passion, zeal

Antonym: apathy, indifference, lethargy

Example 1: The soldiers fought with great ardor and bravery, determined to protect their homeland. (सैनिकहरूले धैर्यबल्ल र बहादुरीले लडेका थिए, जो आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नका लागि निर्धारित थिए।)

Example 2: His ardor for learning new languages led him to study multiple foreign languages and explore different cultures. (नयाँ भाषाहरू सिक्ने उत्साहले उनलाई विभिन्न विदेशी भाषाहरू पढ्ने र विभिन्न संस्कृतिहरूलाई अन्वेषण गर्ने लगायो।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *